BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siarka Bartosz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Polska)
Tytuł
Zróżnicowanie stopnia wykorzystania środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w realizacji zadań własnych gmin powiatu żnińskiego w latach 2004-2013
The Diversification Oof Exploiting the Structural Funds and the Cohesion Fund by the Żnin County Communes in Implementation Oof Their Public Services in 2004-2013
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 28, s. 131-149, rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Fundusze strukturalne, Gmina, Zadania własne gminy
Regional policy, Structural funds, District, District own tasks
Uwagi
streszcz. ,summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Proces integracji z Unią Europejską umożliwił Polsce wkroczenie na nową ścieżkę rozwoju społeczno-gospodarczego, a najważniejszym czynnikiem warunkującym ten rozwój stały się fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności. Niniejszy artykuł ma na celu określenie, w jakim stopniu gminy powiatu żnińskiego, stanowiące obszar badań, skorzystały ze środków europejskich w realizacji zadań własnych. Analiza obejmuje dwie perspektywy finansowe unijnej polityki regionalnej - 2004-2006 oraz 2007-2013 - a ponieważ drugi okres programowania z udziałem Polski niebawem zostanie zakończony, artykuł ten stanowi doskonałą sposobność do podsumowania dotychczasowych rezultatów gmin powiatu żnińskiego w zakresie korzystania ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.(abstrakt oryginalny)

The integration with the European Union has enabled Poland to advance its socio-economic development. The Structural Funds as well as the Cohesion Fund have become the most important determinant of this process. The aim of the article is to investigate the extent to which Żnin county communes benefited from the above mentioned funds for implementation of public services imposed on the local government. The spatial scope of the analysis embraces the communes of the Żnin county while the temporal scope of the research covers the years 2004-2006 and 2007-2013 and coincides with two regional policy frameworks which have been accessible to Poland as a member of the European Union. Since the second financial perspective in which Poland has participated in the European Union is coming to an end, this article is a significant opportunity to sum up hitherto prevailing results of Żnin county communes benefiting from the Structural Funds(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borodo A. 2012. Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy. LexisNexis, Warszawa.
 2. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 3. Churski P. 2014. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] P. Churski, T Stryjakiewicz (red.), Poznań - próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 25-44.
 4. Izdebski H. 2011. Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności. LexisNexis, Warszawa
 5. Leoński Z. 2006. Samorząd terytorialny w RP. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. Ładysz J. 2008. Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 7. Niewiadomski Z. 1998. Zadania samorządu terytorialnego na przykładzie planowania przestrzennego. [W:] Z. Niewiadomski, A. Piekara (red.), Samorząd terytorialny. Zagadnienia prawne i administracyjne. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa, s. 293-330.
 8. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 210, 31.7.2006, wersja skonsolidowana).
 9. System oceny projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013. Wersja nr 5. Toruń, styczeń 2010 (załącznik do uchwały nr 2/8/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 stycznia 2010 r.).
 10. Tetera M. 2001. Zadania samorządu terytorialnego oraz materialne podstawy i prawne formy realizacji. [W:] Z. Niewiadomski (red.), Samorząd terytorialny. Ustrój i gospodarka. Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa, s. 53-88.
 11. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 84, poz. 712 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.28.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu