BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Roman (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland), Dubownik Anna (Nicolaus Copernicus University in Toruń, Poland)
Tytuł
Changes in Land Use Structure of Agricultural Holdings in Kujavia-Pomerania Voivodeship in Light of Comparative Analysis of National Agricultural Censuses of 2002 And 2010
Zmiany struktury użytkowania ziemi w gospodarstwach rolnych województwa kujawsko-pomorskiego w świetle wyników spisów powszechnych rolnictwa z lat 2002 i 2010
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2014, nr 26, s. 73-94, mapy, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Rodzinne gospodarstwo rolne, Obszary wiejskie, Grunty rolne
Agriculture, Family farm, Rural areas, Arable land
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Artykuł dotyczy wyników analizy przestrzennej stanu (2010 r.) oraz zmian (lata 2002-2010) ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych, z wydzieleniem użytków rolnych (w tym: grunty orne, uprawy trwałe, trwałe użytki zielone) i gruntów nie użytkowanych rolniczo (w tym: lasy i grunty leśne oraz grunty pozostałe). Wykazano, że tylko w województwie kujawsko-pomorskim na tle kraju zwiększyła się ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych; nieznacznie zmalała powierzchnia gruntów ornych (ubyło 21 tys. ha); równocześnie odnotowano wzrost areału gruntów nie użytkowanych rolniczo, w tym głównie lasów (przybyło 65,4 tys. ha lasów). Przemiany te były silnie zróżnicowane przestrzennie, uwarunkowane przyrodniczo, historycznie, a także są efektem oddziaływania instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej.(abstrakt oryginalny)

The study presents the results of the spatial analysis of the total area of agricultural holdings as of 2010 and the changes in these figures as recorded in 2002 and 2010, whereby the agricultural acreage (including: arable lands, permanent crops and permanent grassland) and lands excluded from agricultural activities (including: forests, forestlands and other lands) are treated separately. It has been demonstrated that only in Kujavia-Pomerania region increased the total area of agricultural holdings, the agricultural acreage became slightly smaller (by 21 thousand ha) and the area of unutilised agricultural lands - in particular forests - enlarged (by 65.4 thousand ha in the case of forests and other land). The changes varied substantially across the regions as a result of both natural and historical conditions, on the one part, and the Common Agricultural Policy mechanisms, on the other part.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. 1997. Przemiany rolniczego użytkowania ziemi w Polsce w latach 1975-1988. Prace Geograficzne, 168.
 2. Bański J. 1998. Gospodarka ziemią w Polsce w okresie restrukturyzacji. IGiPZ PAN, 117. Warszawa.
 3. Bański J. 2007. Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa.
 4. Charakterystyka gospodarstw rolnych 2012. Powszechny Spis Rolny 2010, GUS, Warszawa.
 5. Falkowski J., Kostrowicki J. 2001. Geografia rolnictwa świata. PWN, Warszawa.
 6. Głębocki B., Świderski A. 2007. Zasoby użytków rolnych w Polsce i ich wykorzystanie. Studia Obszarów Wiejskich, 12: 41-59.
 7. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. 2004. MRiRW-MŚ, Warszawa.
 8. Kołodziejczak A., Rudnicki R. 2012. Instrumenty Wspólnej Polityki Rolnej ukierunkowane na poprawę środowiska przyrodniczego a planowanie przestrzenne rolnictwa. Acta Scientiarum Polonorum, Administratio Locorum, 11(2): 117-133.
 9. Kostrowicki J. 1960. Problematyka geograficzno-rolnicza szczegółowego zdjęcia użytkowania ziemi Polski. Przegląd Geograficzny, 32.
 10. Kulikowski R. 1969. Zmiany w kierunkach użytkowania gruntów ornych w Polsce w latach 1958-1965. Przegląd Geograficzny, 41, 2.
 11. Polna M. 2006. Zalesiania gruntów rolnych i nieużytków w Polsce - dynamika i znaczenie środowiskowe. [In:] Rozwój regionalny i wielofunkcyjny obszarów wiejskich. Acta Agraria et Silvestria, XLVI/1: 195-204.
 12. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnych norm 2004 (7 kwietnia) (Dz.U. z 2004 r., nr 65, poz. 600).
 13. Rudnicki R. 2010. Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 14. Rudnicki R. 2013. Zróżnicowanie przestrzenne absorpcji funduszy Unii Europejskiej w rolnictwie polskim jako problem badawczy i aplikacyjny. [In:] M. Wójcik (ed.), Koncepcje i problemy badawcze w geografii wsi. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Sociooeconomica, 13: 71-92.
 15. Uhorczak F. 1963. Użytkowanie ziemi i rolnictwo. [In:] J. Barbag (ed.), Geografia powszechna. T. II. PWN, Warszawa.
 16. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich. 2003.
 17. Powszechny Spis Rolny 2002. GUS, Warszawa.
 18. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski. 2000. IUNiG, Puławy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2014.26.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu