BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Adam (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej)
Tytuł
Konceptualizacja i operacjonalizacja modeli biznesu e-przedsiębiorstw opartych na mediach społecznościowych
Conceptualization and Operationalization of Enterprises e-Business Models Based on Social Media
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 89-107, tab., rys., bibliogr. 50 poz.
Słowa kluczowe
Modele biznesowe, Media społecznościowe, Biznes elektroniczny, Konceptualizacja, Operacjonalizacja
Business models, Social media, e-business, Conceptualisation, Operationalization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Występująca dynamika zmian rynkowych oraz społecznych wyznacza nowe kierunki rozwoju biznesu. Tworzony jest on bowiem w realiach współczesnego świata funkcjonującego na krawędzi świata realnego i wirtualnego. Świat ten kreuje z jednej strony zmiany, ale także potrzeby i oczekiwania w zakresie szybkości podejmowania decyzji, szybkiego dostępu do informacji oraz wiedzy oraz interaktywną, opartą na współpracy relację z klientami. To staje się kreatorem osiągania przez przedsiębiorstwa wysokiej efektywności. To determinuje także nowe wymiary konstruowania i eksploatacji modeli biznesu, strategii i procesów biznesowych. To powoduje, że istotą zwycięstwa rynkowego jest taka konstrukcja w/w bytów ontologicznych, która pozwala na osadzenie ich w nowoczesnej platformie technologicznej gospodarki. Szczególnie modele biznesu są narażone na te zmiany wobec mających coraz większe znaczenie zasad techno przedsiębiorczości. W tym ujęciu ważną istotą prowadzenia biznesu jest wykorzystanie w nim mechanizmów zarządczych realizowanych z uwzględnieniem mediów społecznościowych. Kluczowym staje się wykorzystanie ich w budowie i implementacji modeli biznesu. Artykuł przedstawia zasady konceptualizacji i operacjonalizacji modeli biznesu opartych na mediach społecznościowych. Wykorzystane są do tego celu: magiczny trójkąt Gassmana oraz kanwa modelu biznesu według Osterwaldera i Pigneur. (abstrakt oryginalny)

Current market and social dynamics creates new directions for business development. It is created because the modern world realities functioning on the edge of real and virtual world. World creates the one hand the changes and on the other hand the needs and expectations in terms of speed of decision-making, quick access to information and knowledge and an interactive, collaborative relationship with customers. It becomes a source of achieving high efficiency by businesses. It also determines the new dimensions of the construction and operation of business models, strategies and business processes. This means that the essence of market victory is the construction the ontological entities, which allows you to embed them in a modern technological platform of the economy. Especially business models are affected by these changes to having increasing importance of the principles of techno entrepreneurship. In this perspective, important essence of business is to use the management mechanisms implemented with the use of social media. This article presents principles of conceptualization and operation of business models based on social media. They are used for this purpose: the magical Gassman triangle and the canvas of the business model according to Osterwalder and Pigneur. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Tucci C.L. (2003), Biznes internetowy, strategie i modele, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 2. Afuah A., Tucci C.L. (2001), Internet business models and strategies: Text and cases. Mass.: McGraw-Hill Irwin, Boston.
 3. Applegate L.M., (2000), E-Business Models: Making Sense of the Internet Business Landscape, [w:] Information Technology and the New Enterprise: Future Models for Managers, (red.). L.M. Applegate, Gary W. Dickson, Gerardine DeSanctis, Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall,.
 4. Bachnik K., Szumniak-Samolej J. (2015), Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, diagnoza, metody, komunikacja, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 5. Busarovs A. (2011), Crowdsourcing As User-Driven Innovation, New Business Philosophy's Model, Journal of Business Management, No.4, ISSN 1691-5348.
 6. Chesbrough H. (2006), Open Business Models, Boston, MA: Harvard Business Press.
 7. Combe C.(2006), Introduction to e-business, management and strategy, Amsterdam-Boston-Heidelberg-Londyn-NowyJork-Oxford-Paryż.
 8. Diao Y., He Y., Yuan Y. (2015), Framework for Understanding the Business Model of Social Commerce. "International Journal of Management Science", Vol. 2, No. 6, (112-118)., http://www.aascit.org/journal/ijms, (dostęp: 04.01.2016).
 9. Falch M., Henten A., Tadayoni, R., &Windekilde, I. M.(2009), Business Models in Social Networking. Paper presented at CMI International Conference on Social Networking and Communities, Ballerup, Denmark.
 10. Falch M., Henten A., Tadayoni, R., &Windekilde, I. M.(2009), Business Models in Social Networking. Paper presented at CMI International Conference on Social Networking and Communities, Ballerup, Denmark,.
 11. Gassman O., Frankenberger K., Csik M.(2017) Nawigator Modelu Biznesowego, Wydawnictwo HELION, Gliwice.
 12. Hanafizadeh P., RavasanA.,Z., Nabavi A., Mehrabioun M.(20120, A Literature Review on the Business Impacts of Social Network Sites, "International Journal of Virtual Communities and Social Networking", 4(1), 46-60, January-March, DOI: 10.4018/jvcsn.2012010104.
 13. Hannaa R., Rohma A., Victoria L. Crittenden B. (2011), We're all connected: The power of the social media ecosystem, Business Horizons, 0007-6813/$ - see front matter # 2011 Kelley School of Business, Indiana University. All rights reserved. DOI:10.1
 14. Hienerth C., Keinz P., and Lettl C. (2011), Exploring the Nature and Implementation Process of User-Centric Business Models, "Long Range Planning", 44/5-6 (October): 344-374. http://dx.doi.org/10.1108/IMDS-05-2015-0199.
 15. http://www.comscore.com/Insights/Rankings/comScore-Ranks-the-Top-50-USDigital-Media-Properties-for-February-2016
 16. http://www.twitterthoughts.com/social-media-news analyses/2009/9/3/social-mediaecosystem-mapped-as-a-wiringdiagram.html?printerFriendly=true.
 17. Joshi A i in. (2007) , Web 2.0 Mining: Analyzing Social Media, [in:] Proceedings of the NSF, Symposium of Next Generation of Data Mining and Cyber-Enabled Discovery for Innovation.
 18. Kangas P., Toivonen, Santtu&Bäck, Asta(2007), (eds.). Ads by Google and other social media business models. VTT Tiedotteita , Research Notes.
 19. Kaplan A.,M. &Haenlein, M., (2009), Users of the World, Unite, The Challenges and Opportunites of Social Media, Business Horizons, Vol.53.
 20. Ketonen-Oksi S., Jussila J.,J. Kärkkäinen H., (2016), Social Media Based Value Creation and Business Models, "Industrial Management & Data Systems", Vol. 116.
 21. Kim W., Jeong, O.,R. & Lee S.,W. (2010), On Social Web Sites, "Information System", Vol. 35.
 22. Kohler T. (2015), Crowdsourcing-Based Business Models: How To Create And Capture Value, "California Management Review", Vol. 57, No. 4 Summer Cmr.Berkeley.Edu.
 23. Kowalska M. (2015), Crowsourcing internetowy , pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Warszawa.
 24. Lietsala K., Sirkkunen E. (2008), Social Media: Introduction to the Tools and Processes od Participatory Economy, University of Tampere, Tampere.
 25. Mayfield, what is social media?icrossing.co.uk/ebooks.
 26. Nagumo T.(2002), Innovative Business Models in the Era of Ubiquitous Networks, "Nomura Research Institute Papers", June, No. 42.
 27. Nojszewski D. (2007), Przegląd modeli e-biznesowych (cz. II), "E-mentor" nr 2 (19) /2007, http://www.ementor.edu.pl/artykul/index/numer/19/id/414.
 28. O'Reilly T.(2005), What is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the next generation of software. O'Reilly website, 30th September 2005, O'Reilly Media Inc.
 29. Osterwalder A. (2004), The business model ontology a proposition in a design science approach, Licenciéen Sciences Politiques de l'Université de Lausanne DiplômépostgradeenInformatique et Organisation (DPIO)de l'Ecole des HEC de l'Université de Lausanne Pour l'obtention du grade de DocteurenInformatique de Gestion,.
 30. Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2002), An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 15 th Bled Electronic Commerce Conference e-Reality: Constructing the e-Economy Bled, Slovenia, June 17-19, An e-Business Model Ontology for Modeling e-Business, 15th Blend Electronic Commerce Conference e-Reality:Constructing the e-Economy, Slovenia, 17-19 June 2002.
 31. Osterwalder, A.; Pigneur Y.; Tucci, C.L. (2005), Clarifying business models: origins, present, and future of the concept, "Communications of AIS", May 2005, Volume 15.
 32. Pazowski P., Pastuszak Z., (2013), Cloud computing - a case study for the new ideal of the is/it implementation, Active Citizenship by Management, "Knowledge Management & Innovation Knowledge and Learning" 19-21 June 2013 - Zadar, Croatia, International Conference.
 33. Raport (2012), Modele biznesowe w internecie Rozwój przedsiębiorczości internetowej w Polsce a polityka regulacyjna, raport opracowany w ramach warsztatów Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, kwiecień-czerwiec 2012.
 34. Rappa M. (2002), Managing the digital enterprise: Business models on the web, Retrieved May 14, 2002,http://digitalenterprise.org/models/models.html.
 35. Roberts M.L., Zahay D. (2013), Internet marketing. Integrating online and offline strategies, Cengage Learning, USA 2013.
 36. Shawish A., Salama M., (2014), Cloud Computing: Paradigms and Technologies, [w:], Inter-cooperative Collective Intelligence: Techniques and Applications, Studies in Computational Intelligence 495, F. Xhafa, N. Bessis (red.), Springer-Verlag Berlin, Heidelberg.
 37. Stephen,A.T., and Galak J. (2012), The effects of traditional and social earned media on sales: A study of a microlending marketplace. Journal of Marketing Research, 49, 5. October.
 38. Szpringer W.(2012), Innowacyjne modele e-biznesu - perspektywy rozwojowe, Problemy Zarządzania, vol. 10, nr 3 (38): 67-82 ISSN 1644-9584, © Wydział Zarządzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.5.
 39. Szpringer W. (2012), Innowacyjne modele e-biznesu, aspekty instytucjonalne, Difin.
 40. Teece D.J. (2010), Business Models, Business Strategy and Innovation, Long Range Planning 43.
 41. Timmers P.(1998), Business Models for Electronic Markets; [in:] "International Journal on Electronic Markets and Business Media", Vo.8 No. 2.
 42. Timmers P.(1999), Electronic Commerce: Strategies and Models from business-tobusiness trading, Wiley & Sons, Chichester.
 43. Turner J., Shah R.(2015), Jak zarabiać w mediach społecznościowych, Rozwijaj firmę dzięki nowoczesnym narzędziom marketingowym, Wydawnictwo HELION.
 44. Vukanovic Z.(2011), New Media Business Models in Social and Web Media, Journal of Media Business Studies 8(3).
 45. Walmsley A. (2010), New media needs new PR. Retrieved September 28,from http://www.marketingmagazine.co.uk.
 46. Weill P., Vitale M.R.(2001), Place to space: Migrating to eBusiness models. Mass.: Harvard Business School Press, Boston.
 47. Weinhardt C., Anandasivam A., Blau B., Borissov N., Meini N., Michalk T., Stosser J.,W. (2009), Cloud Computing - A Classification, Business Models, and Research Directions. Business Models & Information Systems Engineering Vol. 1, No. 5.
 48. Wikström P., Ellonen H.,K.(2015),The Impact of Social Media Features on Print Media Firms' Online Business Models, Journal of Media Business Studies Volume 9, 2012 - Issue 3, Pages 63-80 | Published online: 16 Mar 2015.
 49. Wirtz B.W.(2011), Business Model Management, Design - Instrumente - Erfolgsfaktoren von Geschaftsmodellen, GablerVerlag, Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
 50. Xie K. and Lee Y. J. (2015), Social Media and Brand Purchase: Quantifying the Effects of Exposures to Earned and Owned Social Media Activities in a Two-Stage Decision Making Model, Journal of Management Information Systems / 2015, Vol. 32, No. 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu