BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karpacz Jarosław (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność biznesu. Ewolucja definiowania konstruktu
Corporate Social Responsibility. Evolution Defining Construct
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 139-152, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Efektywność przedsiębiorstwa, Koncepcja przedsiębiorstwa
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise effectiveness, Enterprise concept
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja poglądów badaczy na temat pojmowania społecznej efektywności biznesu i jej siostrzanych koncepcji, czyli społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa i społecznej wrażliwości przedsiębiorstwa. Studia literatury ujawniły problem z konceptualizacją społecznie odpowiedzialnego biznesu. Tym samym wskazano także implikacje braku jednoznacznych definicji CSR i CSP, które stanowiłyby podstawę systematycznego gromadzenia i analizy danych o przedsiębiorstwie odnoszących się do tych ważnych pojęć. Ustalenia badawcze prowadzą do konstatacji, że CSR i CSP to koncepcje, w myśl których przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska i relacje z różnymi grupami interesariuszy. W artykule wyłoniono także podobieństwa w definiowaniu CSP. Ponadto, przedstawiono pojęcia odpowiedzialności etycznej i dyskrecjonalnej w kontekście, który jest być może bardziej przystępny dla tych, którzy myślą, że względy gospodarcze zniknęły w dyskusjach dotyczących odpowiedzialności społecznej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is the identification of the views of the researchers on the understanding of corporate social performance and its sister concepts - corporate social responsibility and corporate social responsiveness. The scientific literature studies disclosed the problem with the conceptualization of a socially responsible business. Therefore, the implications of the lack of the unequivocal definitions of CSR and CSP were indicated, which can form the basis to systematic collecting and analyzing of the data of the company in a relation to these important concepts. The results of the researches lead to the ascertainment, that CSR and CSP are the concepts according to which the companies at the period of building of the strategy include social interests, environmental protection and the relations with different groups of stakeholders. In the articles the similarities in the defining of CSP were determined, too. Also, it presents the notions of ethical and discretionary responsibilities in a context that is perhaps more palatable to those who think economic considerations have disappeared in discussions of social responsibility. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Carroll A.B., (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate performance, "Academy of Management Review", Vol. 4.
 2. Carroll A.B., (1999), Corporate social responsibility evolution of a definitional construct, "Business & Society" Vol. 38 No. 3.
 3. Carroll A.B., (1991), The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders, "Business Horizons", Vol. 34.
 4. Clarkson M., (1995), A stakeholder framework for analyzing and evaluating corporate social performance, "Academy of Management Review", Vol. 20 No. 1.
 5. Cyfert Sz., Hoppe G., (2011), Społeczna i ekologiczna odpowiedzialność konsumentów jako determinanta skutecznej implementacji CSR i CSR, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 8.
 6. Czakon W., (2014), Szkoły i mody w zarządzaniu strategicznym, [w:] Zarządzanie strategiczne. Rozwój koncepcji i metod, Krupski R. (red.), WWSZiP, Wałbrzych.
 7. Frederick W.C., (1994), Classic paper: from CSR1 to CSR2, "Business and Society", Vol. 33.
 8. Hartman L. P., Rubin R. S., Dhanda K. K., (2007), The communication of corporate social responsibility: United States and European Union multinational corporations, "Journal of Business Ethics" Vol. 74.
 9. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:n26039
 10. Jamali D., Mirshak R., (2006), Corporate social responsibility (CSR): theory and practice in developing country context, "Journal of Business Ethics", Vol. 72.
 11. Jayachandran S., Kalaignanam K., Eilert M., (2013), Product and environmental social performance: Varying effect on firm performance, "Strategic Management Journal",Vol. 34.
 12. Laura P., Hartma R. S., Rubin K., Dhanda K., (2007), The Communication of Corporate Social Responsibility: United States and European Union Multinational Corporations, "Journal of Business Ethics", Vol. 74.
 13. Luo X., Wang H., Raithel S., Zheng Q., (2015), Corporate social performance, analyst stock recommendations, and firm future returns, "Strategic Management Journal", Vol. 36.
 14. Margolis J.D., Elfenbein H.A., Walsh J.P., (2017), Does it pay to be good? A metaanalysis and redirection of research on the relationship between corporate social responsibility and financial performance, 2007: http://stakeholder.bu.edu/Docs/Walsh, Jim Does It Pay to Be Good.pdf (dostęp: 11.02.2017).
 15. McWilliams A., Siegel D., (2000), Corporate social responsibility and financial performance: correlation or misspecification? "Strategic Management Journal" Vol. 21, No5.
 16. Orlitzky M., Schmidt F.L., Rynes S.L., (2003), Corporate social and financial performance: a meta-analysis, "Organization Studies", Vol. 24.
 17. Osbert-Pociecha G., (2012), Złozȯ nosć ́ organizacji jako bariera jej rozwoju, [w:] Determinanty potencjału rozwoju organizacji, Stabryła A., Wozń iak K. (red.), Wydawnictwo Mfiles.pl., Kraków .
 18. Prado-Lorenzo J.-M., Gallego-Álvarez I., García -Sánchez I.-M., Rodríguez - Domínguez L., (2008), Social responsibility in Spain. Practices and motivations in firms, "Management Decision" Vol. 46, No. 8.
 19. Sethi S.P., (1979), A conceptual framework for environmental analysis of social issues and evaluation of business response patterns, "Academy of Management Review", Vol. 4,
 20. Simmons C.J., Becker-Olsen K.L., (2006), Achieving marketing objectives through social sponsorships, "Journal of Marketing" Vol. 70, No 4.
 21. Swanson D.L., (1995), Addressing a theoretical problem by reorienting the corporate social performance model, "Academy of Management Review", Vol. 20.
 22. Turban D.B., Greening D.W., (1997), Corporate social performance and organizational attractiveness to prospective employees, "Academy of Management Journal", Vol. 40.
 23. Wachowiak P., (2013), Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa.
 24. Waddock S.A., Graves S.B., (1997), The corporate social performance-financial performance link, "Strategic Management Journal", Vol. 18, No. 4.
 25. Wartick S.L., Cochran P.L. (1985), The evolution of the corporate social performance model, "Academy of Management Review", Vol. 10.
 26. Wood D.J., (1991), Corporate Social Performance Revisited, "Academy of Management Review" Vol. 16. No. 4.
 27. Wood D.J., (2010), Measuring corporate social performance: A review, "International Journal of Management Reviews", Vol. 12, No 1.
 28. Zbierowski P., (2014), Społeczne i kulturowe aspekty sukcesu przedsiębiorstw - społeczna efektywność organizacji, "Management Forum", nr 356.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu