BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zając Czesław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Więzi personalne w strukturach organizacji sieciowych na przykładzie grup kapitałowych
Personal Relationships in Networkig Organizations on the Example of Capital Groups (Holdins)
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 195-204, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Więzi społeczne, Organizacje sieciowe, Grupa kapitałowa
Social bond, Network organisations, Capital group
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Więzi personalne są jednym z kluczowych elementów architektonicznych grup kapitałowych, (zgrupowań przedsiębiorstw), stanowiących przykład organizacji sieciowych. Pytanie: W jaki sposób powstają tego rodzaju więzi personalne, jaki jest charakter tego rodzaju więzi oraz jaką rolę odgrywają one w procesach integracji wewnątrz-organizacyjnej grup kapitałowych? stanowi interesujący problem badawczy, relatywnie rzadko rozwiązywany przez rodzimych badaczy. Celem, jaki postawił sobie autora niniejszego opracowania jest podjęcie próby wypełnienia choćby w minimalnym zakresie wskazanej powyżej luki badawczej. Cel ten został osiągnięty poprzez wykorzystanie w opracowaniu rezultatów studiów nad literaturą przedmiotu, wzbogaconych syntetyczną analizą i oceną wyników własnych badań empirycznych. Wyniki badań przeprowadzonych przez autora artykułu wskazują na unię personalną jako główne źródła powstawania więzi personalnych w grupach kapitałowych, ważne znaczenie rad nadzorczych w kształtowaniu charakteru i siły tego rodzaju więzi oraz społeczne i organizacyjne procesy przebiegające w układach organizacyjnych zgrupowań przedsiębiorstw. Procesy te przesądzają o emergentnym charakterze więzi personalnych. Więzi personalne stanowią odzwierciedlenie więzi międzyorganizacyjnych, które powstają na skutek naśladownictwa (mimetyzmu, imitacji), zaufania oraz współdziałania organizacyjnego. Powinno się je rozpatrywać w określonym czasie, w danych warunkach otoczenia, w perspektywie wymiany, zaangażowania i wzajemności. (abstrakt oryginalny)

Personal relationships are the key element of the capital groups (holdings) construction. Such groups can be considered as a networking organizations. The question: In what way such relationships arise, what is their character and the role in the processes of internal integration. This question is an interesting researching problem, very seldom solved by domestic researchers. The aim of this paper formulated by the author is the attempt to fill up the researching gap mentioned above. That aim has been realized by the use of results of literaturę study and the analysis and evaluation of results of empirical explorations made by the author. These results indicate the personal union and social and organizational processes as the important sources of creating personal relations in capital groups (holdings). The show also key role of supervisory boards in shaping the character and the power of such relations. Processes, mentioned above decide about emergentic character of personal relationships in capital groups. Such relationships are the illustration of the inter-organizational relationships, occurred on the framework of mimetism (imitation), trust and cooperation. They have to be considered in appropriate time, environmental conditions, in the perspective of exchange, engagement and reciprocity. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ariano A., de la Torre J., Ring P.S. (2001), Relational Quality: Managing Trust in Corporate Alliances, "California Management Review", Vol. 44,No 1.
 2. Czakon W. (2007), Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice.
 3. Dwojacki P., Nogalski B. (1998), Tworzenie organizacji sieciowych jako wynik restrukturyzacji przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 4.
 4. Jagoda H., Haus B. (1995), Holding. Organizacja i funkcjonowanie, PWE, Warszawa.
 5. Kreft Z. (2004), Holding. Grupa kapitałowa, PWE, Warszaw.
 6. Nogalski B., Falencikowski T. (2010), Unia personalna i jej funkcje w zarządzaniu grupą kapitałową,[w:] Urbanek P. (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 7. Nooteboom B., de Jong G., Vossen R.V., Helper S., Sako M. (2000), Networks Interactions and Mutual Dependence: A Test in the Car Industry, "Industry and Innovation", vol. 7, No 1.
 8. Olie R. (1990), Culture and Integration Problems in International Mergers and Acquisitions, "European Management Journal", No 8 (2).
 9. Sydow J. (2000), Understanding the Constitution of Interorganizational Trust,[w:] Trust Within and Between Organizations, Lane C., Bahmann R., (eds.), Conceptual Issues and Empirical Applications, Oxford University Press, Oxford.
 10. Trocki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Zając Cz. (2012), Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, PWE, Warszawa.
 12. Zimniewicz K. (1995), Myślenie sieciowe w kształtowaniu wizji przedsiębiorstwa, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 236.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu