BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górny Adam (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Zastosowanie środków technicznych i działań organizacyjnych w poprawie warunków pracy
Use of Technical and Organizational Measures to Improve the Work Conditions
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 205-216, tab., rys., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Warunki pracy, Środowisko pracy
Health and safety at work, Working condition, Working environment
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podstawowym warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa zatrudnionym, na stanowisku pracy, jest zastosowanie działań i środków doskonalących. Ich wybór uwzględnić powinien charakter występujących zagrożeń oraz możliwość wprowadzenia określonych rozwiązań doskonalących. Warunkiem uzyskania zamierzonych efektów jest prawidłowe zastosowanie środków technicznych i działań organizacyjnych, przyczyniających się do poprawy możliwości funkcjonowania zatrudnionych w środowisku pracy. Przedstawione rozwiązanie ma na celu zapewnienie możliwości wyboru właściwych działań doskonalących, które przypisać można do rozwiązań organizacyjnych, środków technicznych oraz środków ochrony indywidualnej. Uwzględnione wytyczne wyboru działań doskonalących oparte zostały na zapisach obowiązujących regulacji prawnych oraz źródłach internetowych. Metodologię ich oceny oparto na wytycznych oceny ryzyka zawodowego. Zastosowanie opracowanego algorytmu postępowania uwzgledniającego warunki realizacji zadań zawodowych usprawnia proces doskonalenia, wpływając na zwiększenie możliwości wykonywania pracy. Ponadto przyczynia się do poprawy ekonomicznej pozycji przedsiębiorstwa oraz jego postrzeganie na rynku. (abstrakt oryginalny)

The basic condition to ensure the safety of employees at the workplace is to use the improvement activities. Their choice should take into account the nature of existing hazards and the ability to use specific improvement solutions. The correct application of technical and organizational activities is a prerequisite for obtaining the desired effects, which contribute to improving the functioning of employees at the workplace. Proposed solution is designed to provide the possibility of choosing the right improvement activities, which can be attributed to organizational activities, technical measures and personal protective equipment. The guidelines for selection of improvement activities are based on legal requirements and Internet sources. The methodology for their evaluation is based on guidelines for risk assessment. Proposed algorithm takes into account the conditions of professional improving of work process. These conditions affect increase in ability to work. In addition, it contributes to improving the economic position of the company and its perception on the market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dahlke G., Górny A., Horst W. M. (2013), Zarządzanie uciążliwością i bezpieczeństwem pracy, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 2. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy (89/391/EWG); Dz. Urz. UE, L 183 z 29.6.1989, str. 1, ze zm.
 3. Horst W. (2004), Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Cz. I. Ergonomiczne czynniki ryzyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 4. Górny A. (2011a), Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 5. Górny A. (2011b), Zastosowanie wymagań ergonomicznych w kształtowaniu bezpieczeństwa technicznego, [w:] Tytyk E. (red.), Inżynieria Ergonomiczna. Praktyka, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 6. Górny A. (2014), Influence of corporate social responsibility (CSR) on safety culture, "Management", vol. 18, no. 1.
 7. Górny A. (2015), Men as internal customer for working environment improvements, "Procedia Manufacturing", vol. 3.
 8. Górny A. (2016), Zastosowanie filozofii Kaizen i metody 5S w doskonaleniu środowiska wykonywania pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego, [w:] Ulewicz R., Żywiołek J. (red.), Bezpieczeństwo systemu: Człowiek - Obiekt Techniczny - Otoczenie, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa.
 9. Górska E., Tytyk E. (1998), Ergonomia w projektowaniu stanowisk pracy. Podstawy teoretyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 10. Hamrol A., Mantura W. (2012), Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Matczyński F. (1978), Organizacja pracy na stanowiskach roboczych. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa.
 12. Nowacka W.Ł. (2010), Metody i środki ochrony człowieka w środowisku pracy, Politechnika Warszawska, Warszawa.
 13. Rączkowski B. (2003), BHP w praktyce. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk.
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; tekst jedn.: Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.
 15. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy; tekst jedn.: Dz.U. 2016, poz. 1666, ze zm.
 16. Zawieska W.M. (red.) 2007, Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny, CIOPPIB, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu