BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wypych Mirosław (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Tytuł
Giełdowe spółki z udziałem Skarbu Państwa - aspekty finansowe i pozycja rynkowa
Stock Exchange Companies Owned by the State Treasury - Financial Aspects and Market Position
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 108, s. 431-440, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Spółki giełdowe, Nadzór właścicielski, Skarb Państwa
Stock market companies, Shareholders supervision, State Treasury
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spółka z udziałem Skarbu Państwa odzwierciedla fakt zaangażowania kapitałowego państwa w sferę gospodarczą. Jeżeli zaangażowanie to dotyczy spółek giełdowych, to można postawić hipotezę, że państwo pośrednio determinuje sytuację na rynku kapitałowym. Celem artykułu jest weryfikacja tej hipotezy. Badaniem objęto spółki giełdowe, których udziałowcem jest Skarb Państwa. Scharakteryzowano stopień kontroli właścicielskiej, poddano analizie potencjał finansowy tych spółek oraz ich pozycję na rynku giełdowym. (abstrakt oryginalny)

Companies owned by the State Treasury reflect the fact that the state capital is involved in the economic sphere. If this involvement is related to stock exchange companies, a hypothesis can be put forward that the state indirectly determines the situation on the capital market. The objective of this article is to verify this hypothesis. The study covers stock exchange companies owned by the State Treasury. The degree of ownership control has been characterized, the financial potential of these companies and their position on the stock exchange market have been analyzed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Duliniec A.: Finansowanie przedsiębiorstwa. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
  2. Słodkiewicz A.: Kształtowanie i wykorzystanie potencjału organizacji - studium przypadku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014, nr 349.
  3. Stankiewicz M.J. (red.): Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw. TNOiK, Toruń 1999.
  4. Towarnicka H.: Kapitał przedsiębiorstwa i jego zmiany, [w:] Lichtarski J. (red.) Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2005.
  5. Skopowska A.: Giełdowe spółki Skarbu Państwa w pigułce. Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych, http://www.sii .org.pl (14.09.2015).
  6. Raporty o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji. Ministerstwo Skarbu w likwidacji, (https://bip.msp.gov.pl (dostęp 15.05.2017).
  7. Transakcje zbycia akcji lub udziałów. Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji. (https://bip.msp.gov.pl (dostęp 15.05.2017).
  8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 stycznia w sprawie wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonują inni niż Prezes Rady Ministrów członkowie Rady Ministrów, pełnomocnicy Rządu lub państwowe osoby prawne ((Dz.U. 2017, poz.10).
  9. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania majątkiem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2259).
  10. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2016 poz. 2260).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu