BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łaszek Jacek (Narodowy Bank Polski, Poland; Warsaw School of Economics, Poland), Leszczyński Rober (Narodowy Bank Polski, Poland; Warsaw School of Economics, Poland), Olszewski Krzysztof (Narodowy Bank Polski, Poland; Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
The Development of Residential and Commercial Real Estate, and Economic Development in Polish Voivodships
Rozwój nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych a rozwój ekonomiczny w polskich województwach
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 19-33, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Nieruchomości mieszkaniowe, Nieruchomości komercyjne, Rozwój regionalny
Real estate housing, Commercial property, Regional development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: R31, R33
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiamy rozwój nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce i 16 województwach, który jest ściśle powiązany z rozwojem gospodarczym regionów. Najpierw pokazujemy, jak rozwijał się zasób tych nieruchomości w całym kraju oraz ich wartość. W drugiej części analizujemy zmiany zasobu nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych (biurowych i handlowych) w poszczególnych województwach. Na bardziej rozwiniętych rynkach (USA, Europa Zachodnia) takie badania są już dostępne jednak w Polsce jest to badanie pionierskie, które wymagało stworzenia nowej bazy o zasobie nieruchomości komercyjnych w poszczególnych województwach. Z racji krótkiego okresu wolnorynkowego oraz jeszcze krótszego okresu rozwoju nieruchomości komercyjnych analiza opiera się na dość krótkim szeregu czasowym. Niemniej jednak na jej podstawie możliwe jest wyciąganie pierwszych wniosków oraz obserwacja zależności i specyfiki polskiego rynku nieruchomości. Zauważyć można następujące zależności. Powierzchnia mieszkaniowa rozwijała się w podobny sposób w różnych województwach, wzrost ich podaży występował około 2 lata po wzroście gospodarczym. Gdy poprawia się sytuacja ekonomiczna gospodarstw domowych, te chcą też poprawić swoją sytuację mieszkaniową. Natomiast rozwój powierzchni komercyjnych towarzyszy rozwojowi ekonomicznemu z jednorocznym opóźnieniem. Uwzględniając, że proces fizycznej budowy trwa około 2 lata, oznacza to istnienie silnej endogeniczności pomiędzy zatrudnieniem w sektorach usług lub handlu i wzrostem dochodów. Rozwój nieruchomości komercyjnych w poszczególnych województwach nasilał się w różnych okresach. Wiąże się to prawdopodobnie z napływem kapitału z zagranicy, który w pierwszej kolejności płynął do Warszawy i aglomeracji warszawskiej, potem do dużych ośrodków (Trójmiasto, Poznań), a dopiero z pewnym opóźnieniem do pozostałych województw. (abstrakt oryginalny)

The article presents the development of residential and commercial real estate in Poland and its 16 voivodships. This is closely linked to the economic development of the regions. The first part shows how the stock of this real estate grew on a national scale and how their values changed. The second part analyzes the change in the stock of residential and commercial real estate (office and commercial property) in particular voivodships. Dependencies are noted. The residential areas developed in a similar manner in different voivodships, with supply increasing with a delay of about two years after economic growth. This can be explained by the fact that when the economic situation of households improves, they want to improve their housing situation. On the other hand, the development of commercial space is accompanied by economic development with a one-year delay. Taking into account that the process of physical construction takes about 2 years, this implies the existence of a strong endogeneity between employment in the service or retail sectors and income growth. This endogeneity acts as feedback (revenue growth is an increase in surface area, which in turn generates income), so the cause and effect have slight time delays. The development of commercial real estate in individual voivodships intensified in different periods. This is probably connected with the inflow of foreign capital, which first came to Warsaw and the Warsaw agglomeration, then to large centers (Trójmiasto, Poznań) and only with some delay to other voivodships. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domalewski, P., and J. Baxa. 2015. "The Development of Regional Differentiation of Office Construction in the Czech Republic: 1990-2010." Moravian Geographical Reports 23 (1): 21-33. doi: 10.1515/mgr-2015-0003.
 2. Eppli, M.J., and J.D. Shilling. 1995. "Speed of Adjustment in Commercial Real Estate Markets." Southern Economic Journal 61 (4): 1127-1145. doi: 10.2307/1060745.
 3. Giang, D.T.H., and L.S. Pheng. 2011. "Role of Construction in Economic Development: Review of Key Concepts in the Past 40 Years." Habitat International 35 (1): 118-125. doi: 10.1016/j.habitatint.2010.06.003.
 4. Girma, S. 2005. "Absorptive Capacity and Productivity Spillovers from FDI: a Threshold Regression Analysis." Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67 (3): 281-306. doi: 10.1111/j.1468-0084.2005.00120.x.
 5. Kucharska-Stasiak, E., and G. Matysiak. 2004. The Transition of the Polish Real Estate Market within a Central and Eastern European Context. Paper read at 11th European Real Estate Society Conference, June 2004, at Milano, Italy.
 6. Laposa, S., and C. Lizieri. 2005. "Real Estate Capital Flows and Transitional Economies." Real Estate & Planning Working Papers rep-wp2005-12.
 7. Leszczyński, R., and K. Olszewski. 2015. "Commercial Property Price Index for Poland." Bank i Kredyt 46 (6): 565-578.
 8. Lieser, K., and A.P. Groh. 2011. "The Attractiveness of 66 Countries for Institutional Real Estate Investments." The Journal of Real Estate Portfolio Management 17 (3): 191-212.
 9. Lieser, K., and A.P. Groh. 2014. "The Determinants of International Commercial Real Estate Investment." Journal of Real Estate Finance and Economics 48 (4): 611-659. doi: 10.1007/s11146-012-9401-0.
 10. Łaszek, J., H. Augustyniak, K. Gajewski, G. Żochowski, R. Leszczyński, K. Olszewski, and W. Joanna. 2013. "Podejście modelowe do rynku nieruchomości." Bezpieczny Bank 4 (53): 204-268.
 11. Łaszek, J., H. Augustyniak, and K. Olszewski. 2016. "FX Mortgages, Housing Boom and Financial Stability - a Case Study for Poland (2005-2015)." Chapters from NBP Conference Publications 1: 87-101.
 12. Łaszek, J., and K. Olszewski. 2014. "Zachowania firmy deweloperskiej na rynku mieszkań i zagregowana podaż." Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie (3): 71-87.
 13. Łaszek, J., K. Olszewski, and J. Waszczuk. 2016. "Monopolistic Competition and Price Discrimination as a Development Company Strategy in the Primary Housing Market." Critical Housing Analysis 3 (2): 1-12.
 14. Tosics, I. 2006. "Spatial Restructuring in Post-Socialist Budapest." In The Urban Mosaic of Post-Socialist Europe. Space, Institutions and Policy, edited by S. Tsenkova and Z. Nedovic-Budic, 131-150. Heidelberg: Physica-Verlag.
 15. Tsenkova, S. 2006. "Beyond Transitions: Understanding Urban Change in Post-Socialist Cities." In The Urban Mosaic of Post-Socialist Europe. Space, Institutions and Policy, edited by S. Tsenkova and Z. Nedovic-Budic, 21-50. Heidelberg: Physica-Verlag.
 16. Wadu Mesthrige, J. 2014. "An Urban Growth Model of Office Property Development: The Case of Hong Kong." Facilities 32 (11/12): 647-674. doi: 10.1108/F-03-2012-0024.
 17. Widłak, M., and J. Łaszek. 2016. "Milestones of Housing Finance in Poland." In Milestones in European Housing Finance, edited by J. Lunde and C.M.E. Whitehead. Chichester, West Sussex, United Kingdom: John Wiley & Sons.
 18. Wigren, R., and M. Wilhelmsson. 2007. "Construction Investments and Economic Growth in Western Europe." Journal of Policy Modeling 29 (3): 439-451. doi: 10.1016/j.jpolmod.2006.10.001.
 19. Wilhelmsson, M., and R. Wigren. 2011. "The Robustness of the Causal and Economic Relationship between Construction Flows and Economic Growth: Evidence from Western Europe." Applied Economics 43 (7): 891-900. doi: 10.1080/00036840802600020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.56583/br.434
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu