BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rochmińska Agnieszka (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Shopping Centers as Elements of the Functional and Spatial Structures of Cities : Location, Impact, Change Tendencies, Development Perspectives
Centra handlowe jako elementy struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta : lokalizacja, oddziaływanie, tendencje zmian, perspektywy rozwoju
Źródło
Barometr Regionalny, 2017, t. 15, nr 2, s. 55-65, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Centra handlowe, Przestrzenne zagospodarowanie miasta, Rywalizacja
Shopping centres, Town spatial development, Rivalry
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A1
streszcz., summ.
Abstrakt
Pojawienie się wielkopowierzchniowych kompleksów doprowadziło do wykreowania w miastach nowych ośrodków handlowo-usługowo-rozrywkowych oddziałujących na otoczenie. W związku z dużą skalą zjawiska ważne jest zastanowienie się nad strefami i charakterem ich oddziaływania, nad problemem relacji centrum handlowego z miastem oraz nad tendencjami i perspektywami ich rozwoju. Centra handlowe z jednej strony rywalizują z miastem o atrakcyjne przestrzenie miejskie/podmiejskie, o dominującą rolę szczególnie w przestrzeni handlowo-usługowej i publicznej. Z drugiej strony koegzystują z miastem uwalniając/odzyskując dla niego zdegradowane obszary przyczyniając się również do zastosowania lepszych rozwiązań transportowych. Rozwój centrów handlowych zachodzi nadal w wymiarze ilościowym - na świecie z różną dynamiką, ale tego typu kompleksów przybywa oraz w wymiarze jakościowym - powstają nowe formuły o zmienionej ofercie. Obserwowane zmiany powinny być przesłanką dla decydentów w Polsce przy podejmowaniu bardziej przemyślanych decyzji lokalizacyjnych. Władze samorządowe muszą zdawać sobie sprawę, że wydawane przez nich pozwolenia mają wpływ na zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta/gminy. (abstrakt oryginalny)

The appearance of large-surface complexes has led to the creation of new trade, service and entertainment centers in cities; these complexes have an impact on their surroundings. Due to the large scale of the phenomenon, it is important to determine the zones and nature of this influence, discuss the problem of the relationship between a shopping center and a city, and the tendencies and perspectives of development of shopping centers. A shopping center competes with its home city for the attractive urban and suburban areas and the dominating role, especially in terms of a trade, service and public space. On the other hand, it coexists with the city by releasing/regaining lands that have been degraded and contributes to improvements in transport. The development of shopping centers throughout the world occurs on a quantitative level - with varying dynamics, but still their number increases, and, importantly, on a qualitative level - since their new forms with altered offers emerge. Changes observed should be noteworthy to all Polish policy-makers when making well-thought-out decisions regarding locations. Local authorities need to realize that the permits they issue influence more than the changes in the functional and spatial structure of a city or commune. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Foryś, I. 2014a. "Obiekt handlowy w przestrzeni miejskiej." In Zarządzanie nieruchomościami handlowymi, edited by I. Foryś. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 2. Foryś, I. 2014b. "Otoczenie społeczno-gospodarcze polskiego handlu." In Zarządzanie nieruchomościami handlowymi, edited by I. Foryś, 13-44. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
 3. Gwizdak, W. 2006. "Oddziaływanie centrów handlowych na strukturę miast." Zeszyty Naukowe. Architektura/Politechnika Śląska (44): 41-48.
 4. Kaczmarek, T. 2011. "Handel detaliczny w rozwoju funkcjonalnym i przestrzennym miast w Polsce." In Problemy rozwoju lokalnego i regionalnego na początku XXI wieku, edited by M. Wdowicka and L. Mierzejewska, 67-83. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 5. Khoshbakht, B. 2015. Fragmented Ownership in Shopping Centres. The Influence of Fragmented Ownership on the Value of Retail Units. Amsterdam: Eindhoven University of Technology.
 6. Kociuba, D. 2006. "Nowe przestrzenie handlowe Lublina." In Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje. XIX Konwersatorium Wiedzy o Mieście, edited by I. Jażdżewska, 231-244. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 7. Lowry, J. 1997. "The Life Cycle of Shopping Centres." Business Horizons (Jan-Feb): 77-86.
 8. Namyślak, B. 2006. "Rozwój wielkopowierzchniowych obiektów handlowych we Wrocławiu." In Nowe przestrzenie w miastach, ich organizacja i funkcje. XVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, edited by I. Jażdżewska, 265-276. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 9. Rochmińska, A. 2005. "Rozwój sieci handlowych z udziałem kapitału z agranicznego." In Usługi rynkowe w dobie transformacji, edited by J. Dzieciuchowicz, 65-92. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 10. Rochmińska, A. 2013. Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 11. Rochmińska, A. 2015. "Centra handlowe - kreatorzy nowych przestrzeni miejskich." In XXVIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Współczesne czynniki i bariery rozwoju miast, edited by A. Wolaniuk, 229-245. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 12. Rochmińska, A. 2016a. "Shopping Centres as the Subject of Polish Geographical Research." Geographia Polonica 89 (4): 521-535.
 13. Rochmińska, A. 2016b. "Zachowania przestrzenne klientów centrów handlowych: przykład Łodzi." Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (23): 5-23.
 14. Więcław, J. 2000. "Nowe centra handlowe w strukturze przestrzenno-funkcjonalnej Krakowa." In Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konserwatorium Wiedzy o Mieście, edited by I. Jażdżewska, 175-177. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-9398
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu