BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankowska Ewa (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Przestrzenno-czasowa analiza zróżnicowania poziomu rozwoju odnawialnych źródeł energii
Measures of Development of Renewable Energy Sources
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 33-44, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Syntetyczny wskaźnik oceny Z. Hellwiga, Przestrzenna analiza porównawcza, Analiza wielowymiarowa
Renewable energy sources, Hellwig's synthetic measure, Comparative spatial analysis, Multi-dimensional analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C38, O13, O18
streszcz., summ.
Abstrakt
Produkcja energii ze źródeł odnawialnych (OZE) uwarunkowana jest m.in. czynnikami przyrodniczymi oraz ekonomicznymi, które mogą stwarzać dysproporcje między regionami. Celem badania jest ocena zróżnicowania poziomu rozwoju OZE w regionach w Polsce w latach 2008-2014. W badaniu wykorzystano metody wielowymiarowej analizy porównawczej, a w szczególności metody porządkowania liniowego obiektów opartych na zmiennych syntetycznych. Wyznaczenie bezwzorcowej miary rozwoju oraz taksonomicznej miary rozwoju pozwoliło stworzyć ranking obiektów według poziomu rozwoju badanego zjawiska oraz wyselekcjonować grupy regionów o podobnym poziomie rozwoju OZE. W przeprowadzonej analizie badanymi obiektami są regiony w Polsce, które zostały scharakteryzowane wybranymi cechami, opisującymi stopień wytwarzania energii z OZE.(abstrakt oryginalny)

Energy production from renewable energy sources (RES) is conditioned by, among others, environmental and economic factors, that may create disproportions between regions, as to the energy production from RES. The aim of the study is an evaluation of diversification of the level of development of RES in regions in Poland in the years 2008-2014 on the basis of comparative analysis, and especially the methods of linear ordering of objects, based on synthetic variables. Determining paternless measure of development and taxonomical measure of development, making use of a pattern from a sample, allowed to create a ranking of objects according to the level of development of analyzed phenomenon and to select groups of regions with similar level of development of RES. In the performed analysis, the analyzed objects are regions in Poland, that were characterized by chosen features describing the level of energy production from RES.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. UE L 9.140.16).
  2. Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny", nr 4, s. 307-327.
  3. Krajowy Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (2010), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
  4. Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
  5. Sokołowski A. (1985), Wybrane zagadnienia pomiaru i ważenia cech w taksonomii, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie", nr 203, s. 41-53.
  6. Suchecki B. (red.) (2010), Ekonometria przestrzenna. Metody i modele analizy danych przestrzennych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  7. Szukalski S.M., Malinowski S. (2013), Energia odnawialna - technologia, ekonomia, finansowanie, Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, Poddębice.
  8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015, poz. 478).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu