BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jankiewicz Sławomir (WSB University in Poznań), Trząsalski Patryk (WSB University in Poznań)
Tytuł
Minimal Wage versus Economic Development - Overview
Płaca minimalna a rozwój gospodarczy - ujęcie syntetyczne
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 2017, t. 72 nr 1, s. 55-66, bibliogr. 45 poz.
The Poznan School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Aktualne wyzwania dla polityki rozwoju w Unii Europejskiej
Słowa kluczowe
Płaca minimalna, Rynek pracy, Rozwój gospodarczy
Minimum wage, Labour market, Economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Współcześnie obserwujemy duże zainteresowanie znaczeniem płacy minimalnej dla rynku pracy i jej wpływem na gospodarkę. Większość ekonomistów przyjmuje, że zwiększenie wynagrodzeń nie wpływa negatywnie na gospodarkę, jeżeli jest niższe niż wzrost wydajności pracy. Trudności natomiast dotyczą określenia poziomu wzrostu płacy minimalnej w odniesieniu do zmian w gospodarce i tego, jakie ma ona znaczenie dla rynku pracy i PKB. Celem artykułu jest syntetyczne przedstawienie stanu wiedzy i wyników analiz ekonomistów dotyczących zależności między zmianami płacy minimalnej a rynkiem pracy i PKB. Jest to punkt wyjścia do dalszych badań, które powinny dać odpowiedź na temat sprzężenia między rynkiem pracy, rozwojem gospodarczym a płacą minimalną na poziomie lokalnym.(abstrakt oryginalny)

Currently one can observe a growing interest into the significance of minimum wage for the labor market and its influence onto the economy. Most economists assume that the increase in wages does not have a negative effect onto the economy provided it is lower than the growth in work productivity. There are, however problems, determining the extent of the minimum wage increase and its significance for the labor market and GDP. The purpose of the following paper is to present a synthetic overview of existing knowledge and analyses results in terms of the interdependences between the changes in the minimal wage and the labor market and GDP. This is the starting point for further research which should give the answer to the question on the connection between the labor market, economic development and the minimum wage in the local context.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Belman D., Wolfson P., 2014, What Does the Minimum Wage Do?, Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research.
 2. Beveridge W., 1944, Full Employment in a Free Society, London: Allen and Unwin.
 3. Clay H., 1929, The Public Regulation of Wages in Great Britain, The Economic Journal, 155, 323- 343.
 4. Doucouliagos H., Stanley T., 2008, Publication Selection Bias in Minimum-Wage Research? A Meta-Regression Analysis, The working papers: Economic series, SWP, 14, Australia: Deakin University.
 5. Eurostat, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en [access: 20.08.2016].
 6. Eurostat, Płace minimalne - styczeń 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index. php /Minimum _wage_statistics/pl [access: 20.08.2016].
 7. Friedman M., 2008, Kapitalizm i wolność, Gliwice: Onepress.
 8. Frieske K.W., 2005, O mankamentach propozycji Davida Hume'a i Stanisławy Golinowskiej, in Polityka społeczna. Wybrane problemy. Wybór artykułów z lat 1999-2005, Warszawa: IPiSS.
 9. Gomułka S., 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Warszawa: CASE.
 10. Golnau W., 2007, Znaczenie płacy minimalnej dla funkcjonowania rynku pracy, Gdańsk: Wyd. UG.
 11. GUS, 2015, Zweryfikowany szacunek produktu krajowego brutto za lata 2010-2014, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 12. GUS, 2014, Polska 1989-2014, Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
 13. Harris J., 1972, Unemployment and Politics, Oxford: Oxford University Press.
 14. Hobson J., 1904, The Problem of the Unemployment, London: Methnem.
 15. Idczak M., 2011, Wpływ płacy minimalnej na zatrudnienie, Wiadomości Statystyczne, 11, 48-60.
 16. Jacukowicz Z., 2007, Analiza minimalnego wynagrodzenia za pracę, Warszawa: IPiSS.
 17. Jankiewicz S., 2004, Podstawy oddziaływania państwa w gospodarce. Przewodnik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, Poznań: KPGiPR AE w Poznaniu.
 18. Jankiewicz S., 2014, Budżet państwa a wybrane bariery rozwoju gospodarczego Polski, Zeszyty Naukowe WSB w Poznaniu, 53(2), 13-29.
 19. Jankiewicz S., 2016, Polityka rynku pracy a rozwój gospodarczy Polski, Marketing i Rynek, 3, 242- 250.
 20. Jankiewicz S., Pająk K. (red.), 2014, Bilans otwarcia z obszaru "Rynek Pracy", Gdańsk: NSZZ Solidarność.
 21. Jevons W., 1888, The Theory of Political Economy, London: Macmillian.
 22. Kabaj M., 2013, Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego, Polityka Społeczna, 8, 8-15.
 23. Keynes J., 1985, Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa: WN PWN.
 24. Krajewska A., Krajewski S., 2013, Is the minimum wage detrimental to the economy?, Olsztyn Economic Journal, 8(4), 317-330.
 25. Krugman P., 2001, Wracają problemy kryzysu gospodarczego, Warszawa: WN PWN.
 26. Kwiatkowski E., 2002, Bezrobocie. Podstawy teoretyczne, Warszawa: WN PWN.
 27. Landreth H., Colander D., 1998, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: WN PWN.
 28. Leonard L., Stanley T., Doucouliagos H., 2014, Does the UK Minimum Wage Reduce Employment? A Meta-Regression Analysis, British Journal of Industrial Relations, 52(3), 499-520.
 29. Marshall A., 1961, Principles of Economics, London: Macmillan.
 30. Marshall A., 2003, Money, Credit and Commerce, Amherst: Prometheus Books.
 31. Mises L. von, 2011, Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii, Wrocław: Instytut Ludwiga von Misesa.
 32. MOP, 2014, Konwencje i zalecenia Międzynarodowej Organizacji Pracy 1919-2012, Warszawa: MPiPS.
 33. Pigu A., 1915, Unemployment, London: Wiliam and Norgate.
 34. Ricardo D., 1957, Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, Warszawa: PWN.
 35. Smith A., 2006, The Theory of Moral Sentiments, New York: Dover Publications.
 36. Smith A., 2007, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 1, Warszawa: WN PWN.
 37. Smith A., 2010, Lectures on Jurisprudence, Glasgow: Liberty Fund.
 38. Smith A., 2016, Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. 2, Warszawa: WN PWN.
 39. Stankiewicz W., 2000, Historia myśli ekonomicznej, Warszawa: PWE.
 40. Suchecki B., 1999, Narzędzia kształtowania dochodu godziwego w Polsce, w: Wynagrodzenia godziwe. Koncepcja i pomiar, ed. S. Borkowska, Warszawa: IPISS.
 41. Uchwała RM z 2.08.1982, Monitor Polski, nr 19, poz. 164.
 42. Uchwała RM z 24.06.1986, Monitor Polski, nr 18, poz. 119.
 43. Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. nr 200, poz. 1679.
 44. Wikipedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/P aca_minimalna [access: 20.08.2016].
 45. Zarządzenie MPiPS z 14.08.1990, Monitor Polski, nr 32, poz. 256.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1426-9724
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu