BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polowczyk Marcin (Pfeifer & Langen Polska SA), Baum Rafał (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Efektywność zmian w organizacji i logistyce dostaw surowca w cukrowniach (uwagi metodyczne do badań)
Effectiveness Investigations of Changes in the Organization and Logistics of Supplies in Sugar Factories
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2016, nr 5, s. 20-24, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł cukrowniczy, Zmiany organizacyjne, Badanie efektywności
Sugar industry, Organisational change, Research efficiency
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Każda wprowadzona lub planowana zmiana w organizacji i logistyce dostaw surowca, również buraków cukrowych do przerobu w cukrowniach, potrzebuje narzędzi pozwalających na ocenę zasadności wdrażanych rozwiązań. Właściwe zarządzanie organizacją i przebiegającymi w niej procesami wymaga wsparcia w postaci odpowiednich metod ich pomiaru oraz efektywności. Dopiero dostęp do jak najszerszej informacji umożliwia prowadzenie pełnej i bieżącej analizy poszczególnych procesów wraz z oceną ich wpływu na pozostałe elementy przedsiębiorstwa. Analiza efektywności to podstawowe narzędzie w kontekście pełnej konkurencyjności działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa działające w danej branży. Artykuł prezentuje założenia metodyczne oraz wstępne wyniki badań nad tą problematyką. (abstrakt oryginalny)

Each entered or planned change in the organization and logistics of supplies, including beet sugar factories for processing, needs tools for assessing the validity of the implemented solutions. Proper management of the organization and processes extending it requires support in the form of appropriate methods of measuring and efficiency. Only the widest possible access to information allows carrying out a full and ongoing analysis of individual processes, together with an assessment of their impact on other parts of the company. Effectiveness analysis is a basic tool in the context of fully competitive actions by companies operating in your industry. The paper presents the methodological assumptions and preliminary results of research on this topic. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Abt S., Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 1998.
  2. Grontkowska A., Klepacki B., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem w agrobiznesie. Format-AB, Warszawa, 2006.
  3. Krawczyk S., Zarządzanie procesami logistycznymi. PWE, Warszawa 2001.
  4. Skrzypek E., Jakość i efektywność, Wyd. Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
  5. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, PWN, Warszawa 2006.
  6. http://kzpbc.com.pl/wyniki-produkcyjne-w-polsce,50,pl.html
  7. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=pl
  8. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1370&from=pl
  9. http://www.sesvanderhave.com/PL/content/mapa- cukrowni-w-polsce
  10. http://stc.pl/cukrownictwo2.php?d=3
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu