BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Górniak Sylwia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Podstawy organizacyjno-prawne prowadzenia polityki miejskiej w Polsce w latach 2004-2015
Fundamentals of Organizational and Legal Conduct Urban Policy in Poland in 2004-2015
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 33, s. 37-55, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Krajowa Polityka Miejska, Miasto
National Urban Policy, City
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Polityka miejska odgrywa istotną rolę w kreowaniu rozwoju społeczno-gospodarczego miast, a także regionów i kraju. Sposób jej prowadzenia uzależniony jest jednak od występujących w danym miejscu i czasie uwarunkowań, w tym uwarunkowań organizacyjno-prawnych, które wyznaczają ramy jej funkcjonowania. Celem pracy jest identyfikacja uwarunkowań organizacyjno-prawnych prowadzenia polityki miejskiej w Polsce. Analiza uwzględnia zapisy najważniejszych aktów prawnych i dokumentów strategiczno-operacyjnych funkcjonujących w latach 2004-2015 na poziomie unijnym i krajowym, mających znaczenie dla prowadzenia polityki miejskiej w Polsce(abstrakt oryginalny)

Urban policy plays an important role in shaping the socio-economic development of cities, regions and country. The way of being carried out depends, however, on occurring in a given place and time conditions, including organizational and legal conditions, which set the framework of its operation. The aim of the paper is to determine the conditions of organizational and legal conduct urban policy in Poland. The analysis takes into account the records of the most important documents functioning in the years 2004-2015 at EU and national level, which are relevant for the conduct of urban policy in Poland.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020. W kierunku sprzyjającej społecznemu włączeniu, inteligentnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów. Przyjęta na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego 19 maja 2011 r. w Gödöllő na Węgrzech.
 2. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej w kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów. Zaakceptowana na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24-25 maja 2007 r.
 3. Karta Lipska na rzecz zrównoważonego rozwoju miast europejskich przyjęta z okazji nieformalnego spotkania ministrów w sprawie rozwoju miast i spójności terytorialnej w Lipsku w dniach 24-25 maja 2007 r.
 4. Komunikat na wiosenny Szczyt Rady Europejskiej. Wspólne działania na rzecz wzrostu gospodarcze-go i zatrudnienia. Nowy początek strategii lizbońskiej, COM (2005) z 2.2.2005, Bruksela.
 5. Krajowa Polityka Miejska 2023. Dokument przyjęty uchwałą Rady Ministrów w dniu 20 października 2015 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, październik 2015, Warszawa
 6. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Narodowa Strategia Spójności. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 29 listopada 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, listopad 2006, Warszawa.
 7. Podstawy Wsparcia Wspólnoty. Promowanie rozwoju gospodarczego i warunków sprzyjających wzrostowi zatrudnienia. Komisja Europejska, grudzień 2003, Bruksela-Warszawa.
 8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z 20.12.2013).
 9. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne do-tyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L. 210 z 31.7.2006).
 10. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z 21 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne postanowienia odnośnie Funduszy Strukturalnych.
 11. Strategiczne Wytyczne Wspólnoty 2007-2013. Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie. Decyzja Rady z dnia 6 października 2006 r. w sprawie strategicznych wytycznych Wspólnoty dla spójności, Bruksela-Luksemburg (Dz. Urz. UE L291 z 21.10.2006).
 12. Umowa Partnerstwa. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020. Ministerstwo Rozwoju, grudzień 2015, Warszawa.
 13. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2006 nr 227 poz. 1658 z późn. zm.).
 14. Wspólne Ramy Strategiczne. Elementy wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dokument roboczy służb Komisji, marzec 2012, Bruksela
 15. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji. KOM (2010) 2020 z 3.03.2010, Bruksela.
 16. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, grudzień 2011,Warszawa
 17. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego: Regiony, miasta, obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 13 lipca 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 18. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego. Uchwała nr 105 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjęcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006
 19. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r., styczeń 2003, Warszawa.
 20. Nowa Karta Ateńska 2003. Wizja miast XXI wieku. Europejska Rada Urbanistów, listopad 2003, Lizbona
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu