BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bogacka Emilia (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Siniecka Anna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Przykład Poznania
The Sense Oo Security of the City Residents. The Example of Poznań
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 33, s. 57-71, rys., bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe
Bezpieczeństwo, Przestępczość, Miasto
Security, Crime, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na jakość życia ludzi w przestrzeni miejskiej. Celem artykułu jest przedstawienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta z uwzględnieniem przykładu Poznania. Badanie ankietowe zawierało pytania dotyczące oceny stanu bezpieczeństwa Poznania oraz jego zmian w ostatnich latach, poczucia bezpieczeństwa w zamieszkiwanej dzielnicy oraz najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania, wyboru najbardziej niebezpiecznej i bezpiecznej dzielnicy miasta w ciągu dnia oraz w nocy, obawy przed wybranymi rodzajami przestępstw oraz ocenę działań policji na obszarze miasta(abstrakt oryginalny)

Sense of security significantly affects the quality of life in urban space. The aim of the article is to present the security of the city residents on the example of Poznań. The survey was carried out on 336 residents representing all districts of the city. An attempt is directly proportional to the number of their inhabitants, it provides spatial representativeness. The survey included questions about the assessment of the safety of Poznań and its changes in recent years, the sense of security of the inhabited area, the choice of the most dangerous and safe area of the city during the day and at night, fear of selected types of crime and evaluation of police action in the city. The answer to these questions should produce a relatively broad view of the residents sense of security of Poznań. Presentation of results considering the respondent's characteristics (gender, age, education and area of residence) allows for more detailed analysis. Presentation of the results of survey was preceded by information about the crime in Poznań, according to police statistics. It is used to confront the sense of security of Poznań residents with the facts.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartnicki S. 1991. Percepcja zagrożenia przestępczością - wstępna prezentacja wyników badań przeprowadzonych w 12 warszawskich osiedlach mieszkaniowych. Conference Papers IGiPZ PAN, 14: 117-124.
 2. Bogacka E. 2009. Przestępczość w Poznaniu. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 6: 87-100.
 3. Bogacka E. 2011. Współczesny dorobek światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości. [W:] S. Korenik, Z. Przybyła (red.), Gospodarka przestrzenna XXI wieku - nowe wy-zwania, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 152: 13-24.
 4. Bogacka E. 2012. Struktura przestrzenna i czynniki przestępczości na obszarze nadgranicznym Polski z Niemcami. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 5. Czarnecki B., Siemiński W. 2004. Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Difin, Warszawa.
 6. Czyż T. 1996. Issues in social geography. [W:] Z. Chojnicki (red.), Contemporary problems of polish geography. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 57-67.
 7. Dolata M., Kotus J. 2004. Społeczne naznaczanie obszarów miasta. [W:] I. Jażdżewska (red.), Zróż-nicowanie warunków życia ludności w mieście. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź, s. 245-256.
 8. Dolata M., Kotus J. 2006. Social production of Urban space. A case study of 'bad' areas in Poznań, Geographia Polonica, 29, 2: 5-22.
 9. Frieske K. 2007. Przestępczość w Polsce na przełomie stuleci. Stereotypy i realia. [W:] M. Marody-(red.), Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, s. 212-240.
 10. Gilchrist E., Bannister J., Diton J., Farrall S. 1998. Women and the 'fear of crime': challenging the accepted stereotype. British Journal of Criminology, 38, 2: 283-299.
 11. Guzik R. 2000a. Przestępczość w przestrzeni miejskiej Krakowa w wyobrażeniach jego mieszkańców. [W:] I. Jażdżewska (red.), Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Konwersatorium wiedzy o mieście, Łódź, s. 201-204.
 12. Guzik R. 2000b. Przestrzenny obraz przestępczości w prasie krakowskiej. [W:] B. Domański (red.), Studia nad rozwojem lokalnym i regionalnym. Prace Geograficzne, Instytut Geografii UJ, 106: 197-216.
 13. Harper S., Laws G. 1995. Rethinking the geography of ageing. Progress in Human Geography 19, 2: 199-221.
 14. Jabkowski P. 2005. Bezpieczeństwo publiczne i zagrożenie przestępczością. [W:] R. Cichocki (red.), Wskaźniki jakości życia mieszkańców Poznania. T. 1. Studia nad jakością życia. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, s. 135-162.
 15. Kotus J., 2005. Społeczne dylematy w przestrzeni miejskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Po-znań.
 16. Maik W. 1995. Socio-spatial analysis of crime and delinquency. A case study of Toruń. [W:] B. Gał-czyńska, G. Węcławowicz (red.), Urban and regional issues in geographical research in Poland and Italy. Proceedings of the Seventh Polish-Italian Geographical Seminar, Conference Papers, 24: 91-98.
 17. Marcińczak S., Siejkowska A. 2003. Percepcja miejsc niebezpiecznych w Łodzi. [W:] I. Jażdżewska (red.), Funkcje metropolitalne i ich rola w organizacji przestrzeni. Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 203-208.
 18. Marcińczak S., Siejkowska A. 2004. Zróżnicowanie przestrzenne przestępczości w Łodzi w latach 1988-2001 a percepcja obszarów niebezpiecznych. [W:] J. Słodczyk (red.), Przemiany struktury przestrzennej miast w sferze funkcjonalnej i społecznej. Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, s. 363-375.
 19. Mordwa S. 2010. Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców wybranych osiedli w Łodzi. [W:] M. Madu-rowicz (red.), Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 307-316.
 20. Mordwa S. 2011. Poczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszka-niowych. [W:] J. Dzieciuchowicz (red.), Współczesne przemiany środowiska mieszkaniowego - wybrane problemy. Space-Society-Economy, 10: 181-196.Poczucie bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Przykład Poznania 71
 21. Mordwa S. 2013. Przestępczość i poczucie bezpieczeństwa w przestrzeni miasta. Przykład Łodzi. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 22. Pain R. 2000. Place, social relations and the fear of crime: a review. Progress in Human Geography, 24, 3: 365-387.
 23. Rydz E., Szymańska W. 2007. Waloryzacja przestrzeni miejskiej pod względem atrakcyjności mieszkaniowej i poczucia bezpieczeństwa średnich miast Pomorza. [W:] M. Madurowicz (red.), Percepcja współczesnej przestrzeni miejskiej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa: 331-341.
 24. Tseloni A., Osborn D.R., Trickett A., Pease K. 2002. Modelling property crime using the British Crime Survey. What have we learnt? British Journal of Criminology, 42: 109-128.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu