BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Starowicz Wiesław (Politechnika Krakowska)
Tytuł
Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego
Charter of Rights of Urban Public Passenger Transport
Źródło
Problemy Transportu i Logistyki, 2016, nr 3 (35), s. 163-172, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Funkcjonowanie rynku usług transportowych
Słowa kluczowe
Transport pasażerski, Transport miejski
Passenger transport, City transport
Uwagi
streszcz., summ.,
Abstrakt
Usługi miejskiego transportu zbiorowego powinny w jak najszerszym stopniu spełniać oczekiwania pasażerów. W dzisiejszych realiach organizatorzy transportu zbiorowego lub operatorzy w polskich miastach ogłaszają przepisy porządkowe związane z przewozem osób i bagażu oraz regulaminy przewozu środkami komunikacji miejskiej. Zarówno w przepisach, jak i regulaminach pojawiają się sformułowania dotyczące praw pasażerów, ale są one przeplatane z obowiązkami. Rzadko jest też mowa o gwarancji podróży w określonych warunkach. Najbardziej znaną formą gwarancji usług z innych gałęzi transportu jest karta praw pasażera. Dzięki wprowadzeniu karty praw pasażera pasażerowie wiedzą, czego mogą oczekiwać od przewoźnika oraz w jaki sposób mogą dochodzić roszczeń w przypadku niedotrzymania warunków z jego strony. Ułatwia ona klientom wypowiadanie opinii bądź sugerowanie udoskonaleń. Natomiast przewoźnik dzięki wdrożeniu karty praw pasażera zyskuje wiele w oczach klienta, ponieważ pokazuje, że poważnie traktuje swoje zadanie, jakim jest zapewnienie odpowiedniego poziomu jakości usług przewozowych zgodnie z zapisami w karcie praw. Karta praw pasażera w miejskim transporcie zbiorowym jest nową i rzadką inicjatywą w Polsce. Celem artykułu jest dokonanie przeglądu i analizy istniejących zapisów o prawach pasażera na podstawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu oraz regulaminów przewozów środkami komunikacji miejskiej we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce. Tłem do rozważań jest analiza uwarunkowań prawnych dotyczących praw pasażerów w Unii Europejskiej. Na podstawie dokonanego przeglądu i istniejących zapisów formułujących prawa pasażerów można sformułować zakres karty praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego w Polsce.(abstrakt oryginalny)

Services urban public transport should, as far as possible, meet the expectations of passengers. In today's reality, the organizers of public transport or operators in the Polish cities issue regulations relating to the transport of passengers and baggage as well rules on urban public transport. Both in the legislation and regulations appear wording on passenger' rights, but they are interlaced with the duties. Also a guarantee for travel in certain conditions is rarely mentioned. The best-known form of guarantee for services in other modes of transport is the charter of passenger' rights. With the introduction of charter passengers know what to expect from the carrier and how they can assert their rights in case of breach of condition on his part. The charter helps customers to give opinions or suggest improvements. The carrier, by implementing the charter of passengers' rights gains a lot of customer's appreciation, because shows his serious attitude towards its task, which is providing suitable quality of transport services in accordance with the charter. Charter of passenger' rights in urban public transport is a new and rare initiative in Poland. The aim of this article is to review and analyze existing records on passenger's rights in regulations relating to transport of passengers and baggage and rules on urban public transport in all voivode cities in Poland. The background to the discussion is the analysis of legal conditions on passenger' rights in the European Union. On the basis of review and existing records formulating rights of passengers, the scope of Charter of rights of urban public transport passenger in Poland has been proposed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Karta Praw Pasażera Komunikacji Zbiorowej (2006). Dokumentacja działania 11.7, projektu CARAVEL, Urząd Miasta Krakowa, Kraków, 28.02.2006.
  2. Mirowska-Łoskot, U. (2016), Autobus się spóźnił? Miasto zapłaci za taksówkę. Dziennik Gazeta Prawna, 22, B7.
  3. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu - dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu (2011). Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2011) 144, 28.03.2011
  4. Raczyńska, J. (2011). Prawa pasażera w Unii Europejskiej. Technika Transportu Szynowego, 3, 9-18.
  5. Rudnicki, A. (red.). (2010). Innowacje na rzecz zrównoważonego transportu miejskiego. Doświadczenia z realizacji projektu Unii Europejskiej CIVITAS-CARAVEL. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej.
  6. Starowicz, W. (2007). Jakość przewozów w miejskim transporcie zbiorowym. Kraków: Wyd. Politechniki Krakowskiej.
  7. Suchorzewski, W. (1998). Nowe podejście do jakości komunikacji miejskiej: gwarancja usług, karta pasażera, partnerstwo. materiały konferencyjne z II Ogólnopolskiej Konferencji "Komunikacja Miejska", Łódź, 31.08.-3.09.1998.
  8. Ustawa z 15.11.1984 - Prawo przewozowe. Dz.U. nr 53, poz. 272.
  9. Wzmocnienie praw pasażera w Unii Europejskiej (2005). Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego i Rady COM(2005) 46, 16.02.2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-275X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/ptl.2016.35-16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu