BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Adam (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rola środków unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w rozwoju społeczno-gospodarczym podregionów w Polsce
The Role of EU Funds from the Infrastructure and Environment Operational Programme in Socio-Economic Development in Poland in the Subregions Layout
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 33, s. 117-137, rys.,tab., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze strukturalne, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Rozwój społeczno-gospodarczy
Structural funds, Operational Programme Infrastructure and Environment, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Stymulowanie procesu wyrównywania poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego między regionami stanowi jedno z podstawowych założeń unijnej polityki spójności. W literaturze podkreśla się, że rozwój infrastrukturalny oraz odpowiedni stan środowiska przyrodniczego należą do głównych czynników rozwojowych. Artykuł zawiera analizę zróżnicowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w latach 2007-2013, przeprowadzoną w układzie podregionów, oraz struktury ilościowej i wartościowej zrealizowanych projektów przy wsparciu funduszy unijnych udostępnionych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podstawowym celem pracy jest określenie wpływu środków unijnych pozyskanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego w Polsce w układzie podregionów w latach 2007-2013.(abstrakt oryginalny)

Stimulating the process of equalizing the level of socio-economic development among regions is one of the fundamental assumptions of the EU's cohesion policy. Literature indicates that infrastructural development and proper condition of natural environment belong to major developmental factors. The article includes an analysis of the differentiation of socio-economic development in Poland in the years 2007-2013, which was conducted in the subregions layout and the quantitative and qualitative structure of the projects which were carried out with the support of EU funds from the Infrastructure and Environment Operational Programme. The principal objective of this paper is to determine the influence of EU funds obtained from the Infrastructure and Environment Operational Programme on the differentiation of socio-economic development in Poland in the subregions layout in the years 2007-2013(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Churski P. 2008. Czynniki rozwoju regionalnego i polityka regionalna w Polsce w okresie integracji z Unią Europejską. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 2. Churski P., Borowczak A., Dolata M., Dominiak J., Hauke J., Perdał R., Konecka-Szydłowska B. 2012. Identyfikacja obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej w Polsce na poziomie regionalnym i subregionalnym. Raport II. Wyniki projektu badawczego Narodowego Centrum Nauki NN 306 79 19 40: Rozwój społeczno-gospodarczy a kształtowanie się obszarów wzrostu i obszarów stagnacji gospodarczej. Zakład Analizy Regionalnej, IGSEiGP UAM, Poznań.
 3. Churski P. 2014. Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój Poznania na tle wybranych miast w Polsce - próba bilansu pierwszej dekady członkostwa w Unii Europejskiej. [W:] P. Churski, T. Stryjakiewicz (red.), Poznań - próba bilansu przemian w okresie 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 27: 25-44.
 4. Czyż T. 2012. Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym, Przegląd Geograficzny, 84, 2: 219-236.
 5. Dudzik K., Głowacki J. 2010. Wpływ funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności na rozwój regionów w Polsce, Zarządzanie Publiczne, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 11, 1: 37-60.
 6. Gorzelak G. 2009. Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 36, 2: 5-27.
 7. Gorzelak G. (red.) 2010. Propozycje możliwych kierunków działań rządu w poszczególnych regionach, w tym określenie potencjałów rozwojowych województw. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG, Warszawa.
 8. Kaczor T., Socha R. 2008. Badanie wpływu Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 na wybrane wskaźniki dokumentów strategicznych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Warszawa.
 9. Malec E. 1980. Wybrane zagadnienia analizy regresji. [W:] Z. Chojnicki (red.), Analiza regresji w geografii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań, s. 7-14.
 10. Norcliffe G.B. 1986. Statystyka dla geografów. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Nowak E. 1999. Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 12. Nowosielska E. 1977. Analiza regresji w badaniach geograficznych. [W:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i modele w geografii. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, s. 16-45.
 13. Parysek J.J., Wojtasiewicz L. 1979. Metody analizy regionalnej i metody planowania regionalnego. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 14. Smętkowski M., Wójcki P. 2009. Rozwój regionalny w Europie Środkowo-Wschodniej. Studia Regionalne i Lokalne, 38, 4: 39-66.
 15. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, wersja zaakceptowana przez Komisję Europejską decyzją z 27 stycznia 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu