BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Turczak Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Zwiech Patrycja (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zastosowanie testu Kołmogorowa-Smirnowa do badania zgodności rozkładów dochodu mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich w Polsce
Application of Kolmogorov-Smirnov Test to Examining Equality of Inhabitants' Income Distributions in Rural and Urban Areas in Poland
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 33, s. 139-156, rys.,tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Test Kołmogorowa-Smirnowa, Dochód rozporządzalny, Miasto
Kolmogorov-Smirnov test, Disposable income, City
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy rozkład dochodu rozporządzalnego na osobę dla mieszkańców polskich miast jest taki sam jak dla mieszkańców polskich wsi, a jeżeli nie, to jakie są występujące w tym względzie różnice. Do weryfikacji odpowiednich hipotez statystycznych posłużył test Kołmogorowa-Smirnowa. Obliczenia przeprowadzono oddzielnie dla piętnastu kolejnych lat. Wyniki badań wskazują, że średni dochód rozporządzalny na osobę jest znacznie większy w miastach niż na wsiach i właśnie różnice w zakresie tendencji centralnej są główną przyczyną faktu, że rozpatrywanych rozkładów nie można uznać za identyczne. Można natomiast przyjąć, że zróżnicowanie dochodu na polskich wsiach i w polskich miastach jest podobne, a asymetria tych rozkładów jest prawie identyczna.(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to answer the question whether the distribution of disposable income per capita for inhabitants of Polish cities and towns is the same as for inhabitants of Polish villages, and if not, what are the differences. To verify appropriate statistical hypotheses Kolmogorov-Smirnov test was used. The calculations were made separately for fifteen consecutive years. Results of the study indicate that the average disposable income per capita is much higher in urban areas than in rural areas and these differences in central tendency are the main reason that distributions considered cannot be regarded as identical. However, it can be assumed that dispersion of income in Polish villages and Polish cities/towns is similar and the scewness of these distributions is nearly identical.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allison P.D. 1978. Measures of inequality. American Sociological Review, 43. USA.
 2. Bal I., 2012. Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako bariera rozwoju regionalnego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 28. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 3. Bartak J. 2014. Uwarunkowania redukcji nierówności dochodowych w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 4. Bellù L.G., Liberati P. 2006a. Policy impacts on inequality: decomposition of income inequality by subgroups. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, Włochy.
 5. Bellù L.G., Liberati P. 2006b. Policy impacts on inequality: inequality and axioms for its measurement. FAO - Food and Agriculture Organization of the United Nations, Włochy.
 6. Budżety gospodarstw domowych w 2014 r. 2015. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 7. Domański H., Karpiński Z., Pokropek A., Przybysz D., Sawiński Z., Słomczyński K.M., Trzciński R. 2012. Metodologia badań nad stratyfikacją społeczną. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 8. Hao L., Naiman D.Q. 2010. Assessing inequality. SAGE Publications.
 9. Jóźwiak J., Podgórski J. 2012. Statystyka od podstaw. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 10. Kołodko G. 2014. Społeczne i przestrzenne aspekty zróżnicowania dochodów we współczesnym świecie. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszow-skiego, Rzeszów.
 11. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A. 2007. Statystyka. Wydawnictwo DIFIN, Warszawa.
 12. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie (M.P. z 2011 nr 36, poz. 423).
 13. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. 2003. Rachunek prawdopodobień-stwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. II. Statystyka matematyczna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Leszczyńska M. 2014. Ocena społecznego zrównoważenia rozwoju w Polsce według kryterium dy-namiki dochodów gospodarstw domowych. Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, 37. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów
 15. Pliszka T. 2004. Skutki nierówności społecznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 5. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 16. Polski J. 2015. Spójność terytorialna jako podstawa polityki regionalnej. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 392.
 17. Shorrocks A.F. 1980. The class of additively decomposable inequality measures. Econometrica 48, 3.
 18. Słaby T. 1990. Poziom życia, jakość życia. Wiadomości Statystyczne, 6.
 19. Słaby T. 2007. Poziom i jakość życia. [W:] T. Panek (red.), Statystyka społeczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 20. Ulman P., Wałęga A. 2006. Nierówności dochodowe w Polsce i ich dekompozycja. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 4.
 21. Umiński P. 2013. Nierówności dochodowe w koncepcji Johna K. Galbraitha - wskazanie źródeł i sformułowanie hipotez badawczych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 30. Wydawnic-two Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 22. Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. 2016, poz. 383).
 23. Wołoszyn A., Głowacka-Wołoszyn R. 2015. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 395.
 24. Woźniak W. 2012. Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 25. Wójcik-Żołądek M. 2013. Nierówności społeczne w Polsce. INFOS Zagadnienia Społeczno-Gospodarcze, 20(157). Biuro Analiz Sejmowych
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu