BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Augustyn Anna (Uniwersytet w Białymstoku), Florek Magdalena (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Hereźniak Marta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Koncepcja smart city w budowaniu marki miasta - możliwości i ograniczenia
The Concept of Smart City in Building a City Brand - Opportunities and Limitations
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 60-74, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Marka, Miasto, Inteligentne miasto, Jakość życia, Budowanie świadomości marki, Rozwój miasta
Brand, City, Smart city, Quality of life, Branding, City development
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł poświęcono możliwościom i ograniczeniom wykorzystania koncepcji smart city w budowaniu marki miasta. Na wstępie poddano analizie priorytety i problemy z jakimi borykają się współczesne, często przeludnione miasta. Odpowiedzią na te problemy jest wdrażanie holistycznej koncepcji smart city, stanowiącej czynnik zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju, podnoszący jakość życia w miastach oraz poziom ich konkurencyjności. Transformacja w kierunku smart city to proces długofalowy i wieloaspektowy, warty jednak wysiłku bowiem przynoszący miastu i jego mieszkańcom wiele korzyści społeczno-ekonomicznych. To również potencjalny fundament do budowania atrakcyjnej marki miasta, której tożsamość można oprzeć na wzbudzających pozytywne konotacje atrybutach "smart". Budowanie marki na bazie idei smart city daje miastu wiele możliwości z punktu widzenia marketingu, ale również napotyka różne ograniczenia, wynikające na przykład z trwałości tak określonej przewagi percepcyjnej, czy z trudności do wyróżnienia się wśród konkurentów, co stanowi jedną z podstaw budowania marki. (abstrakt oryginalny)

The article addresses the possibilities and limitations of application of the smart city concept in building a city brand. At the beginning, the priorities and problems faced by contemporary, often overcrowded cities, were analyzed. The answer to these problems is the implementation of the holistic concept of smart city, which is a factor of sustainable and innovative development, increasing the quality of life in cities and the level of their competitiveness. Transformation towards smart city is a long-term and multifaceted process, but it is worth the effort, because it brings a lot of socioeconomic benefits to the city and its residents. It is also a potential foundation for building an attractive city brand, whose identity can be based on positive connotations of smart attributes. Building the brand on smart city idea presents many opportunities from marketing perspective, but it also faces various limitations resulting from the durability of such a perceptual advantage or the difficulty of distinguishing itself among competitors, which is a one of the fundamentals of branding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyn, A. (2013). Smart Cities - kierunek rozwoju miast XXI w. w świetle polityki spójności UE. W: T. Dziechciarz, A. Krawczyk-Sawicka (red.), Miasta Polski na początku XXI wieku. Demografia - Współpraca - Samorząd. Stalowa Wola: Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 2. Bonikowska, M. (2016). Miasto inteligentne to ludzie. ThinkTank, nr 28, 2.
 3. Daszkiewicz, M. (2015). Smart Marketing w służbie miast. W: G. Rosa, M. Brzozowska-Woś (red.), Zeszyty Naukowe: Problemy zarządzania, finansów i marketingu. Rola podmiotów rynkowych w kształtowaniu wizerunku organizacji i postrzeganiu wartości marki (t. 1, nr 875, 273). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Florek, M. (2016). Idea smart w brandingu miasta. Biblioteka wizerunku miasta. Smart city, cz. 8, 90. http://hatalska.com/wp-content/uploads/2016/04/SmartCityRaport_2016.pdf (13.07.2017).
 5. Florek, M. (2014). Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta. Źródła i pomiar. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.
 6. Florek, M. (2013). Jak dobrze sprzedać miasto przyszłości. Think Tank, 82. http://mttp.pl/pobieranie/RaportMiastoPrzyszlosci.pdf (13.07.2017).
 7. Florek, M., Augustyn, A. (2011). Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego - zasady i procedury. Warszawa: Best Place Europejski Instytut Marketingu Miejsc.
 8. Giffinger, R., Fertner, C., Kramer, H., Kalasek, R., Pichler-Milanović, N., Meijers, E. (2007). Smart Cities: Ranking of European Medium-Sized Cities. http://www.smartcities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf, (25.06.2017).
 9. Harrison, C., Donnelly, I.A. (2011). A theory of smart cities, Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS, http://journals.isss.org/index.php/proceedings55th/article/view/1703/572 (25.06.2017).
 10. Hereźniak, M. (2016). Komunikacja cyfrowa marek miejsc: doświadczenie, partycypacja, współtworzenie, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, t. 67, nr 2, ss. 109-123.
 11. Hereźniak, M., Anders-Morawska, J., (2015). City brand strategy evaluation: in search of effectiveness indicators, Journal of Place Management and Development, Vol. 8, Iss. 3, ss. 187-205.
 12. Kavaratzis, M. (2009). Cities and their brands: Lesson from corporate branding. Place Branding and Public Diplomacy 5 (1), 26-37.
 13. Keller, K.L. (1993). Conceptualizing, Measuring and Managing Customer-based Brand Equity, Journal of Marketing, vol. 57, no. 1, 3.
 14. Kleer, J. (2015). Megamiasta: destrukcja przestrzeni publicznej. W: J. Kleer, Z. Strzelecki (red.), Megamiasta przyszłości szansa czy zagrożenie rozwoju, (48). Warszawa: Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN.
 15. Komninos, N. (2002). Intelligent Cities: Innovation, Knowledge Systems and Digital Spaces. Londyn: Spon Press.
 16. Komninos, N. (red.) (2015). The age of intelligent cities: Smart Environment and innovation - for - all strategies (Regions and Cities). New York: Routledge.
 17. Ministerstwo Rozwoju (2015). Krajowa Polityka Miejska 2023. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju.
 18. Muraszkiewicz, M. (2016). Techniki komunikacyjne i informacyjne dla inteligentnych miast. W: D. Gotlib, R. Olszewski (red.), Smart city. Informacja przestrzenna w zarządzaniu inteligentnym miastem, (56-58). Warszawa: PWN.
 19. Newton, S. (2011). Liveable and sustainable? Socio-Technical Challenges for Twenty-First- Century Cities, Journal of Urban Technology, 18 (2).
 20. Paskaleva, K.A. (2014). The smart city: A nexus for open innovation? W: M. Deakin, H.A. Waer (edit.), From Intelligent to Smart Cities, (23). New York: Routledge.
 21. Pelton, J.N., Singh, I.B., Chauhan, V., Gillen, J., Hussain, T., Terr, J. (2009). Designing and Implementing Smart Cities. W: J.N. Pelton, I.B. Singh (edit.), Future cities. Designing Better, Smarter, More Sustainable and Secure Cities, (58). New York: Intelligent Community Forum.
 22. Przybylski, W. (2015). Smart city czyli więcej niż technologie. Innowacyjny start, nr 36, 1.
 23. Schaffers, H., Komninos, N., Pallot, M., Trousse, B., Nillsson, M., Oliveira, A. (2011). Smart Cities and the Future Internet: Towards Cooperation Frameworks for Open Innovation, 432, https://www-sop.inria.fr/teams//axis/pages/bestpaper/FIA2011t.pdf, (03.07.2017).
 24. Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (2016). Koncepcja smart city na tle procesów i uwarunkowań rozwoju współczesnych miast. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 25. Stawasz, D., Sikora-Fernandez, D. (2015). Zarządzanie w polskich miastach zgodnie z koncepcją smart city. Warszawa: Placet.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu