BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niziołek Konrad (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Kształtowanie relacji zewnętrznych istotnych dla bezpieczeństwa pracy w świetle badań empirycznych
Formation of External Relations Essential for the Safety of Work Based on Empirical Research
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 217-230, tab., rys., bibliogr. 27 poz.
Słowa kluczowe
Relacje organizacja-otoczenie, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Wyniki badań
Organization-environment relations, Health and safety at work, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja kluczowych relacji zewnętrznych menedżerów najwyższego szczebla z podmiotami otoczenia istotnymi z punktu wiedzenia bezpieczeństwa pracy oraz czynniki determinujące te relacje. Podmiotem badań byli pracodawcy organizacji regionu łódzkiego. Badania prowadzone były na próbie 2000 organizacji dobranych kwotowo, poprzez badania ankietowe, wykorzystując technikę PAPI. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań. Szczegółowym analizom podlegały: relacje z lekarzem medycyny pracy, dobór firm szkoleniowych, dobór pracowników służb bhp, czy relacje z organami nadzoru i kontroli. Badania wykazały, że pracodawcy regionu łódzkiego w niewielkim stopniu nawiązują tego typu relacje z otoczeniem. Ponadto chęć nawiązania relacji zewnętrznych zależy od: lokalizacji, wdrożenia przez organizację znormalizowanego systemu zarządzania, kontroli PIP, posiadania przez organizację maszyn i urządzeń technicznych, wystąpienia wypadku przy pracy oraz charakteru osoby pełniącej rolę służb bhp. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to identify the key external relations of the highest level managers with entities of the environment, which are important in terms of occupational safety, and the factors determining these relations. The subject of the research were employers in organizations from the region of Lodz. The study was conducted on a sample of 2,000 organizations chosen using quota sampling, through interview, using the PAPI technique. The article presents selected results. Areas of research included the relationship with the doctor of occupational medicine, the selection of training companies, the selection of health and safety employees and relationship with supervisory and control authorities. Studies have shown that employers in Lodz region, in general, rarely establish relationship with the environment. Furthermore, the desire to establish external relations depends on: the location, having a standardized system of management, CLI (Chief Labour Inspectorate) controls, ownership of machines and technical equipment, occurrence of an accident at work and a health and safety employee. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoszkiewicz J. D., Pawlak Z.(2001), Techniki menedżerskie, skuteczne zarządzanie firmą, POLTEXT, Warszawa.
 2. Boekestein B.(2006), The relation between intellectual capital and intangible assets of pharmaceutical companies, "Journal of Intellectual Capital", vol. 7, no. 2.
 3. Bratnicki M., (2000), Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określania kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 4. Brooking, A.(2010), On the Importance of Managing Intangible Assets as Part of Corporate Strategy, "Electronic Journal of Knowledge Management" Volume 8, Issue 2, Special ECIC.
 5. CañibanoCalvo L., Sánchez Muñoz P. M., García-Ayuso Covarsi M., ChaminadeDomínguez C.(2002), Guidelines for Managing and Reporting on Intangibles (Intellectual Capital Report), Airtel-Vodafone Foundation, Madrid, january.
 6. Edvinsson L., Malone M. S.(2001), Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa.
 7. Hegedahl P.(2010), Kapitał intelektualny - kluczowy majątek współczesnej organizacji, materiały TMI International.
 8. CIOP (2017), www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/appmanager (dostęp: 20.01.2017)
 9. PIP (2017), www.pip.gov.pl, (dostęp: 20.01.2017)
 10. GIS (2017), www.gis.gov.pl, (dostęp: 20.01.2017)
 11. Hudson W.J.(1993), Intellectual Capital. How to build it, enhance it, use it, John Wiley & Sons Publishing, Toronto.
 12. Kardas J.S.(2009), Budowanie relacji w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Studio EMKA, Warszawa.
 13. Kieżel M., Kwiecień A.(2012), Kapitał relacyjny i Customer Relationship Management w kontekście tworzenia wartości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 736, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 55.
 14. Marr B., Schiuma G., Neely A.(2004), Intellectual capital - defining key performance indicators for organizational knowledge assets, "Business Process Management Journal" Vol. 10, No. 5.
 15. Martinez Garcia de Leaniz P., Rodriguez del Bosque I.(2013), Intellectual Capital and Relational Capital: The Role of Sustainability in Developing Corporate Reputation, "Intangible Capital", no. 9.
 16. Mendryk I.(2007), Kapitał relacyjny w identyfikowaniu luki kompetencyjnej przedsiębiorstwa [w:], Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, A. Sitko-Lutek (red), WN PWN, Warszawa.
 17. Mertins, K. Wang, W., Will, M. (2009), InCaS: Intellectual Capital Management in European SME - Its Strategic Relevance and the Importance of its Certification,"The Electronic Journal of Knowledge Management", Volume 7, Issue 1.
 18. Mikuła B.(2006), Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 19. Perechuda K., Chomiak-OrsaI.(2013), Znaczenie kapitału relacyjnego we współczesnych koncepcjach zarządzania, "Zarządzanie i Finanse", Uniwersytet Gdański, vol. 11, nr 4/2.
 20. Perechuda K.(2005), Jakościowe kreowanie wiedzy-podejście japońskie, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Perechuda K. (red), PWN, Warszawa.
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.
 22. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 24. Sällebrant T., Hansen J., Bontis N., Hofman-Bang P. (2007), Managing risk with intellectual capital statements, "Management Decision", Vol. 45, No. 9.
 25. Stewart T. (1997), Intellectual Capital, Doubleday, New York.
 26. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy.
 27. Wilk J.(2004), Symulacyjny model kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania, nr 75, Politechnika Wrocławska, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu