BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Trzeciak Mateusz (Politechnika Śląska), Liebert Filip (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zarządzanie zespołem projektowym jako kluczowy czynnik ryzyka projektu w branży IT
Project Team Management as a Significant Risk Factor for the Project in the IT Industry
Źródło
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2017, z. 103, s. 243-256, rys., tab., bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie projektem, Ryzyko, Interesariusze, Zarządzanie ryzykiem, Projekty innowacyjne
Project management, Risk, Stakeholders, Risk management, Innovative Projects
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Firmy programistyczne są typową branżą, w której stosuje się zarządzanie projektami i koncepcję pracy w zespołach. Funkcjonowanie tych zespołów stanowi dominującą formę organizacji pracy programistów, w wyniku czego realizuje się złożone, innowacyjne projekty obarczone wysokim stopniem ryzyka. Celem niniejszego artykułu są rozważania teoretyczne dotyczące wpływu funkcjonowania zespołów projektowych w zwinnym podejściu do zarządzania projektami na kształtowanie się ryzyka projektu. W artykule omówiono zarówno czynniki ryzyka wynikające bezpośrednio ze specyfikacji projektów informatycznych, a także interesariuszy oraz zespołu projektowego.(abstrakt oryginalny)

Software companies are a typical industry, which uses the project management and the concept of working in teams. Functioning of these teams is the dominant organization form of work of programmers, resulting in a realized complex, innovative projects burdened with a high degree of risk. The main goal of this article is theoretical overview regarding the impact of the functioning of project teams in agile project management on the risk of the project. The article discusses both the risks arising directly from the specification of projects, but also the stakeholders and the project team.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamus A.: Zastosowanie metodyk zwinnych w produkcji oprogramowania przez firmy "software'owe". Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2013.
 2. AgilePM - Agile Project Management Handbook. DSDM Consortium, v. 1.2, 2012.
 3. Basu R.: Managing Quality in Project: An Empirical Study. "International Journal of Project Management", No. 32(1), 2014.
 4. Chmielarz W.: Trends in the development of IT project's management. "Polish Journal of Management Studies", Vol. 6. Czestochowa University of Technology, Czestochowa 2012.
 5. Cockburn A.: Agile Soft Development, Gra zespołowa. Helion, Gliwice 2008.
 6. Daigneault P., Jacob S., Tremblay J.: Measuring Stakeholder Participation in Evaluation: An Empirical Validation of the Participatory Evaluation Measurement Instrument (PEMI). "Evaluation Review", No. 36(4), 2012.
 7. DeMarco T., Lister T.: Waltzing with Bears: Managing Risk on Software Project. Dorset House 2003.
 8. Ficoń K.: Identyfikacja i zwalczanie zagrożeń i czynników ryzyka w projektach innowacyjnych. Zeszyty Naukowe, Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte, R. 49, nr 175B, 2008.
 9. Frame J.D.: Zarządzanie projektami w organizacjach. WIG-Press, Warszawa 2001.
 10. Frączkowski K.: Zarządzanie projektem informatycznym. Projekty w środowisku wirtualnym. Czynniki sukcesu i niepowodzeń projektów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2003.
 11. Heerkens G.: Jak zarządzać projektami? Wydawnictwo RM, Warszawa 2003.
 12. Hightsmith J.: APM: Agile Project Management: Jak tworzyć innowacyjne produkty. PWN, Warszawa 2007.
 13. Hottenstein M.P., Dean J.W.: Managing Risk in Advanced Manufacturing Technology. "California Management Review", No. 34(4), 1992.
 14. Kaczmarek T.T.: Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne. Difin, Warszawa 2008.
 15. Karbownik A.: Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami. "Przegląd Organizacji", nr 1, 2005.
 16. Kompendium wiedzy zarządzania projektami. PMBoK Guide. MT&DC, Warszawa 2013.
 17. Kopczyński T.: Rola i kompetencje kierownika projektu w zwinnym zarządzaniu projektami na tle tradycyjnego podejścia do zarządzania projektami. "Studia Oeconomica Posnaniensia", nr 270/9, 2014.
 18. Koskela L., Howell G.: The Underlying Theory of Project Management Is Obsolete, Proceeding of the PMI Research Conference. Seattle, WA, Washington, June 2002.
 19. Kozarkiewicz-Chlebowska A.: Zarządzanie portfelami projektów: przegląd problemów i narzędzi. "Przegląd Organizacji", nr 12, 2007.
 20. Kutzenbach J., Smith D.: Siła zespołów. Wpływ pracy zespołowej na efektywność organizacji. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 21. Lasek M., Adamus A.: Kiedy warto stosować metodyki zwinne (Agile Methodologies) w zarządzaniu projektami wytwarzania oprogramowania?, nr 1(31). Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2014.
 22. Lent B.: Zarządzanie procesami prowadzenia projektów. Informatyka i Telekomunikacja. Difin, Warszawa 2005.
 23. Markowska M.: Modele optymalizacyjne ze zmiennymi binarnymi - problem przydziału projektów (case study). Zeszyty Naukowe, nr 2. Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2004.
 24. Michalczyk L.: Zespoły wirtualne - analiza przypadku. "Zarządzanie Przedsiębiorstwem", nr 3, 2013.
 25. Mierzwińska L.: Personalne aspekty sukcesu projektu informatycznego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych. "Zarządzanie i Finanse", Part 1, No. 4, 2013.
 26. Mingus N.: Zarządzanie projektami. Helion, Gliwice 2002.
 27. Pichler R.: Agile Product Management with Scrum: Creating Product That Customers Love. Person Education, Inc., Boston 2010.
 28. Pleban B.: Rola i funkcje lidera w kierowaniu zespołem projektowym e-biznesu. Zeszyty Naukowe, nr 11. Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania, 2005.
 29. PRINCE2 Skuteczne zarządzanie projektami. Office of Government Commerce, London 2006.
 30. Robbins S.: Zachowania w organizacji. PWE, Warszawa 2004.
 31. Sajdak M.: Zwinność w odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia. "Studia Oeconomica Posnanienia", Vol. 2, No. 11, Poznań 2014.
 32. Schwaber K., Beedle M.: Agile Software Development with Scrum. Prentice Hall, New Jersey 2001.
 33. Spałek S.: Dojrzałość przedsiębiorstwa w zarządzaniu projektami. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013.
 34. Spolsky J.: Zarządzanie projektami informatycznymi. Subiektywne spojrzenie programisty. Helion, Gliwice 2005.
 35. Thamhain H.: Managing Risks in Complex Projects. "Project Management Journal", No. 44(2), 2013.
 36. Trocki M.: Nowoczesne zarządzanie projektami. PWE, Warszawa 2012.
 37. Trompenaars F., Hampden-Turner Ch.: Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 38. Trzaskalik T. (red.): Wybrane zagadnienia zarządzania projektami. Informatyka w badaniach operacyjnych. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2005.
 39. Trzeciak M., Spałek S.: Znaczenie interesariuszy w zarządzaniu ryzykiem w fazie planowania projektu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacji i Zarządzania, z. 86. Politechnika Śląska, Gliwice 2015.
 40. Walczak W.: Zarządzanie ryzykiem w zwinnych metodykach zarządzania projektami, [w:] Modelowanie preferencji a ryzyko'10. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Katowice 2010.
 41. Wąsowicz M.: Wpływ technologii informacyjno-telekomunikacyjnej na zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie. Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego, nr 1, t. 2. Kraków 2008.
 42. Williams T.: Assessing and Moving on from the Dominant Project Management Discutrise in the Light of Project Overruns. "EEE Transactions on Engineering Management", Vol. 52, No. 4, 2005.
 43. Wirkus M.: Zarządzanie projektami i procesami. Difin, Warszawa 2013.
 44. Wiśniewska J., Świadek A.: Sukces i dojrzałość organizacji w zarządzaniu projektami, [w:] Janasz K., Wiśniewska J. (red.): Zarządzanie projektami w organizacji. Difin, Warszawa 2014.
 45. Wittek J.: Zarządzanie ryzykiem w projekcie z wykorzystaniem kluczowych czynników sukcesu. Zeszyty Naukowe, s. Organizacji i Zarządzania, z. 32. Politechnika Śląska, Gliwice 2005.
 46. Wróblewski P.: Zarządzanie projektami informatycznymi dla praktyków. Helion, Gliwice 2005.
 47. Wyrozębski P., Jachniewicz M., Metelski W.: Wiedza, dojrzałość, ryzyko w zarządzaniu projektami. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-3466
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu