BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grześ Anna (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Modele relacji w kontraktach outsourcingowych
Relationships Models in the Outsourcing Contracts
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 231-244, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Relacje dostawca-odbiorca, Teoria kosztów transakcyjnych, Teoria gier
Outsourcing, Supplier-recipient relations, Transaction cost theory, Game theory
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Liczna część przedsiębiorstw korzystających z outsourcingu wyraziła niezadowolenie z osiąganych korzyści lub oczekiwanej wartości dla akcjonariuszy. Jako jedną z głównych przyczyn tej sytuacji podawano problemy związane z zarządzaniem relacjami z dostawcami. Celem artykułu była próba teoretycznego uzasadnienia postępowania stron kontraktów outsourcingowych i jego skutków, przedstawienie modeli relacji outsourcingowych oraz ich identyfikacja w dwóch przedsiębiorstwach: produkcyjnym i usługowym. Do realizacji tego celu zastosowano analizę literatury przedmiotu oraz studium przypadku przygotowanego na podstawie ustrukturalizowanego wywiadu. Analiza postępowania z dostawcami pokazała, że firmy stosowały różne modele relacji outsourcingowych. Sposób podejścia do zarządzania relacjami zależał od: celu wdrożenia outsourcingu, specyfiki prowadzonej działalności i ryzyka dostarczenia dóbr i usług o niskiej jakości oraz od zaangażowania kadry (zwłaszcza kierowniczej) w przygotowanie i realizację kontraktu. (abstrakt oryginalny)

Many of the companies that use outsourcing have expressed dissatisfaction with achieved benefits or anticipated value for shareholders. One of the main reasons for this situation were problems with the relationships' management with the suppliers. The aim of this article was an attempt of theoretical justification of the behaviour of the parties to the outsourcing contracts and its consequences, presenting models of outsourcing relationships and their identification in a production firm and a service firm. Behaviour analysis with the suppliers revealed that the companies had used different patterns of outsourcing relationships. An approach to managing these relationships resulted from: the aim of introducing outsourcing, the specific nature of activities and possible risks for delivery of low quality products and services, and engagement of employees (particularly managers) in the preparation and implementation of the contract. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bravard J.L., Morgan R. (2010), Inteligentny outsourcing, MT Biznes, Warszawa.
 2. Ciesielski M., Długosz J. (2010), Strategie łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 3. Cohen L., Young A. (2006), Multisourcing: Moving Beyond Outsourcing to Achieve Growth and Agility, MA, Harvard Business School Press, Boston.
 4. Deloitte's 2014 Global Outsourcing and Insourcing Survey. 2014 and beyond, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-2014-global-outsourcing-insourcing-survey-report-123114.pdf (dostęp: 20.01.2017).
 5. Goo J., Kishore R., Rao H. R., Nam K. (2009), The Role of Service Level Agreements in Relational Management of Information Technology Outsourcing: An Empirical Study,"MIS Quarterly", March, vol. 33 nr 1.
 6. Goolsby K., Whitlow F. (2004), What Causes Outsourcing Failure, http://www.outsourcing-center.com/2004-08-what-causes-outsourcing-failuresarticle-37826.html (dostęp: 24.01.2017).
 7. Grześ A. (2011), Relacje między partnerami outsourcingowymi w łańcuchach dostaw, "International Journal Management and Economics", nr 31.
 8. Khan O., Christopher M., Burnes B. (2008), The Impact of Product Design on Supply Chain Risk: A Case Study, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol. 38, nr 5.
 9. Koehn D.(1997), Business and Game -playing: The False Analogy, "Journal of Business Ethics", September, vol. 16.
 10. Koźmiński A. Piotrowski W. (2010), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 11. Nagendra K. (2013), What Causes Outsourcing Failures?, http://www.outsourcingcenter.com/2013-01-what-causes-outsourcing-failures-53812.html (dostęp: 24.01.2017).
 12. Nash J. F., Equilibrium Points in n-Person Games, Proceedings of the National Academy of Science of the United States of America (PNAS) 36 (January), Washington, 1950.
 13. Niemczyk J. (2007), Węzły w sieciach outsourcingowych, [w:] Kształtowanie procesu zmian w organizacjach, K. Krzakiewicz (red.), Zeszyty Naukowe nr 88, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 14. Owens Ch., Flynn M. (2005), Locking in the Benefits of Outsourcing: Innovation, Cost Reduction, and Continuous Improvement at Microsoft, "Leader".
 15. Power M.J., Desouza K.C., Bonifazi C. (2010), Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa.
 16. Vitasek K., Ledyard M., Manrodt K. (2011), Zaangażowany outsourcing, MT Biznes Warszawa.
 17. Why Settle For Less? Deloitte Consulting 2008 Outsourcing Report http://www.fondsprofessionell.at/upload/attach/571864.pdf (dostęp:13.01.2017).
 18. Williamson O.E. (1998), Ekonomiczne instytucje kapitalizmu, PWN, Warszawa.
 19. Williamson O.E. (1975), Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications, Free Press, New York.
 20. Williamson O.E. (2008), Outsourcing: Transaction Cost Economics and Supply Chain Management, "Journal of Supply Chain Management" 2008, vol. 4, nr. 2.
 21. Williamson O.E. (1971), The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations, "American Economic Review" 1971, vol. 61.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu