BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Źróbek-Różańska Alina (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Uwarunkowania lokalne rozwoju zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej - studium wybranych gmin
Local Conditionings of Residential Development in Suburban Area - Case Study of Selected Municipalities
Źródło
Problemy Rynku Nieruchomości : Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, 2017, vol. 47-48, nr 1-2, s. 73-82, rys., tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Strefy podmiejskie, Migracja, Budownictwo mieszkaniowe
Suburban areas, Migration, Housing construction
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu była weryfikacja hipotez, w których założono, że o ile rozwój zabudowy mieszkaniowej w strefie podmiejskiej zależy od aktualnych trendów migracyjnych kształtowanych przez uwarunkowania ekonomiczne i społeczne, to atrakcyjność migracyjna poszczególnych gmin zależy od ich uwarunkowań lokalnych.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article was to verify the hypotheses, where it was assumed, that while residential development in suburban area depends on actual migration trends shaped by economic and social conditionings, migration attractiveness of particular municipality depends on the local conditionings.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński E., 2011, Suburbanizacja - nieunikniona przyszłość osadnictwa?, w: Procesy suburbanizacji w wybranych miastach Polski, red. J. Słodczyk, Studia Miejskie, Nr 3/2011.
 2. Bento A.M., Franco S.F., Kaffine D., 2011, Is there a double-dividend from anti-sprawl policies?, w: Journal of Environmental Economics and Management, Nr 61/2011.
 3. Brueckner J.K., 2001, Urban Sprawl: Lessons from Urban Economics, w: Brookings-Wharton Papers on Urban Affairs: 2001.
 4. Bruegmann R., 2005, Sprawl: A Compact History, University of Chicago Press, Chicago.
 5. Burchfield M., Overman H.G., Puga D., Turner M.A., 2006, Causes of sprawl: a portrait from space, w: Quarterly Journal of Economics, Nr 121.
 6. Charmes E., 2009, On the residential 'Clubbisation' of French Periurban municipalities, w: Urban Studies, Tom 46, Nr 1.
 7. Cheshire P., Sheppard S., 2002, The Welfare Economics of Land Use Planning, w: Journal of Urban Economics, Tom 52, Nr 2.
 8. Coisnon, T., Oueslati W., Salanie J., 2013, Urban sprawl occurrence under spatially varying agricultural amenities, w: Reg. Sci. Urban Econ., Nr 01/2013.
 9. Frenkel I., 2012, Ludność wiejska, w: Polska wieś 2012. Raport o stanie wsi, J. Wilkin, I. Nurzyńska (red.). Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 10. Frenkel I., 2011, Przemiany demograficzne na wsi w latach 2006-2009, w: Wieś i Rolnictwo, Tom 150, Nr 1, Warszawa.
 11. Glaeser E., Kahn M., 2003, Sprawl and urban growth, w: NBER WORKING PAPER SERIES, Nr 9733.
 12. Gocał T., Rakowski W., 1995, Delimitacja regionów i subregionów migracyjnych w zakresie dojazdów do pracy, w: Monografie i Opracowania, Nr 332, Inst. Statystyki i Demografii, SGPiS, Warszawa.
 13. Heffner K., 2011, Semiurbanizacja a suburbanizacja. Ewolucja procesów w aglomeracji opolskiej, w: Studia Miejskie, Nr 3/2011.
 14. Heffner K., Klemens B., 2015, Wiejskie obszary funkcjonalne w kontekście dostępu do usług publicznych (na przykładzie województwa opolskiego), w: Studia Obszarów Wiejskich, Tom 38, Komisja Obszarów Wiejskich PTG i IGIPZ PAN, Warszawa.
 15. Heffner K., Klemens B., 2016, Wpływ polityki miejskiej i miejskich obszarów funkcjonalnych na rozwój obszarów wiejskich. Ocena problemu na postawie badań literaturowych, w: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom 167.
 16. http://www.euroreg.uw.edu.pl/media/prezentacje_konferencja_polityka_miejska/ 1.2._piotr_gibas__krystian_heffner_-_orodki_regionalne_i_ich_obszary_funkcjonalne_w_polsce.pdf
 17. Irwin E., Bockstael N., 2007, The evolution of urban sprawl: evidence of spatial heterogeneity and increasing land fragmentation, w: Proceedings of the National Academy of Sciences, Tom 52, Nr 104.
 18. Jałowiecki B., 2007, Globalny świat metropolii, EUROREG, Wyd. Naukowe Scholar Warszawa.
 19. Kajdanek K., 2012, Suburbanizacja po polsku. Wyd. Nomos.
 20. Kałuża-Kopias D., 2014, Atrakcyjność migracyjna wielkich miast - stan obecny i perspektywy, w: Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje, Tom 27, Nr 4.
 21. Klemens B., 2014, Aktywność społeczności wiejskich w województwie opolskim a nowa perspektywa strategiczna, w: Procesy demograficzno-społeczne, zawodowe i ludności wiejskiej w latach 2002-2012, K. Duraj-Polek (red.). Oficyna Wydawnicza Politechnikiagrarnej Opolskiej, Opole.
 22. Kowalewski A., Mordasewicz J., Osiatyński J., Regulski J., Stępień J., Śleszyński P., 2014, Ekonomiczne straty i społeczne koszty niekontrolowanej urbanizacji w Polsce - wybrane fragmenty raportu, w: Samorząd terytorialny nr 4/2014.
 23. Kryteria delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich, MRR, Warszawa, luty 2013.
 24. Łodyga B., 2011, Demographic effects of Suburbanisation in the Poznań Agglomeration, w: Studia Miejskie, Tom 3(2011), Opole.
 25. Nechyba T.J., Walsh R.P., 2004, Urban sprawl, w: J. Econ. Perspect., Tom 18, Nr 4.
 26. Nelson A.C., Burby R.J., Feser E., Dawkins C.J., Malizia E.E., Quercia R., 2004, Urban containment and central-city revitalization, w: Journal of the American Planning Association, Nr 70.
 27. Problem suburbanizacji, red. P. Lorens, P. Urbanista, Warszawa, 2005.
 28. Program Ochrony Środowiska Powiatu Olsztyńskiego na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2017-2020, Zarząd Powiatu w Olsztynie, Olsztyn 2014.
 29. Rącka I., 2015, Czynniki atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych na obszarach podmiejskich Kalisza, w: Problemy Rynku Nieruchomości. Biuletyn Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych Województwa Wielkopolskiego, Nr 2/2015 (44).
 30. Richardson H.W., Gordon P., 2001, Compactness or sprawl: America's future vs. the present, w: Cities for the New Millenium, red. M. Echenique i A. Saint, SPON Press, London.
 31. Rosner A., 2014, Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi, w: Wieś i Rolnictwo, Tom 162, Nr 1.
 32. Rosner A., 2016, Współczesne procesy zmian zaludnienia obszarów wiejskich w Polsce, w: Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Tom 167.
 33. Sobotka S., 2014, Analiza obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego w strefie podmiejskiej Olsztyna, w: Acta Sci. Pol., Administratio Locorum, Tom 13, Nr 3, Olsztyn.
 34. Szczygielski K., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie ludności województwa opolskiego w kontekście etnicznym jako potencjalne uwarunkowanie rozwoju regionalnego, Wyd. PIN Instytut Śląski, Opole.
 35. Szczygielski K., 2011, Proces suburbanizacji w strefie podmiejskiej Opola, w: Studia Miejskie, Tom 3.
 36. Wójcik M., 2012, Społeczne konsekwencje planowania terenów mieszkaniowych we wsiach podmiejskich. Przykład aglomeracji łódzkiej, w: Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej, pod red. K. Kurowskiej i M. Gwiaździńskiej-Goraj, Studia Obszarów Wiejskich, Tom XXIX.
 37. Zborowski A., Raźniak P., 2013, Suburbanizacja rezydencjonalna w Polsce - ocena procesu, w: Studia Miejskie, Nr 9/2013.
 38. Źróbek-Różańska A., Zysk E., 2015, Czy rozlewające się miasto odmładza podmiejską wieś? Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, w: Wieś i Rolnictwo, Tom 169, Nr 4.
 39. Źróbek-Różańska A., Zadworny D., 2016, Can urban sprawl lead to urban people governing rural areas? Evidence from the Dywity Commune, Poland, w: Cities. International Journal of Urban Policy and Planning, Nr 59/2016.
 40. Źróbek-Różańska A., Wolny A., 2017, Zatrzymać czy pozwolić? Nieoczywiste skutki suburbanziacji. Studium podolsztyńskich gmin wiejskich, w: Studia Miejskie [w druku].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-1829
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu