BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamiński Edmund (The Mazovian Research Center in Kłudzienko, Poland), Iofimovič Kocubab Viktor (Belorussian Agricultural Academy), Kuboń Maciej (University of Agriculture in Cracow, Poland), Sharshunov Vjacheslav (Belarusian State Agricultural Academy, Gorki, Belarus)
Tytuł
Structure of a Flax Threshing Mass Device
Konstrukcja urządzenia domłacającego lnianą masę omłotową
Źródło
Agricultural Engineering, 2017, R. 21, nr 1 (161), s. 47-57, rys., wykr., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Maszyny i urządzenia, Przemysł włókienniczy
Agriculture, Machinery and equipment, Textile industry
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Obiektem badań był walcowy zespół omłotowy z profilowaną elastyczną powierzchnią roboczą typu parabolicznego i trójkątnego o walcach obracających się współbieżnie z różnymi prędkościami kątowymi. Badano dwa walce o średnicach 150 i 300 mm. Proces wydzielania nasion z masy omłotowej zachodził przy jej wilgotności od 10 do 35%. Stosunek domieszek w masie słomiastej, w stosunku masowym, zmieniał się w przedziale od 10 do 35% z długością źdźbeł od 20 do 400 mm. Zmieniano ilość podawanego materiału do omłotu w zakresie od 0,27 do 0,52 kg∙s-1∙m-1 i szczelinę między walcami od 1,0 do 6,0 mm. Szerokość podstawy karbów znajdujących się na po-wierzchni roboczej bębnów zmieniała się w przedziale od 25 do 150 mm, wysokość karbów na walcach zmieniała się w zakresie od 10 do 60 mm. Kinematyczne warunki pracy walców zmieniały się w przedziale od 1,0 do 1,5. W rezultacie przeprowadzonych badań ustalono, że optymalną formą profilowanej powierzchni walców, w przekroju poprzecznym, jest parabola. Zapewnia ona bardziej efektywne wydzielanie nasion w porównaniu z trójkątną konfiguracją bębnów. Wniosek ten potwierdzają też rozważania teoretyczne i objaśniany jest tym, że forma paraboliczna garbów posiada większą powierzchnię niż trójkątna i w większym stopniu oddziaływają na torebki z nasionami, co prowadzi do zwiększenia stopnia wydzielania nasion. Przeprowadzone badania laboratoryjne pozwoliły określić racjonalne przedziały zmian parametrów podczas omłotu masy słomiastej lnu.(abstrakt oryginalny)

The object of the research consisted of a roller threshing unit with a profile elastic working surface of a parabolic type and a triangle one with rollers which turn concurrently with various angular speeds. Two rollers with 150 and 300 mm were investigated. The process of seeds separation from the threshing mass took place at its moisture of 10 to 35%. The relation of mixtures in the straw mass in a mass relation was changing within 10 to 35% with the length of stalks from 20 to 400 mm. The amount of the material provided for threshing was varied from 0.27 to 0.52 kg∙s-1∙m-1 and the slot between the rollers from 1.0 to 6.0 mm. The width of the base of notches located on the working surface of drums was within 25 to 150 mm, the height of notches on rollers was within 10 to 60 mm. Kinematic conditions of rollers operation were within 1.0 to 1.5. As a result of the research it was determined that a parabola is the optimal form of the profiled surface of rollers in a cross section. It ensures more effective seeds separation than a triangle configuration of drums. This conclusion is also confirmed by a theoretical discussion and is explained with the fact that the parabolic form of notches has a bigger surface than the triangle one and that they affect more seed-bags which leads to the increase of the seeds separation degree. The laboratory research allowed determination of rational ranges of parameters changes during flax mass threshing.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Вадим, М. (2014). Машины для обмолота снопов льна и обработки льняного вороха. Главная страница «Сельское хозяйство» Сайт рефератов.
 2. Диденко, Н. Ф., Черников, В. Г., Ковалев, М. М. (2003). Льноуборочная техника: состояние и направление развития. Тракторы и сельскохозяйственные машины. № 11, 35-38.
 3. Kamiński, E., Śarśunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014a). Fizyczno-mechaniczne i technologiczne właściwości lnianej masy omłotowej i jej części składowych. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 63-75.
 4. Kamiński, E., Śarśunov, V. A., Kruglenja, V. E. (2014b.) Wstępna obróbka masy omłotowej lnu włóknistego w celu pozyskiwania nasion. Problemy Inżynierii Rolniczej, 2(84), 77-86.
 5. Ковалев, М. М. (2006). Прогрессивные технологии и техника для производства льнопродукции. Техника и оборудование для села, 11, 18-20.
 6. Котченков, С. А., Максимов, К. В., Сотченков, А. В. (2006). Анализ обеспеченности хозяйств Псковской области в льноуборочной технике. Сборник научных трудов СПбГАУ Спб. 72-76.
 7. Marks, N. (2012). Maszyny do czyszczenia i sortowania płodów rolnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Skrypt. ss. 63.
 8. Сотченков, А. В. (2007). Повышение эффективности переработки льновороха путем совершенствования рабочих органов устройства разделения насыпи. Великие Луки, 140.
 9. Электронная библиотека диссертации. Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н, Курзенков, С. В. (1998). Dobór parametrów konstrukcyjnych zespołu młócącego do lnu. Problemy Inżynierii Rolniczej, 4(22), 63-67.
 10. Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н. (2000). Усовершенствованная молотилка льновороха МЛВ-2,0М. Международный аграрный журнал. № 12, 40-42.
 11. Шаршунов, В. А., Кругленя, В. Е., Кудрявцев, А. Н., Алексеенко, А. С., Масловский, А. В. (2001). Методика выбора параметров вальцового молотильного устройства. Агропанорама. № 6, 7-9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-1587
Język
rus
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.1515/agriceng-2017-0005
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu