BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cholewa-Wiktor Marta (Lublin University of Technology), Sitko-Lutek Agnieszka (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Outsourcing in the Management of Public Hospitals in the Lublin Voivodeship
Outsourcing w zarządzaniu szpitalami publicznymi w województwie lubelskim
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 17-24, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Outsourcing, Szpitalnictwo, Metody zarządzania, Wyniki badań
Outsourcing, Hospital service, Methods of management, Research results
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I11; I15
summ., streszcz.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących identyfikacji związków między stosowaniem outsourcingu a osiąganiem celów ekonomicznych przez placówki służby zdrowia. Badania przeprowadzono w latach 2011-2014 wśród kadry najwyższego szczebla szpitali publicznych województwa lubelskiego z wykorzystaniem samodzielnie opracowanego kwestionariusza ankiety oraz analizy dokumentów finansowych szpitali. Następnie za pomocą analizy statystycznej wyodrębniono związki między zaproponowanymi zmiennymi finansowymi a odpowiedziami w ankiecie. Szpitale publiczne stosują outsourcing kontraktowy szczególnie w zakresie usług pomocniczych i quasi-operacyjnych. Główne zależności stosowania outsourcingu ze: wskaźnikiem bieżącej płynności, wskaźnikiem zadłużenia oraz wyniku finansowego dotyczą efektów jego stosowania, tj. możliwości skupienia się zarządu na podstawowej działalności, czy obawą przed możliwością podniesienia cen przez firmę outsourcingową. Istotne zależności zaobserwowano również między wskaźnikiem ekonomicznym "ogólnym" a wykorzystywaniem sprzętu i obiektów związanych z działalnością zleconą fimie zewnętrznej oraz metodyką i kompleksowością wdrażania tej koncepcji. Wydzielenie części usług "na zewnątrz" organizacji poza osiąganiem celów jakościowych wpływa także na wyniki ekonomiczne placówki, ponieważ osiągane efekty jakościowe stosowania outsourcingu wpływają pośrednio na uzyskiwane przez jednostkę wyniki finansowe. Ponadto współpraca z firmą partnerską, zamiast wydzielenia usługi na zewnątrz i wykluczenia jej z działań zarządczych, może zwiększyć nie tylko jakość przekazanej funkcji, ale i poprawę głównych wskaźników finansowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the research results concerning the identification of the relations between the outsourcing use and the achievement of the economic goals by the healthcare facilities. The research was conducted in the years 2011-2014 among the senior management of public hospitals in the Lublin Voivodeship, with the use of the self-made questionnaire and the analysis of the hospitals' financial documents. Then, with the use of the statistical analysis, the correlations between the proposed financial variables and the questionnaire answers were identified. Public hospitals use contract outsourcing mainly in the scope of the ancillary and quasi-operational services. The major correlations of the outsourcing use with: the current ratio, debt ratio and the financial result concern the effects of its use, i.e. the possibility of focusing on the primary activity by the management staff or on the fear of the likeliness of outsourcing company increasing the prices. The crucial relations were also observed between the "overall" financial ratio and the equipment and facilities connected with the activities contracted out to an external company, and between the methodology and the complexity of implementing this concept. To sum up, outsourcing some services, besides achieving quality goals, has also an impact on a facility's economic results because quality effects of outsourcing indirectly influence the financial results of a unit. Moreover, cooperation with a partner company, instead of outsourcing a given service and excluding it from the managerial activities, not only can increase the quality of the function that has been handed over, but also it can improve the main financial ratios.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown, D., Wilson, S., The black book of outsourcing. How to manage the changes. Challenges and Opportunities, John Wiley&Sons, New Yersey 2005.
 2. Bugdol, M., Papaj, T., Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę, Taurus, Warszawa 2008.
 3. Bukłaha, E., Strategia outsourcingu w polskich szpitalach, ed. [in:] R. Lewandowski, R. Walkowiak, M. Kautsh, Współczesne wyzwania menadżerskie w ochronie zdrowia, Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Olsztyn 2009.
 4. Dominquez, L.R., The Manager's Step-by-Step Guide to Outsourcing, The McGraw-Hill Companies, USA 2006.
 5. Jenster, P., Pedersen, H.S., Plackett, P., Hussey, D., Outsourcing- insourcing Can vendors make money from the new relationship opportunities?, John Wiley&Sons, England 2005.
 6. Kłos, M., Outsourcing w polskich przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2010.
 7. Kowalska, I., Odpowiedzialność publiczna oraz dostępne mechanizmy realizowania polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego w Polsce, "Zdrowie i Zarządzanie", 2005 nr 3.
 8. Krawczyk-Sołtys, A., Zarządzanie wiedzą w szpitalach publicznych. Identyfikacja poziomu i kierunki doskonalenia, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013.
 9. Lewandowska, H., Outsourcing. Model zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia, Difin, Warszawa 2010.
 10. Marcinkowska, E., Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
 11. Power, M.J., Desouza, K.C., Bonifazi, C., Outsourcing. Podręcznik sprawdzonych praktyk, MT Biznes, Warszawa 2008.
 12. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali (2010, October 20). Retrieved from http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m1&ms=998&ml=pl&mi=998&mx=0&mt=&my=936&ma=07986 .
 13. Świderska, G.K., Koszty w opiece zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.17
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu