BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Adamek-Hyska Dorota (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Wartość informacyjna zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
Informational Value of the Statement of Changes in the Budgetary and Self-Government Entities Funds of Budgetary Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 484, s. 9-20, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kapitały w jednostkach gospodarczych
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Budżet, Budżet samorządu terytorialnego, Sprawozdanie finansowe
Budgeting, Budget, Local budget, Financial statements
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Typowe jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do tworzenia i przekazywania podmiotom nadrzędnym różnych sprawozdań i raportów, w tym w szczególności sprawozdań finansowych i budżetowych. Jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe sporządzają sprawozdania finansowe według szczególnych zasad (w tym wzorców) określonych przez prawo finansów publicznych. Celem artykułu jest wskazanie wartości informacyjnej jednego z elementów sprawozdań finansowych, tj. zestawienia zmian w funduszu jednostki, w którym bezpośrednio odwzorowane są finansowe skutki specyfiki działalności samorządowych oraz państwowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. W opracowaniu wykorzystano studia literaturowe z zakresu finansów publicznych i rachunkowości finansowej, metodę analizy przepisów prawnych, analizę porównawczo-opisową oraz wnioskowanie. Cel artykułu wymagał również zastosowania jako metody badawczej swobodnego wywiadu oraz syntezy w odniesieniu do cząstkowych wniosków.(abstrakt oryginalny)

Representative public finance sector entities are obliged to compile different statements particularly including financial and budgetary ones. Such statements are then transferred to superior entities. Budgetary enities and self-government budgetary entities prepare financial statements according to specific rules (including samples) determined by the public finance law. The article is aimed at demonstrating informational values of one particular element of financial reports, i.e. a statement of changes in the entity's budget. Such a statement directly reflects financial effects of specifics of activities undertaken by budgetary entities and self-government budgetary entities. In the article literature studies of public finances and financial accounting, the analyses of regulations, comparative analyses of empirical data and reasoning are employed. The objective of the paper also required the use of a free-form interview method and the synthesis with respect to the partial conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamek-Hyska D., 2011, Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych - praktyczny komentarz, Presscom Sp. z o.o., Wrocław.
 2. Adamek-Hyska D., 2014, Partnerstwo publiczno-prywatne w rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 3. Adamek-Hyska D., 2015, Funkcja sprawozdawcza rachunkowości jednostki samorządu terytorialnego, [w:] B. Nita (red.), Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 205.
 4. Adamek-Hyska D., 2016, Informacje uzupełniające do sprawozdań finansowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, [w:] Adamek-Hyska D., Maćkowiak E., Szewieczek A. (red.), Standardy rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych - wyzwania dla praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, s. 81-89.
 5. Augustowska M., 2011, Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, wyd. XII, ODDK, Gdańsk.
 6. Dworak E., 2014, Rachunkowość budżetowa a rachunkowość jednostek gospodarczych - perspektywa praktyki, [w:] M. Kaczurak-Kozak, Walczak P., Culepa M. (red.), Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 7. Rozporządzenie Ministra Finansów 2010a, z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, t.j. Dz.U. 2017, poz. 760.
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów 2010b, z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, t.j. Dz.U. 2015, poz. 1542.
 9. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.
 10. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 11. Nowak W. (red.), 2016, Ustawa o rachunkowości w jednostkach finansów publicznych, wyd. 2, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 12. Zysnarska A., 2010, Rachunkowość budżetowa w świetle koncepcji prawdziwego i wiernego obrazu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 13. Zysnarska A., 2012, Rachunkowość budżetu, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, ODDK, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu