BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piekut Marlena (Politechnika Warszawska)
Tytuł
Klasyfikacja wiejskich gospodarstw domowych ze względu na kierunki i rodzaje rozchodów
Classification Of Rural Households Due to Directions and Types of Outgoings
Źródło
Wiadomości Statystyczne, 2017, nr 8, s. 53-73, tab., bibliogr. s. 72-73
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Wydatki gospodarstw domowych, Budżet gospodarstwa domowego, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Consumption, Household expenditures, Budgets of households, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D12, D14
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badania jest wyodrębnienie grup wiejskich gospodarstw domowych o podobnych rozchodach oraz ich opis za pomocą cech społeczno-demograficznych i ekonomicznych. Przeprowadzono je z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych - analizy skupień metodą k-średnich oraz analizy dyskryminacyjnej. Materiał badawczy stanowiły dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS za lata 2004 i 2012. W wyniku badania dokonano podziału wiejskich gospodarstw domowych na cztery grupy ze względu na rozchody, przy czym jedna z nich objęła ponad 2/3 gospodarstw. Zmiennymi najbardziej dyskryminującymi przynależność gospodarstw domowych do poszczególnych grup okazały się liczba osób w gospodarstwie domowym oraz dochód rozporządzalny przypadający na osobę. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to isolate groups of rural households with similar outgoings and to describe them by socio-demographic and economic characteristics. It was carried out using multivariate statistical methods such as k-means cluster and discriminant function analysis. Data from the CSO survey of household budgets for the years 2004 and 2012 were used for the research purpose. The research resulted in the division of rural households into four groups considering the outgoings, where one group covered more than 2/3 of the households. Variables which discriminated the membership of rural households to certain groups to the largest extent were the number of people in the household and disposable income per capita. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chmielewska, B. (2013a). Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (28), s. 19-31.
 2. Chmielewska, B. (2013b). Ekonomiczno- społeczna sytuacja gospodarstw domowych rolników po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
 3. Dulli, S., Furini, S., Peron, E. (2009). Data mining: metodi e strategie. Mediolan: Springer Science & Business Media.
 4. Everitt, R.S., Landau, S., Leese, M., Stahl, D. (2011). Cluster Analysis. 5th Edition. John Wiley & Sons.
 5. Gatnar, E. (1995). Klasyfikacja danych za pomocą pakietu statystycznego SPSS for Windows. Warszawa: Wydawnictwo PLJ.
 6. GUS (2016). Sytuacja gospodarstw domowych w 2015 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych. Warszawa.
 7. Johnson, R.A., Wichern, D.W. (1992). Applied multivariate statistical analysis. New Jersey: Prentice-Hall.
 8. Kozera, A., Stanisławska, J., Wysocki, F. (2014). Sytuacja finansowa gospodarstw domowych zamieszkujących obszary wiejskie w Polsce po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101(2), s. 91-101.
 9. Leszczyńska, M. (2007). Zróżnicowanie dochodów ludności rolniczej i ich uwarunkowania. Prace Naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Monografie i Opracowania, nr 2.
 10. Młodak, A. (2006). Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej. Warszawa: Difin.
 11. Panek, T. (2009). Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 12. Podolec, B., Ulman, P. (2008). Modele regresyjne w analizie wydatków gospodarstw domowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 790, s. 5- 25.
 13. Rószkiewicz, M. (2002). Narzędzia statystyczne w analizach marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 14. Sączewska-Piotrowska, A. (2016). Dynamika ubóstwa w miejskich i wiejskich gospodarstwach domowych. Wiadomości Statystyczne, nr 7, s. 39-59.
 15. Sokołowski, A. (2004). Analizy wielowymiarowe. Kraków: StatSoft.
 16. Tarkowska, E. (2010). Ubóstwo dzieci w Polsce. Biuletyn Informacyjny PKESPU, nr 6.
 17. Utzig, M. (2015). Wydatki konsumpcyjne wiejskich i miejskich gospodarstw domowych a zmiany ich dochodów. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, nr 17(4), s. 330-335.
 18. Utzig, M. (2014). Konwergencja dochodowa ludności wiejskiej i miejskiej w Polsce. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, nr 101 (4), s. 144-152.
 19. Wrzochalska, A. (2005). Wybrane cechy społeczno-ekonomiczne ludności wiejskiej a rozwój wsi i rolnictwa. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0043-518X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu