BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Teresa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Metoda wskaźnikowa w geografii społeczno-ekonomicznej
The Concept of Indicator in Socio-Economic Geography
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 34, s. 9-19, tab., bibliogr.25 poz.
Słowa kluczowe
Geografia społeczna, Geografia ekonomiczna
Social geography, Economic geography
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W niniejszym artykule głównym zadaniem badawczym jest przedstawienie roli wskaźników o charakterze poznawczym, stosowanych w geografii społeczno-ekonomicznej, w ramach realistycznej konceptualizacji rzeczywistości. Podstawą tej konceptualizacji jest ujmowanie nieobserwowalnych własności konceptualnych za pośrednictwem obserwowalnych własności realnych. W postępowaniu wskaźnikowym przeprowadza się analizę wskaźników poznawczych w podziale na kategorie i na rodzaje, wyróżnione ze względu na charakter własności (cech). Konstrukcję, interpretację i zasady doboru wskaźników prezentuje się na przykładzie wybranych wskaźników poznawczych, używanych w geografii społeczno-ekonomicznej(abstrakt oryginalny)

The main aim of this paper is to discuss and exemplify the role of indicators in socio-economic geography. The concept of an indicator is explained using a realistic approach, which assumes that unobservable conceptual traits can be represented by observable real traits. In this approach, an indicator is characterised as an observable variable assumed to point to, or estimate, some other (usually unobservable) variable. The paper analyses various categories of indicators. It also shows examples of how to build, interpret and use such indicators in geographical research(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Appenzeler D. 2011. Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie opisu zjawisk złożonych. Warsztaty "Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych". Cz. II, Studium doktoranckie. Wydział Zarządzania UEP, Poznań.
 2. Blakely E.J., Bradshaw T.K. 2002. Planning local economic development. Theory and practice. Sage Publication. London.
 3. Bunge M. 1975. What is a quality of life indicator. Social Indicators Research, 2: 65-79.
 4. Bunge M., 1981. Development indicators. Social Indicators Research, 9: 369-385.
 5. Bunge M., 2006. Chasing reality: strife over realism. University of Toronto Press. Toronto.
 6. Chojnicki Z. 1966. Zastosowanie modelu grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekono-micznych. Studia KPZK PAN, 14, Warszawa.
 7. Chojnicki Z. 1977. Dylematy kwantyfikacji geografii. [W:] Z. Chojnicki (red.), Metody ilościowe i mo-dele w geografii. PWN, Warszawa, s. 9-15.
 8. Chojnicki Z. 2000. Wykłady z metodologii geografii. Materiały niepublikowane. Uniwersytet im. Ada-ma Mickiewicza, Poznań.
 9. Chojnicki Z. 2010. Koncepcje i studia metodologiczne i teoretyczne w geografii. Bogucki Wydawnic-two Naukowe, Poznań, s. 81-103.
 10. Chojnicki Z., Czyż T. 2003. Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regio-nalne. Przegląd Geograficzny, 75, 1: 23-39.
 11. Czyż T. 1980. Analiza i ocena składnika metodologicznego. W: Z. Chojnicki (red.), Problematyka me-todologiczna dorobku badawczego KPZK PAN. Biuletyn KPZK PAN, 107: 19-42.
 12. Czyż T. 2002. Zastosowanie modelu potencjału w analizie zróżnicowania regionalnego Polski. Studia Regionalne i Lokalne, 2-3: 5-14.
 13. Florence P. S. 1929. The statistical method in economics. Kegal Paul, London.
 14. Florence P.S. 1948. Investment, location and size of plant. University Press, Cambridge, England.
 15. Isard W. 1965. Metody analizy regionalnej. PWN, Warszawa.
 16. Jerczyński M. 1973. Zagadnienia specjalizacji bazy ekonomicznej większych miast w Polsce. [W:] L. Chavez, M. Jerczyński, Z. Siemek (red.), Studia nad strukturą funkcjonalną miast. Instytut Geografii PAN, Prace Geograficzne, 97: 13-134.
 17. Lange O., Banasiński A. 1968. Teoria statystyki. PWE, Warszawa.
 18. Nowak L. 1977. Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. PWN, Warszawa.
 19. Nowak S. 1985. Metodologia badań społecznych. PWN, Warszawa.
 20. Malaga K. 2009. O niektórych dylematach teorii wzrostu gospodarczego i ekonomii. Zarząd Krajowy, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 1-23.
 21. Pawłowski T. 1969. Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Warszawa.
 22. Perkal J. 1953. O wskaźnikach antropologicznych. Przegląd Antropologiczny, 19: 210-221.
 23. Stryjakiewicz T. 2000. Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji. Wy-dawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 24. Stryjakiewicz T. 2003. Nowe interpretacje starych wskaźników w geografii społeczno-ekonomicznej. [W:] H. Rogacki (red.), Problemy interpretacji wyników metod badawczych stosowanych w geo-grafii społeczno-ekonomicznej i gospodarce przestrzennej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Po-znań, s. 135-142.
 25. Tabin M. 1983. Wskaźniki społeczne. PAN Komitet Badań i Prognoz 2000, 1: 9-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu