BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czyż Teresa (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Perdał Robert (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Region wielkopolski na ścieżce rozwoju społeczno-gospodarczego w latach 2000-2014
Wielkopolska Region on the Path of Socio-economic Development in 2000-2014
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 9-26, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Analiza regresji, Kapitał ludzki, Rozwój społeczno-gospodarczy
Regression analysis, Human capital, Social economic development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Artykuł zawiera opis diagnostyczny procesu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu wielkopolskiego w latach 2000-2014, tj. w okresie nowych uwarunkowań politycznych, społecznych i gospodarczych. Składa się z trzech części problemowych. W pierwszej części przedstawiono dynamikę gospodarki regionu wielkopolskiego, główne kierunki rozwoju i tempo ich zmian na tle kraju i innych polskich województw. Podjęto również próbę rozpoznania barier rozwojowych województwa wielkopolskiego. W drugiej części, przyjmując, że kapitał ludzki jest ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego, poddano analizie aspekty demograficzno-społeczne kształtowania się tego kapitału w regionie wielkopolskim. W trzeciej części zbadano oddziaływanie kapitału ludzkiego na poziom rozwoju gospodarczego regionu wielkopolskiego i sformułowano model regresyjny oparty na szeregach czasowych. (abstrakt oryginalny)

This article offers a diagnostic description of the socio-economic development of the Wielkopolska region in the years 2000-2014. It consists of three parts. The first presents the dynamics of the Wielkopolska economy, chief directions of its development, and the rate of their changes as compared with the entire country and other voivodeships. Also barriers to the development of Wielkopolska are identified. In the second part, assuming that human capital is an important factor of regional development, an analysis is made of the socio-demographic aspects of this capital in the Wielkopolska region. In the third, the impact of human capital on the level of the region's economic development is examined and a regression model is constructed on the basis of time series. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Domański B. 2009. Współczesne studia regionalne a geografia człowieka. [W:] A. Richling, M. Lechowicz (red.), Studia regionalne a rozwój geografii. IV Forum Geografów Polskich, Warszawa, s. 93-99.
 2. Chojnicki Z., Czyż T. 2000. Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, 121, 3-4: 261-277.
 3. Chojnicki Z., Czyż T. 2007. Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Przegląd Geograficzny, 79, 3-4: 423-438.
 4. Czyż T. (red.) 2009. Charakter regionalny województwa wielkopolskiego. Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 9, Poznań.
 5. Dominiak J. 2006. Struktura i organizacja przestrzenna otoczenia biznesu w aglomeracji poznańskiej. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Dominiak J. 2011. Zróżnicowanie poziomu innowacyjności sektora usług i przemysłu w Polsce w ujęciu regionalnym. Biuletyn KPZK PAN, 248: 61-84.
 7. Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K. 2014. Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa.
 8. Gaczek W. 2008. Sektor badawczo-rozwojowy i innowacyjność gospodarki województw a cele Strategii Lizbońskiej. [W:] J. Tarajkowski, L. Wojtasiewicz (red.), Przestrzeń w polityce gospodarczej. Wydawnictwo PTPN, Poznań, s. 261-285.
 9. Gawlikowska-Hueckel K. 2013. Handel zagraniczny polskich regionów a wrażliwość na kryzys gospodarczy. [W:] W.M. Gaczek (red.), Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów: aspekty teoretyczne i zarządzanie w przestrzeni. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 223-236.
 10. Maćkowiak H. 2014. Struktura geograficzna i towarowa handlu zagranicznego województwa wielkopolskiego. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. T. 1, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 33/1: 173-192.
 11. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (projekt z lipca 2016 r.) 2016. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 12. Wojtasiewicz L. 1991. Wielkie regiony Polski na mapie Europy. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Studia Regionalne i Lokalne, 1(34): 33-83.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu