BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dominiak Joanna (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Wykorzystanie nowych technologii przez firmy województwa wielkopolskiego
The Use of New Technology by Firms in Wielkopolska
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 27-38, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, e-usługi, Przedsiębiorstwo
Information and Communication Technology (ICT), e-services, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstrakt
Postęp technologiczny, szczególnie w sektorze technologii informacyjno-telekomunikacyjnej (ITC) zapoczątkował szereg zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Związane jest to z przemianami w sferze usług, a przede wszystkim z rozwojem nowych form świadczenia i dystrybucji tradycyjnych usług z zastosowaniem technik komputerowych i Internetu, czyli tzw. usług elektronicznych (e-usług). Rozwój tej formy świadczenia usług nastąpił niemal w każdej działalności usługowej, która nie wymaga bezpośredniego kontaktu usługodawcy i usługobiorcy, a szczególnie zauważalny jest w handlu (handel elektroniczny), administracji (elektroniczna administracja) czy edukacji (zdalna edukacja). Proces ten, uwarunkowany dostępnością Internetu, został zapoczątkowany w Polsce w latach 90. XX w. Początkowo dostęp do sieci globalnej umożliwiał głównie komunikację między przedsiębiorstwami, które położone były w różnych miejscach świata. Dziś dostęp do Internetu jest coraz bardziej powszechny i powoduje istotne zmiany w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Głównym celem artykułu jest analiza stopnia wykorzystania nowych technologii przez wielkopolskie przedsiębiorstwa na przykładzie usług elektronicznych. Dla realizacji tego celu, sformułowano następujące pytania poznawcze: (1) które z rodzajów usług elektronicznych i w jakim zakresie były najczęściej wykorzystywane przez przedsiębiorstwa; (2) od jak dawna i z jaką częstotliwością przedsiębiorstwa korzystają z usług elektronicznych; (3) jakie były motywy i bariery korzystania z tych usług; (4) czy i w jakim zakresie przedsiębiorstwa planują zwiększenie stopnia wykorzystania usług elektronicznych. Analiza ta została oparta na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych na próbie przedsiębiorstw w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego. (abstrakt oryginalny)

Technological progress, especially in the information and communication technology sector (ITC) has initiated a series of changes in the existing organization of service activities. An important aspect of the organizational change in the services sector is the development of new forms of providing and distribution of traditional service with the use of computer technology and the Internet - so-called electronic services (e-services). The development of this form of the services provision has occurred in almost every service activity that does not require direct contact between the provider and the recipient, and is particularly notable trade (e-commerce), public administration (e-government) and education (e-learning). This process, determined by access to the Internet network, was launched in Poland in the 1990s Initially, access to the global network enabled mainly communication between firms located in different places of the world. Today, Internet access has become more widespread and causes significant changes in many aspects of operation of firms. The main aim of this article is to analyze the scale of use new technology based on the use of electronic services by businesses in the region of Wielkopolska. The analysis was based on the results of a survey conducted on a sample of businesses, which concerned the types of electronic services, the frequency and motives of their use, as well as barriers to such use. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Batko K., Billewicz G. 2013. E-usługi w biznesie i administracji publicznej. [W:] B. Kos (red.), Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe, 136: 47-64.
 2. Castells M. 2007. Społeczeństwo sieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 3. Chomiczewski W. 2011. Świadczenie usług drogą elektroniczną oraz dostęp warunkowy. Komentarz do ustaw. Warszawa.
 4. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A. 2009. E-usługi a społeczeństwo informacyjne. Difin, Warszawa.
 5. Dominiak J. 2008. Poziom rozwoju usług elektronicznych w Polsce na tle państw Unii Europejskiej. [ W:] J. Dominiak (red.), Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 77-92.
 6. Goliński M. 2004. Społeczeństwo informacyjne - problemy definicyjne i problemy pomiaru. [W:] H.L Haber (red.), Polskie doświadczenia w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego: dylematy cywilizacyjno-kulturowe. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej. Kraków (http://winntbg.bg.agh.edu.pl/skrypty/0037/cz0-r11.html).
 7. Hofacker C.F., Goldsmith R.G., Swilley E., Bridges E. 2007. E-Services: A Synthesis and Research Agenda. Journal of Value Chain Management, 1(1/2): 13-44.
 8. Rust R.T., Kannan, P.K. 2003. E-service: A New Paradigm for Business in the Electronic Environment. Communications of the ACM, 46(6): 37-42.
 9. Rust R.T. 2004. The rise of e-service. Journal of Marketing, 68(1): 109-127.
 10. Szczukocka A. 2011. Rozwój usług elektronicznych w Polsce. Wiadomości Statystyczne, 56(11): 74-84.
 11. Werner P. 2004. Geograficzne uwarunkowania rozwoju infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 12. Wolny R. 2013. Rynek e-usług w Polsce - funkcjonowanie i kierunki rozwoju. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice.
 13. Wolny R. 2015. Konsumpcja e-usług w wybranych krajach europejskich (na przykładzie Niemiec, Polski i Rumunii) - wyniki badań. Marketing i Rynek, 8: 860-869.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu