BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Konecka-Szydłowska Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Maćkowiak Henryk (Universytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Zróżnicowanie funkcjonalne miast województwa wielkopolskiego
Functional Differences Among Towns of Wielkopolska Voivodeship
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 39-56, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Funkcje miasta
City, Town function
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo wielkopolskie
Greater Poland Voivodeship
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie zmian funkcjonalnych dokonujących się w gospodarce miast województwa wielkopolskiego. Badany zbiór miast liczy 109 ośrodków. Zakres czasowy pracy obejmuje lata 2009 i 2015. Podstawę opracowania stanowią materiały zakupione w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu. Są to dane dotyczące zarówno liczby pracujących, jak i liczby podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON według sekcji i działów Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2007 r. Badanie zmian funkcjonalnych przeprowadzono przy uwzględnieniu klas wielkościowych miast oraz w układzie: miasta aglomeracji poznańskiej-pozostałe miasta województwa wielkopolskiego. (abstrakt oryginalny)

This paper seeks to present functional changes taking place in the economies of towns of Wielkopolska voivodeship. The set of towns examined included 109 units, and the study period embraced the years 2009 and 2015. The examination of functional changes was conducted in terms of size classes of towns and by comparing towns of the Poznań agglomeration against the remaining towns of Wielkopolska voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chojnicki T., Czyż T. 2003. Polska na ścieżce rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Podejście regionalne. Przegląd Geograficzny, 75, 1: 23-39.
 2. Dominiak J., (red.) 2008. Przemiany w sferze usług w Polsce. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 3. Dominiak J. 2011. Innowacyjność w sferze usług. Przegląd Geograficzny, 83, 4: 435-452.
 4. Dominiak J. 2015. Zmiany struktury sektora usług w Polsce w latach 1995-2012. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 29(2): 79-93.
 5. Dziewoński K. 1971. Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast. Studium rozwoju pojęć, metod i ich zastosowań. Prace Geograficzne IG PAN, 63: 9-110.
 6. Flejterski S., Panasiuk A., Perenc J., Rosa G. 2005. Współczesna ekonomika usług. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. Jaroszewska R., Maik W. 1994. Studia nad strukturą funkcjonalną miast. W: S. Liszewski (red.), Geografia osadnictwa i ludności w niepodległej Polsce. Lata 1918-1993. T. 2. Kierunki badań naukowych. PTG, Łódź, s. 161-179.
 8. Jerczyński M. 1971. Metody pośrednie identyfikacji i pomiaru bazy ekonomicznej miast. Prace Geograficzne IG PAN, 63: 111-141.
 9. Jerczyński M. 1977. Funkcje i typy funkcjonalne polskich miast. Zagadnienia dominacji funkcjonalnej. Statystyka Polski, 85.
 10. Kaczmarek T. 1998. Zmiany struktury funkcjonalnej średnich miast w Polsce. Biuletyn KPZK PAN, 182: 177-196.
 11. Kaczmarek T. 2008. Aglomeracja poznańska jako region badania i działania. W: T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 14-36.
 12. Kłosowski F. 2006. Tendencje zmian w sektorze usług konurbacji katowickiej w latach 1991-2002. [W:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 85-98.
 13. Kłosowski F. 2011. Usługi w dzielnicach peryferyjnych Polskich miast - współczesne tendencje. [W:] M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 205-215.
 14. Konecka-Szydłowska B. 2009. System miast województwa wielkopolskiego. [W:] T. Czyż (red.), Regionalny wymiar województwa wielkopolskiego, Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM, Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 9: 9-20.
 15. Konecka-Szydłowska, B. 2015. Restituted towns and their socio-economic conditions for development. [W:] R. Krzysztofik, M. Dymitrow (red.), Degraded and restituted towns in Poland: Origins, development, problems University of Gothenburg, Gothenburg, s. 119-138.
 16. Kosiński L. 1958. Zagadnienia struktury funkcjonalnej miast polskich. Przegląd Geograficzny, 30, 1: 59-96.
 17. Kostrowicki J. 1952. O funkcjach miastotwórczych i typach funkcjonalnych miast. Przegląd Geograficzny, 24, 1-2: 7-64.
 18. Kukliński A. (red) 2001. Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski XXI wieku. Warszawa.
 19. Łoboda J. 1992. Funkcje społeczno-gospodarcze małych miast sudeckich. [W:] Z. Chojnicki, T. Czyż (red.), Współczesne problemy geografii społeczno-ekonomicznej Polski, Seria Geografia, t. 55, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 20. Maik W. 1992. Podstawy geografii miast. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 21. Matczak A. 1992. Zmiany w strukturze funkcjonalnej miast Polski w latach 1973-1983. [W:] S. Liszewski (red.), Funkcja administracyjna miast, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, 17: 9-25.
 22. Misztal P. 2011. Koncentracja towarowa eksportu a wzrost gospodarczy w krajach Unii Europejskiej. Ekonomista, 5: 691-708.
 23. Rajchel D. 2002. Zmiany struktury funkcjonalnej miast regionu opolskiego na podstawie proporcji zatrudnienia w sektorach gospodarki. [W:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 171-180.
 24. Słodczyk J., Rajchel D. 2002. Funkcje egzogeniczne miast regionu opolskiego i ich przemiany w latach 1991-2001. [W:] B. Namyślak, R. Kozieł (red.), Współczesne procesy transformacji w układach lokalnych i regionalnych w Polsce, Seria: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 7: 11-26.
 25. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - projekt do konsultacji społecznych. 2016. Ministerstwo Rozwoju, Warszawa.
 26. Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020. 2012. Urząd Marszałkowski w Poznaniu.
 27. Suliborski A. 2001. Funkcje i struktura funkcjonalna miast. Studia teoretyczno-empiryczne. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 28. Suliborski A. 2010. Funkcjonalizm w polskiej geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 29. Szafrańska E. 2002. Przemiany struktury funkcjonalnej miast województwa łódzkiego. [W:] J. Słodczyk (red.), Przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 181-192.6
 30. Szajnowska-Wysocka A., Zuzańska-Żyśko E. 2004. Regionalne zróżnicowanie funkcji małych miast w województwie śląskim. [W:] E. Jakubowicz, A. Raczyk (red.), Regionalny wymiar integracji europejskiej. Seria: Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych, 8, 2: 115-128.
 31. Szmytkie R. 2009. Zróżnicowanie funkcjonalne małych miast województwa dolnośląskiego. [W:] T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 7-24.
 32. Szymańska D., Grzelak-Kostulska E. 2005. Małe miasta w Polsce - zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku. [W:] K. Heffner (red.), Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, Akademia Ekonomiczna, Katowice, s. 59-90.
 33. Tkocz M. 2006. Przemiany funkcjonalne miast konurbacji górnośląskiej w latach 1989-2003. [W:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Kierunki przekształceń struktury gospodarczej i społeczno-demograficznej miast, Uniwersytet Opolski, Opole, s. 71-83.
 34. Zuzańska-Żyśko E. 2004. Przemiany gospodarcze małych miast województwa śląskiego. [W:] Jażdżewska I. (red.), Zróżnicowanie warunków życia ludności w mieście. XVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Uniwersytet Łódzki, Łódź, s. 131-139.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu