BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichoń Seweryn (Politechnika Częstochowska), Turek Izabela (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Obowiązki sprawozdawcze jednostek małych i mikro w zakresie prezentacji kapitałów własnych
Reporting Obligations of Small and Micro Entities in a Range of Equity Presentation
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 484, s. 48-58, tab., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kapitały w jednostkach gospodarczych
Słowa kluczowe
Sprawozdanie finansowe, Kapitał własny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial statements, Ownership capital, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zaprezentowano rozważania z zakresu prezentacji kapitałów własnych w sprawozdaniach finansowych przez jednostki małe i mikro. Pojęcie podmiotów mikro i małych zostało wprowadzone do prawa bilansowego relatywnie niedawno, a unormowania dotyczące sprawozdawczości tych jednostek są odpowiednio dostosowane do ich rozmiarów i możliwości. W artykule dokonano skrótowego przeglądu literatury na ten temat oraz analizy aktualnych przepisów ustawy o rachunkowości odnoszących się do możliwości stosowania uproszczeń w prezentacji sytuacji jednostki mikro i małej w sprawozdaniu finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji kapitałów własnych. Z rozważań wynika, że jednostki mniejszych rozmiarów mogą prezentować informacje dotyczące kapitałów własnych w znacznie zawężonym zakresie, jednak należy podkreślić, że jest to możliwość, a nie obowiązek. Jednocześnie ustawa o rachunkowości daje opcję prezentowania danych w sprawozdaniu finansowym z większą szczegółowością, niż wynika to z odpowiednio zastosowanych załączników, jeżeli wymaga tego specyfika jednostki.(abstrakt oryginalny)

The article presents considerations on the presentation of equity in financial statements by small and micro entities. The concept of micro and small entities was introduced to the balance laws comparatively not that long ago, and the reporting standards of these entities are appropriately adapted to their sizes and capabilities. T he article briefly presents a literature review on the importance of equity in the entity and the analysis of the current regulations of the Accounting Act regarding the possibility of simplifying presentations of micro and small entity situation in the financial statements, with special consideration of the presentation of equity . It is clear from the considerations that smaller units may present information on equity in a much narrower range, but it should be emphasized that this is an opportunity rather than an obligation. At the same time, the Accounting Act gives the option of presenting data in the financial statement with greater detail than it appears from properly applied annexes, if required by the specificity of the entity.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dotkuś W., 2013, Adresaci sprawozdań finansowych, [w:] Owsiak S. (red.), Rola sprawozdawczości finansowej w podejmowaniu optymalnych decyzji przez podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa, Bielsko-Biała.
 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 006/43/WE oraz uchylająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.
 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE z 22 października 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz grupy.
 4. Gabrusewicz W., 2011, Rachunkowość finansowa dla profesjonalistów, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 5. Głębocka M., 2016, Obraz kapitału własnego jednostki w informacji sprawozdawczej a wycena w wartości godziwej - wybrane problemy, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 4 (82), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 6. Lis T., 2016, Zawartość informacji o kapitałach w rachunkowości a jej użyteczność dla interesariuszy, [w:] Buk H., Pfaff J. (red.), Studia Ekonomiczne, nr 253, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 7. Luty Z., 2014, Czy istnieje jeszcze jednolita rachunkowość we współczesnym świecie?, [w:] Głodek Z., Trocka M. (red.), Wybrane aspekty z rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Studia i Prace Wydziału Ekonomicznego, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, nr 7, Gorzów Wielkopolski.
 8. Rybicka K., 2016, Wynik finansowy, [w:] Chluska J. (red.), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 9. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 10. Ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2015, poz. 1333.
 11. Wysłocka E., 2016, Kapitały, fundusze i rezerwy, [w:] Chluska J. (red.), Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu