BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Durydiwka Małgorzata (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wiejski krajobraz osadniczy i możliwości jego wykorzystania w turystyce (na wybranych przykładach)
Rural Settlement Landscape and the Possibility of its Usage in Tourism (on some Examples)
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 2, s. 102-122, il., rys., tab., bibliogr. s. 120-121
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Osadnictwo rolnicze, Dziedzictwo kulturowe
Rural tourism, Agricultural settlement, Cultural heritage
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Obszary wiejskie są miejscem realizacji różnych form turystyki, przy czym ich atrakcyjność turystyczną rozpatrywano z reguły w kontekście środowiska przyrodniczego. Tymczasem coraz więcej turystów jest zainteresowanych dziedzictwem kulturowym wsi, którego najbardziej widocznym przejawem jest wiejski krajobraz osadniczy, definiowany jako agregat przestrzennego układu zabudowy oraz poszczególnych obiektów z uwzględnieniem ich tradycji architektonicznych [Wojciechowska 2003; Widawski 2011; Myga-Piątek 2012]. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie różnych sposobów wykorzystania wiejskiego krajobrazu osadniczego (i jego poszczególnych składowych) w turystyce. Bazując na czterech przykładach - wsie Holašovice (Czechy) i Swołowo (Polska) oraz casas rurales w Hiszpanii i Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce - i nawiązując do nomenklatury przyjętej przez W. Andrejczuka [2010], zaprezentowano wykorzystanie wiejskiego krajobrazu osadniczego w kategoriach źródła walorów kulturowych (poszczególne obiekty) bądź syntetycznego waloru kulturowego (układ ruralistyczny wraz z poszczególnymi elementami zabudowy) oraz w kategoriach środowiska rozwoju turystyki, czyli wykorzystania jego elementów jako składowych zagospodarowania turystycznego. (abstrakt oryginalny)

Rural areas are the place of different tourism forms realization, and their tourism attraction is looked into the context of natural environment. But currently more and more tourists are interested in cultural heritage of rural areas, and settlement landscape is the most visible element of villages' cultural heritage. The aim of this study is presentation of different possibilities of rural settlement landscape usage in tourism, and it is defined as the aggregate of the layout of buildings and various objects, including their architectural tradition [Wojciechowska 2003; Widawski 2011; Myga-Piątek 2012].On the examples of two villages (Holašovice in the Czech Republic and Swołowo in Poland), casas rurales (en. rural houses) in Spain and The Wooden Architecture Route in Małopolska - referring to the nomenclature used by W. Andrejczuk [2010] -the rural settlement landscape was presented in terms of synthetic tourist value, the source of individual tourist values, and also of tourism development space, that means as the tourism facilities. ()(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrejczuk W., 2010, Krajobraz a turystyka: aspekt konceptualny, "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 15-24
 2. Barbier B., 2005, Wybrane aspekty turystyki kulturowej Francuzów, "Turyzm", 15, 1-2, s. 95-120
 3. David P., Soukup V., 2000, 555památek lidové architektury České Republiky, Kartografie, Praha
 4. Dudzik-Deko P., 2015, Przemiany krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich na wybranych przykładach, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 37, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 5. Durydiwka M., 2011, Dziedzictwo kulturowe jako czynnik rozwoju funkcji turystycznej - na przykładzie gmin bieszczadzkich, "Prace Geograficzne", 125, s. 37-61
 6. Europejska Konwencja Krajobrazowa, Dz. U. 2006, nr 14 poz. 98
 7. Foronda Robles C., 2002, La capacidad del turismo como dinamizador del medio rural, (in) D. Márquez Fernández (ed.), Nuevos horizontes en el desarrollo rural, AKAL/Universidad International de Andalucía, Madrid, s. 29-57
 8. Jędrysiak T., 2010, Wiejska turystyka kulturowa, PWE, Warszawa
 9. Kostarczyk A., Parteka T., 1989, Przesłanki niepodzielności przekształceń środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego w planowaniu przestrzennym, [w:] T. Parteka (red.), Przestrzeń kulturowa w planowaniu przestrzennym (materiały dyskusyjne), Biuletyn KPZK PAN, 142, Warszawa, s. 27-56
 10. Kowalczyk A., 2000, Geografia turyzmu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 11. Kowalczyk A., 2008, Współczesna turystyka kulturowa - między tradycją a nowoczesnością, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 9- 57
 12. Kowalczyk A., 2012, Zasoby kulturowe i walory kulturowe - próba ustalenia znaczenia tych pojęć, [w:] B. Włodarczyk, B. Krakowiak (red.), Kultura i turystyka - wspólne korzenie, Regionalna Organizacja Turystyczna Woj. Łódzkiego, Łódź, s. 17-33
 13. Kowalczyk A., Durydiwka M., 2004, Koncepcja krajobrazu kulturowego oraz możliwości jej wykorzystania w promocji turystycznej, "Problemy turystyki i hotelarstwa" 2004,1(8), Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, s. 23-30
 14. Lopez E. P., 2006, Gestion y direccion de empresas turisticas, S.A. McGraw-Hill, Interamericana de España, Madrid
 15. Mikos von Rohrscheidt A., 2008a, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. GWSHM Milenium w Gnieźnie, Gniezno
 16. Mikos von Rohrscheidt A., 2008b, Turystyka kulturowa - wokół definicji, "Turystyka Kulturowa", 1/2008, s. 3-20, www.turystykakulturowa.org (22.02.2009)
 17. Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Oferta edukacyjna. Informator dla nauczycieli, 2016, Muzeum Kultury Ludowej w Swołowie, Swołowo
 18. Myga-Piątek U., 2010, Przemiany krajobrazów kulturowych w świetle idei zrównoważonego rozwoju, "Problemy Ekorozwoju", 5, 1, s. 95-108
 19. Myga-Piątek U., 2012, Krajobrazy kulturowe. Aspekty ewolucyjne i typologiczne, Uniwersytet Śląski, Katowice
 20. Myga-Piątek U., 2016, Krajobraz jako autentyk, makieta, hybryda. Rozważania o roli krajobrazu we współczesnej turystyce, "Turystyka Kulturowa", 1/2016, s. 47-63, www.turystykakulturowa.org (4.10.2016)
 21. Piotrowski J. P., Idziak W., 2001, Kultura bogactwem turystyki wiejskiej. Fundacja Wspomagania Wsi, Warszawa
 22. Plit F., 2011, Krajobraz kulturowy - czym jest?, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa
 23. Przybyś J., 2008, Dylematy wiejskiej turystyki kulturowej, [w:] A. Kowalczyk (red.), Turystyka kulturowa. Spojrzenie geograficzne, Geografia Turyzmu, 1, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 85-117
 24. Ruszczyk G., 2009, Architektura drewniana w Polsce, Sport i Turystyka - MUZA SA, Warszawa
 25. Shaw G., Williams A. M., 1996, Critical issues in tourism. A geographical perspective. Blackwell Publishers Inc., Oxford-Cambridge
 26. Skoczek M., 2003, Turystyka wiejska jako czynnik ochrony dziedzictwa kulturowego w Hiszpanii i Portugalii, "Prace i Studia Geograficzne", 32, s. 35-48
 27. Swołowo - nowoczesny skansen koło Słupska - wieś o średniowiecznym układzie urbanistycznym, 2014, http://poznajpolske.onet.pl/pomorskie/swolowo-nowoczesny-skansen-kolo-slupska-wies-o-sredniowiecznym-ukladzie/h4gt6 (27.12.2016)
 28. Widawski K., 2011, Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego - ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego 17, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
 29. Widawski K., Oleśniewicz P., Markiewicz-Patkowska J., 2016, Baza noclegowa a ruch turystyczny na obszarach przyrodniczo cennych na przykładzie górskich parków narodowych Hiszpanii - stan i perspektywy rozwoju, "Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu", 54, s. 122-134
 30. Włodarczyk B., 2009, Krajobrazy w przestrzeni turystycznej, "Turyzm", 19, 1-2, s. 89-97
 31. Wojciechowska J., 2003, Dziedzictwo kulturowe regionów jako element produktu turystycznego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Turystyka rekreacyjna oraz turystyka specjalistyczna, Projekt SAPARD, Warszawa, s. 152-159
 32. Zaborski B., Wrzosek A., 1938, Wielka Geografia Powszechna. Antropogeografia, Nakładem Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu