BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skórska Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Przestrzenne zróżnicowanie underemployment wśród młodzieży w Unii Europejskiej w latach 2004-2015
Spatial Diversity of Youth Underemployment in the European Union in 2004-2015
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 2017, nr 324, s. 103-114, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Bezrobocie ludzi młodych, Zatrudnienie młodocianych, Pracownicy młodociani, Rynek pracy
Youth unemployment, Employment of young adults, Young workers, Labour market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E24, F6, J22, J64, J81
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule podjęto rozważania dotyczące problemów młodych ludzi na rynku pracy, w tym zagrożonych zjawiskiem underemployment. Zróżnicowanie sytuacji społeczno-gospodarczej poszczególnych krajów UE oraz uwarunkowania demograficzne i edukacyjne wpływają na możliwości młodzieży przejścia z systemu kształcenia do zatrudnienia. Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania wskaźnika zatrudnienia młodzieży oraz udziału zatrudnionych nieadekwatnie wśród ogółu pracujących w UE-28 w tej grupie wieku w latach 2004-2015. Realizacji tak sformułowanego celu podporządkowano rozważania w następujących obszarach: 1) istota i formy zjawiska underemployment; 2) analiza wielkości i wskaźnika zatrudnienia młodzieży w wieku 15-24 lat w (UE); 3) analiza przestrzennego zróżnicowania zjawiska underemployment wśród młodzieży w UE.(abstrakt oryginalny)

The article presents problems of young people in the labor market, with special emphasis to underemployed. Diversity of socio-economic situation, including demographic and educational determinants of individual EU member states affect the ability of young people's transition from education to employment that meets their aspirations and expectations. Considering the aforementioned conditions, the goal of the paper is to present diversity of youth employment and underemployment rate in EU-28 between 2004 and 2015. The attempt to achieve this goal required dividing the paper into separate parts that include: 1) definition and forms of underemployment; 2) analysis of youth employment and employment rate in the European Union in 2004-2015; 3) analysis of the spatial diversity of youth underemployment in the EU.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen J., van der Velden R. (2013), Educational Mismatches versus Skill Mismatches; Effects on Wages, Job Satisfaction, and On-the-job Search, "Oxford Economic Papers", No. 5, s. 434-452.
 2. Ashenfelter O.C., Layard R. (eds.) (1987), Handbook of Labor Economics, Vol. 1, Elsevier, North Holland.
 3. Becker G.S. (1993), Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago-London.
 4. Blaug M. (2000), Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Dooley P.C. (2005), The Labour Theory of Value: Economics or Ethics, Routledge, London.
 6. Europa 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (2010), KOM(2010) 2020, Bruksela, wersja ostateczna, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf (dostęp: 10.04.2016).
 7. van Ham M., Büchel M. (2006), Unwilling or Unable? Spatial and Socio-economic Restrictions on Female's Labour Market Access, "Regional Studies", No. 40, s. 345-357.
 8. Hauser P.M. (1974), The Measurement of Labour Utilization, "The Malayan Economic Review", No. 19, s. 1-17.
 9. Hauser P.M. (1977), The Measurement of Labour Utilization-More Empirical Results, "The Malayan Economic Review", No. 22, s. 10-25.
 10. Skórska A. (2012), Zmiany sytuacji na polskim rynku pracy jako konsekwencja kryzysu gospodarczo-finansowego [w:] J. Sokołowski, M. Rękas, G. Węgrzyn (red.), Ekonomia w XXI w., Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 245, s. 443-452.
 11. Skórska A. (2016), Rynek pracy - ujęcie teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 12. Wilkins R., Wooden M. (2011), Economic Approaches to Studying Underemployment [w:] D.C. Maynard, D.C. Feldman, R. Wilkinson (eds.), Underemployment. Psychological, Economic and Social Challenges, Springer, New York.
 13. [www 1] http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/-stat/documents/publication/wcms_220535.pdf (dostęp: 12.03.2016).
 14. [www 2] http://eurostat.ec.europa.eu/ (dostęp: 10.06.2016).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu