BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubiak Monika (Maria Curie Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
Employers' Expectations Regarding Competences of Graduates of Economics
Oczekiwania pracodawców wobec kompetencji absolwentów kierunków ekonomicznych
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 39-48, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Oczekiwania, Pracodawcy, Kompetencje, Absolwenci szkół wyższych
Expectations, Employers, Competences, Higher education graduates
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12; M51; M54
summ., streszcz.
Abstrakt
Współczesna gospodarka oczekuje od absolwentów szczególnych kompetencji związanych nie tylko z wiedzą i umiejętnościami wynikającymi z ukończenia danego kierunku studiów. Problematyka prezentowanego opracowania wpisuje się w dyskusję nad kształtowaniem kompetencji zawodowych absolwentów szkół wyższych. Celem badań była identyfikacja oczekiwań pracodawców zatrudniających absolwentów kierunku finanse i rachunkowość wobec kandydatów do pracy. Analizie poddano wymagane kompetencje oraz te obszary, które pracodawcy oceniali jako dodatkowe kwalifikacje. Dzięki przeprowadzonym badaniom opracowano rekomendacje praktyczne dla studentów kierunków ekonomicznych w zakresie zapotrzebowania pracodawców na kompetencje absolwentów. (abstrakt oryginalny)

Modern economy requires graduates to possess particular competences, not only those associated with knowledge and skills emerging from the particular course of studies. The subject matter of the present paper contributes to the discussion on shaping university graduates' vocational competences. The objective of the study was to identify expectations of employers who employ graduates of finance and accounting studies with regard to their fitness for employment. The analysis encompassed required competences and areas defined by employers as additional qualifications. As the results of the study, the practical recommendations for students of economics were formulated.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran, M., Kłos, M., Competency Models and the Generational Diversity of a Company Workforce, "Economics & Sociology" 2014, vol. 7, no. 2, pp. 209-220.
 2. Briscoe, J.P., Hall, D.T., The Interplay of Boundaryless and Protean Careers: Combinations and Implications, "Journal of Vocational Behavior" 2006, vol. 69, no. 1, pp. 4-18.
 3. Chmielecka, E. (ed.), Od Europejskich do Polskich Ram Kwalifikacji. Model Polskich Ram Kwalifikacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.
 4. Chmielecka, E., Edukacja dla społeczeństwa mądrości, 2008, available at: www.e-edukacja.net/czwarta/referaty [access: 10.07.2016].
 5. Cieślik, J., Matusiak, K.B., guliński, J., Skala-Poźniak, A., Edukacja dla przedsiębiorczości akademickiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Poznań-Warszawa 2011.
 6. Crook, T.R., Todd, S.y., Combs, J.g., Woehr, D.J., Ketchen, Jr D.J., Does Human Capital Matter? A Meta-Analysis of the Relationship Between Human Capital and Firm Performance, "Journal of Applied Psychology" 2011, vol. 96, no. 3, pp. 443-456.
 7. Górniak, J. (ed.), Polski rynek pracy - wyzwania i kierunki działań, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa-Kraków 2015.
 8. Hartig, J., Klieme, E., Leutner, D. (eds.), Assessment of Competencies in Educational Contexts: State of the Art and Future Prospects, Hogrefe & Huber, Göttingen 2008.
 9. Heckman, J.J., Kautz, T., Hard Evidence on Soft Skills, "Labour Economics" 2012, vol. 19, no. 4, pp. 451-464.
 10. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm [access: 11.07.2016].
 11. Kramer, M.R., Creating Shared Value, "Harvard Business Review" 2011, vol. 89, no. (1/2), pp. 62-77.
 12. Łoboda, M., Sitko-Lutek, A., Kompetencje i luka kompetencyjna organizacji, [in:] A. Sitko-Lutek (ed.), Polskie firmy wobec globalizacji. Luka kompetencyjna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 13. Okoń-Horodyńska, E., Education for Innovation. Are Only the Selected Few Bound for Success in Innovation?, "Science and Higher Education" 2008, no. 1, pp. 34-54.
 14. Orczykowska, A., Szkolnictwo wyższe a wymagania rynku pracy, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2006, no. 2/28/, pp. 49-64.
 15. Plomp, J., Tims, M., Akkermans, J., Khapova, S.N., Jansen, P.G.W., Bakker, A.B., Career Competencies and Job Crafting: How Proactive Employees Influence Their Well-Being, "Career Development International" 2016, vol. 21, no. 6, pp. 587-602.
 16. Pocztowski, A. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - Procesy - Metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
 17. Rakowska, A., Cichorzewska, M., Competences Needed on the Future Labour Market - Results from Delphi Method, Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society Through Turbulent Time: Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, ToKnowPress, 2016, pp. 869-872.
 18. Raport płacowy 2016. Trendy na rynku pracy, HAYS, 2016.
 19. Rudolph, C.W., Zacher, H., Intergenerational Perceptions and Conflcts in Multi-Age and Multigenerational Work Environments, [in:] L.M. Finkelstein, D.M. Truxillo, F. Fraccaroli, R. Kanfer (eds.), Facing the Challenges of a Multi-Age Workforce: A Use-Inspired Approach, Routledge, New york 2015, pp. 253-282.
 20. Sajkiewicz, A., Jakość zasobów pracy, Poltext, Warszawa 2002.
 21. Shavelson R.J., On the Measurement of Competency, "Empirical Research in Vocational Education and Training" 2010, vol. 2, no. 1, pp. 41-63.
 22. Sikorski, Cz., Typy i dylematy kariery zawodowej, "Organizacja i Zarządzanie" 2008, no. 1.
 23. Sitko-Lutek, A., Kompetencje menedżerskie w kontekście innowacyjności przedsiębiorstw, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H - Oeconomia" 2015, vol. 47, no. 1, pp. 141-148.
 24. Sztanderska, U., Wojciechowski, W., Czego (nie) uczą polskie szkoły? System edukacji a potrzeby rynku pracy w Polsce, Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 2008.
 25. Targalski, J., University Education for Entrepreneurship: Assumptions and Results, "Cracov University of Economics Research Bulletin" 2003, no. 622, pp. 21-28.
 26. Van Dalen, H. P., Henkens, K., Schippers, J., Productivity of Older Workers: Perceptions of Employers and Employees, "Population and Development Review", 2010, 36, pp. 309-330.
 27. Verbruggen, M., Career Counseling in the New Career Era, "Review of Business and Economics" 2010, vol. LV, no. 1, pp. 2-22.
 28. Walumbwa, F.O., Hartnell, C.A., Understanding Transformational Leadership-Employee Performance Links: The Role of Relational Identification and Self-Effiacy, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 2011, vol. 84, no. 1, pp. 153-172.
 29. Werner, E., Absolwent szkoły wyższej - sylwetka w kontekście społecznym, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe" 2011, no. 1/37, pp. 106-111.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.39
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu