BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nucińska Joanna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Tytuł
System rachunkowości a pomiar efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce
Accounting System vs. Measuring The Efficiency of Public Financing of Education in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 478, s. 325-336, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Słowa kluczowe
Finansowanie oświaty, Efektywność, Budżet zadaniowy, Rachunkowość budżetowa
Financing of education, Effectiveness, Task budget, Government accounting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H75, H83, I22
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest prezentacja systemu rachunkowości jednostek oświatowych jako źródła informacji dla budżetu zadaniowego, będącego narzędziem pomiaru efektywności publicznego finansowania zadań w Polsce. Obiekt badań stanowiły wymogi prawne wobec systemu rachunkowości jednostek oświatowych oraz wymogi budżetu zadaniowego dotyczące informacji finansowych generowanych przez system rachunkowości. Dokonano krytycznej analizy aktów prawnych i literatury, przeprowadzono analizę opisową oraz przedstawiono studium przypadku dla m.st. Warszawy. Zidentyfikowano najważniejsze obszary dostosowania systemu ewidencyjnego rachunkowości jednostek oświatowych dla potrzeb pomiaru efektywności publicznego finansowania oświaty w Polsce przy pomocy budżetu zadaniowego. Zaprezentowano też rozwiązania w tym zakresie (w szczególności: wsparcie IT) stosowane w jednostkach oświatowych objętych wspólną obsługą przez Urząd m. st. Warszawy. Artykuł powstał w ramach cyklu publikacji pt. "Uwarunkowania pomiaru efektywności finansowania edukacji"(abstrakt oryginalny)

This research paper aims to present the accounting system of Polish educational units as a source of information for the performance budget, which is a tool for measuring the efficiency of public funding of tasks (including education). The research objects are the legal requirements for the accounting system (and the accounting records) of educational units and the requirements of the performance budget for financial information generated by the accounting system. Critical analysis of literature and legal acts is carried out for the realization of research goal as well as a descriptive analysis and presentation of a case study for the capital city of Warsaw. As a result of the research, the most important areas of the accounting records' adjustment in educational institutions are identified in order to measure the efficiency of public funding of education with the use of performance budget. Finally, there are also presented the solutions (in particular: IT support) in this field used in educational units common accounting service covered by the City Hall Office of the Capital City of Warsaw. This paper is a part of the publications series entitled "Conditioning of measuring the efficiency of education funding"(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, 2016, Podstawowe informacje o strukturze zarządzania edukacją w m.st. Warszawie, http://edukacja.warszawa.pl/edukacja-warszawska/dzielnice (11.02.2017).
 2. GUS, 2016, Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2015/2016, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 3. Heciak S., 2012, Budżet zadaniowy w praktyce: Planowanie, kalkulacja wydatków, ewidencja księgowa, PRESSCOM, Wrocław.
 4. Hellich E.B., 2011, Podstawowe problemy rachunkowości sektora finansów publicznych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 5. Kaczurak-Kozak M., Walczak P., Culepa M. (red.), 2014, Vademecum głównego księgowego jednostki finansów publicznych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 6. MBFO, 2016, Miejskie Biuro Finansów Oświaty m.st. Warszawy, Jednolite zasady rachunkowości: Polityka rachunkowości MBFO i obsługiwanych jednostek budżetowych, https://mbfo.waw.pl/ (11.02.2017).
 7. PROSOFT, 2017, Oferta systemów informatycznych, http://prosoftnet.pl/oferta.html (11.02.2017).
 8. Rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej, Dz.U. 2013, poz. 289 ze zm.
 9. Rozporządzenie Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, Dz.U. 2015, poz. 1542.
 10. Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, Dz.U. 2011, nr 298, poz. 1766.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, Dz.U. 2016, poz. 1015.
 12. Tomkiewicz M., 2010, Projekt na miarę stolicy, Computerworld, http://www.computerworld.pl/news/ 354386_3/Projekt.na.miare.stolicy.html (11.02.2017).
 13. Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. 2016, poz. 1870 ze zm.
 14. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 15. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. 2016, poz. 1943 ze zm.
 16. Walińska E. (red.), 2014, Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.
 17. Zawadzka-Pąk U.K., 2013, Budżet zadaniowy w jednostkach sektora finansów publicznych, ODDK, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.30
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu