BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frendzel Maciej (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Prezentacja kapitału podstawowego w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie - wybrane problemy
Presentation of Share Capital in Financial Statements of Companies Listed on the Warsaw Stock Exchange - Selected Issues
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 484, s. 75-83, tab., bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kapitały w jednostkach gospodarczych
Słowa kluczowe
Kapitał, Kapitał własny, Sprawozdanie finansowe, Kapitał zakładowy
Capital, Ownership capital, Financial statements, Share capital
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto problematykę prezentacji kapitału podstawowego w sprawozdaniu finansowym przygotowanym na podstawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Obowiązek wyróżniania kapitału własnego w bilansie wynika zarówno z regulacji krajowych (ustawy o rachunkowości), jak i MSSF. Celem artykułu jest analiza wytycznych dotyczących prezentacji kapitału podstawowego, jego nazewnictwa stosowanego przez niefinansowe podmioty notowane na GPW w Warszawie, analiza jego istotności w stosunku do innych pozycji bilansowych, a także ustalenie, czy prezentowany kapitał reprezentuje kwoty wykazane jako kapitał zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym. Badania wskazują, że przyjęte przez jednostki gospodarcze sposoby prezentacji kapitału podstawowego mogą wprowadzać w błąd osoby analizujące sprawozdania finansowe. Na potrzeby artykułu dokonano krytycznej analizy literatury i regulacji rachunkowości oraz przeanalizowano dane podawane przez podmioty notowane na GPW.(abstrakt oryginalny)

The article discusses the presentation of share capital in the financial statements prepared under the International Financial Reporting Standards (IFRS). The obligation to distinguish share capital in the balance sheet results both from national regulations (the Accounting Act) and from IFRS. The objective of this article is to analyze guidelines for the presentation of share capital, its nomenclature used by non-financial entities listed on the Warsaw Stock Exchange, its significance in relation to other balance sheet items, and to determine whether the presented capital represents amounts registered as registered in the National Court Register. The studies conducted show that the methods of presentation of share capital adopted by business entities may mislead the person analyzing the financial statements. For the purposes of this article, critical analysis of literature and accounting regulations was taken and the data provided by entities listed on the Warsaw Stock Exchange were analyzed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błażyńska J., 2015, Kapitał (fundusz) własny, [w:] Kamela-Sowińska A., Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 2. Brzezin W., 2006, Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa.
 3. Buczkowska A., 2009, Kapitały, fundusze, rezerwy i wyniki finansowe, [w:] Sawicki K. (red.), Podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 4. Cebrowska T., 2009, Problemy ustalania wartości kapitału własnego, [w:] Buk H., Kostur A. (red.), Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 5. Gabrusewicz W., 2014, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa.
 6. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Olchowicz I., 2000, Rachunkowość finansowa, cz. 1: Wykład, Difin.
 7. Gos W., 2012, Bilans. Znaczenie, koncepcje sporządzania, formy prezentacji, PWE, Warszawa.
 8. Hońko S., 2015, Kapitały (fundusze) własne, [w:] B. Gierba, W. Gos, S. Hońko, B. Jakubiak, I. Kowalczyk, A. Szczęsna, Rachunkowość finansowa, SKwP, Warszawa.
 9. MSSF 2016, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards Board, London.
 10. Kawa M., 2002, Ewolucja pojęcia majątku jednostki gospodarczej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, t. 11 (67).
 11. Kiziukiewicz T., 2007, Rachunkowość nie tylko dla księgowych, PWE, Warszawa.
 12. Krzywda D., 2006, Istota i klasyfikacja kapitału własnego oraz podstawy prawne jego kreowania w spółkach handlowych, Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Bochni, Zeszyty Naukowe 2006, nr 4.
 13. Krzywda D., 2011, Wkłady niepieniężne w ujęciu bilansowym i podatkowym, SKwP, Warszawa.
 14. Messner Z., Pfaff J., 2016, Teoria i zasady rachunkowości, SKwP, Warszawa.
 15. Nowak E., 2011, Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa.
 16. Pfaff J., 2011, Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, [w:] Messner Z., Pfaff J. (red.), Rachunkowość finansowa, WN PWN, Warszawa.
 17. Samelak J. (red.), 2006, Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 18. Skrzywan S., 1973, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa.
 19. Ustawa z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2016, poz. 1578 ze zm.
 20. Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 2016, poz. 1047 ze zm.
 21. Walińska E., 2014, Rachunkowość finansowa. Ujęcie sprawozdawcze i ewidencyjne, Wolters Kluwer SA, Warszawa, s. 346.
 22. Walińska E., 2009, Bilans jako fundament sprawozdawczości finansowej w kontekście zmian współ- czesnej rachunkowości, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.06
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu