BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Łukasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Rozwój funkcji mieszkaniowej w aglomeracji poznańskiej w świetle polityki przestrzennej samorządów lokalnych
The Development of the Residential Function in the Poznań Agglomeration in Context of Local Spatial Policies
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 36, s. 91-112, rys., tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Mieszkalnictwo, Planowanie przestrzenne, Strefy podmiejskie
Housing policy, Housing, Spatial planning, Suburban areas
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Aglomeracja poznańska
Poznań agglomeration
Abstrakt
Celem artykułu jest rozpoznanie głównych potencjałów oraz problemów rozwojowych mieszkalnictwa w aglomeracji poznańskiej w aspekcie przestrzennym oraz wskazanie kierunkowych działań w zakresie polityki mieszkaniowej i planowania przestrzennego. W ramach przeprowadzonych badań zdiagnozowano dotychczasowe tendencje w dziedzinie mieszkalnictwa w aglomeracji oraz perspektywy ich dalszego rozwoju w świetle polityki przestrzennej samorządów lokalnych. Wykorzystując materiały zgromadzone w trakcie prac nad "Koncepcją kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań", przeanalizowano przestrzenny rozkład obszarów wyznaczonych w tym dokumencie jako predysponowane do rozwoju funkcji mieszkaniowych. Artykuł kończą rekomendacje kierunkowe odnoszące się do optymalizacji lokalnej polityki przestrzennej i mieszkaniowej w świetle wniosków wypływających z analiz na poziomie aglomeracyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to identify the main problems and potential development of housing in the Poznań agglomeration and to indicate the direction of activities in the field of housing policy and planning. As part of the study, recent trends in the field of housing were diagnosed with prospects for their further development in the light of the spatial policies of local governments. Using materials collected during the work on the Concept for Spatial Development of Metropolis Poznan, the spatial distribution of areas designated in this document as being preferred for development of housing was analyzed. The article ends with recommendations for local planning and housing policies in the light of the conclusions from the metropolitan-level analysis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bagiński E. 2006. Suburbia jako współczesne formy osadnicze. [W:] E. Bagiński (red.), Sieć osadnicza jako przedmiot badań. Wrocław.
 2. Brzeziński C. 2010. Procesy suburbanizacji obszarów podmiejskich na przykładzie gmin powiatu pabianickiego. Zmiany przestrzenne. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 245, Łódź.
 3. Chmielewski J.M. 2005. Suburbanizacja strefy metropolitalnej Warszawy. [W:] P. Lorens (red.), Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych. Biblioteka Urbanisty, Warszawa.
 4. Grochowski M. 2011. Metropolizacja a kształtowanie ładu przestrzennego układów zurbanizowanych. Mazowsze. Studia Regionalne, 6.
 5. Gutry-Korycka M. (red.) 2005. Urban Sprawl: Warsaw agglomeration. Warsaw University Press, Warszawa.
 6. Jeżak J. 2005. Rozproszenie zabudowy barierą zrównoważonego rozwoju polskich metropolii - przykład aglomeracji krakowskiej. [W:] P. Lorens (red.), Integracja i dezintegracja obszarów metropolitalnych. Biblioteka Urbanisty, Warszawa.
 7. Kacprzak E., Staszewska S. 2009. Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej jednostek osadniczych strefy podmiejskiej dużych ośrodków miejskich (na przykładzie strefy podmiejskiej miasta Poznania). [W:] T. Marszał (red.), Struktura funkcjonalna małych miast. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 8. Kajdanek K. 2012. Suburbanizacja po polsku. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.
 9. Koncepcja kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań. 2016. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 10. Lisowski A., Grochowski M. 2007. Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. Opracowanie przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 11. Liszewski S. 1987. Strefa podmiejska jako przedmiot badan geograficznych. Próba syntezy. Przegląd Geograficzny, 59, 1-2.
 12. Maćkiewicz B., Świderski A. 2004. Procesy suburbanizacyjne na obszarze powiatu poznańskiego w latach 1995-2000. [W:] J. Parysek (red.), Rozwój regionalny i lokalny w Polsce w latach 1995-2002. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Mantey D. 2011. Żywiołowość lokalizacji osiedli mieszkaniowych na terenach wiejskich obszaru metropolitalnego Warszawy. Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 14. Mikuła Ł. 2016, Planowanie rozwoju funkcji mieszkaniowych, produkcyjnych i usługowych. [W:] Ł. Mikuła (red.), Integracja planowania przestrzennego w Metropolii Poznań - problemy, metody, osiągnięcia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 15. Milewska-Osiecka K. 2014. Nowe budownictwo mieszkaniowe w świetle polityki funkcjonalno-przestrzennej strefy podmiejskiej Łodzi. Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 16. Parysek J. 2008. Procesy suburbanizacji w aglomeracji poznańskiej. [W:] T. Kaczmarek, A. Mizgajski (red.), Powiat poznański. Jakość przestrzeni i jakość życia. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 17. Solarek K. 2013. Struktura przestrzenna strefy podmiejskiej Warszawy. Determinanty współczesnych przekształceń. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, 13. Warszawa.
 18. Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej. Metropolia Poznań 2020. 2011. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 19. Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej, 2012. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 20. Więcław-Michniewska J. 2006. Krakowskie suburbia i ich społeczności. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu