BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Furman Łukasz (Uniwersytet Rzeszowski), Furman Witold (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Optymalizacja podatkowa transakcji kapitałowych w spółkach
Tax Optimization of Capital Transactions in Companies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 484, s. 84-94, bibliogr. 20 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Kapitały w jednostkach gospodarczych
Słowa kluczowe
Kapitał, Przedsiębiorstwo, System podatkowy, Podatki
Capital, Enterprises, Tax system, Taxes
Uwagi
klasyfikacja JEL: H21
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedsiębiorcy zawsze poszukiwali możliwości rozwiązań podatkowych, które przynosiłyby korzyści finansowe. Artykuł omawia problematykę związaną z transakcjami kapitałowymi występującymi w spółkach. Operacje te dotyczą w szczególności połączenia lub podziału spółek, podwyższenia kapitału zakładowego, umorzenia akcji. Wszelkie transakcje kapitałowe udziałowcy lub akcjonariusze spółek chcieliby przeprowadzać przy zminimalizowaniu obciążeń podatkowych. Wiąże się z tym optymalizacja podatkowa, która w sposób legalny przy wykorzystaniu odpowiednich metod pozwala na zmniejszenie płaconych podatków z tytułu przeprowadzonych operacji kapitałowych. Obniżenie płatności podatku bądź jego całkowite wyeliminowanie dotyczy spółek, które często występują jako podatnicy oraz udziałowcy, którzy od otrzymanych dochodów kapitałowych zmuszeni są zapłacić podatek dochodowy. Artykuł zawiera wnioski z przeprowadzonej analizy systemu podatkowego pod kątem rozwiązań optymalizacyjnych.(abstrakt oryginalny)

Entrepreneurs have always been actively looking for tax solutions that would provide positive financial returns. This article discusses issues related to capital transactions occurring in companies. These operations concern, in particular, the merger or division of companies, increase in share capital and redemption of shares. Any equity transactions the shareholders or shareholders of companies would like to carry out while minimizing the tax burden. This involves tax optimization, which lawfully uses appropriate methods to reduce the taxes paid on capital transactions. The reduction of tax payments or the total elimination of taxation applies to companies that often appear to be taxpayers and shareholders who are required to pay income tax on capital gains received. Finally, the article concludes with the analysis of the tax system in terms of optimization solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chróścicki P. i inni, 2012, Optymalizacja podatkowa, Wolters Kluwer, Warszawa.
 2. Dymek M., Błaszczak E., 2004, Optymalizacja obciążeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych - wybrane aspekty, Monitor Podatkowy, nr 9.
 3. Felis P., Jamroży M., Szlęzak-Matusewicz J., 2010, Podatki i składki w działalności przedsiębiorców, Difin, Warszawa.
 4. Gruziel K., Istota i założenia optymalizacji podatkowej - wybrane aspekty, Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 77, s. 178-179.
 5. Heady C., 1993, Optimal Taxation as a Guide to Tax Policy, A Survey Fiscal Studies, vol. 14, no. 1.
 6. Kata R., 2015, Decyzje przedsiębiorców indywidualnych w zakresie optymalizacji podatkowej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, nr 112, s. 48.
 7. Ladziński A., 2008, Prawne granice optymalizacji podatkowej, Przegląd Podatkowy, nr 6, s. 19.
 8. Mazur Ł., 2012, Optymalizacja podatkowa, Wydawnictwo Wolters Kluwer,.
 9. Romsey F.P., 1927, A Contribution to the Theory of Taxation, The Economic Journal, vol. 37, Issue 146 (March 1927), s. 47-61,.
 10. Przychocka I., 2012, Kondycja finansowa firmy przez pryzmat analizy finansowej, Wydawnictwo SIG, MA SPJ, Warszawa, s. 50.
 11. Raczkowski K., Krukowski A., 2010, Optymalizacja podatkowa w teorii i praktyce zarządzania wiedzą bezpieczeństwa ekonomicznego, Monitor Prawa Celnego i Podatkowego, nr 8, s. 3.
 12. Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa, http:/sjp.pwn.pl/slowniki/słownik-wyrazów-obcych.html (30.05.2017).
 13. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 2032.
 14. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, t.j. Dz.U. 2016, poz. 1888.
 15. Ustawa z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. z 2016, poz. 223.
 16. Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. 2016, poz. 710.
 17. Walicka M., 2012, Optymalizacja podatkowa działalności małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, seria: Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 52, s. 272.
 18. Wyciślok J., 2014, Optymalizacja podatkowa. Legalne zmniejszanie obciążeń podatkowych, C.H Beck, Warszawa.
 19. Wyrok NSA, 2002, Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z I S.A./Gd771/01.
 20. Wyrok SA, 2003, Wyrok Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, sygn. I SA/Wr 1183/00.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.484.07
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu