BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cichowicz Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Nowak Agnieszka K. (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Innowacje w działalności bankowej w świetle przeciwdziałania zjawisku wykluczenia finansowego w Polsce
Innovations in Banking Activity in the Light of Counteracting the Phenomenon of Financial Exclusion in Poland
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 179-196, bibliogr. 48 poz.
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Wykluczenie finansowe, Edukacja finansowa, Banki komercyjne
Innovative character, Financial exclusion, Financial education, Commercial banks
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia innowacji, które są wprowadzane przez banki w Polsce z punktu widzenia przeciwdziałania procesom związanym z wykluczeniem finansowym poszczególnych grup społecznych. W rozważaniach będą wzięte pod uwagę korzyści płynące z zastosowania nowych metod, które przyczyniają się do poprawy dostępności do oferty rynków finansowych. Punktem wyjścia do realizacji zamierzeń badawczych będzie przegląd treści witryn internetowych wybranych banków działających w Polsce w celu ustalenia, jakie innowacje zostały wprowadzone w ramach oferowanych przez nie usług, które jednocześnie mogą wypłynąć na ograniczenie wykluczenia finansowego. Dla poszerzenia rozważań zostaną wykorzystane również informacje, jakie metody i narzędzia stosowane są przez inne instytucje (w tym o zasięgu międzynarodowym) w walce z wykluczeniem finansowym. Ponadto przeprowadzona zostanie pogłębiona analiza literatury przedmiotu, która umożliwi rozważania o charakterze teoretycznym w zakresie znaczenia nowoczesnych rozwiązań wobec problemu ekskluzji finansowej.(fragment tekstu)

The goal of this article is to answer the question on the importance of innovations introduced by banks in Poland from the perspective of counteracting the processes related to financial exclusion of social groups. Conseąuently, selected innovative Solutions have been considered, contributing to improving the availability of banks' offer. To accomplish this goal, we conducted an in-depth analysis of the subject literature. On this basis, the most important concepts for the subject - innovation and financial exclusion - were analysed. Subseąuently, the content of the websites of selected banks operating in Poland was reviewed. Thanks to this, it was possible to identify innovations that could help to limit financial exclusion. In addition, information of what methods and tools are used by other institutions (including international ones) in the fight against financial exclusion were also used.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blach J., Innowacje finansowe i ich znaczenie we współczesnym systemie finansowym - identyfikacja i systematyzacja problemu, Finansowy Kwartalnik Internetowy "e-Finanse" vol. 7, nr 3, 2011, s. 14-28.
 2. Borcuch A., Instytucja wykluczenia finansowego w wymiarze płatności bezgotówkowych, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae" R. 16, nr 1, Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2012, s. 357-365.
 3. Buko J., Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu jako element wspierania spójności społecznej, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" z. nr 18, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2011, s. 268-278.
 4. Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry, red. J.F. Sin- key Jr., 6th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River 2002.
 5. Czechowicz T., Bezgotówkowa ewolucja dzięki fint ech, 11 kwietnia 2016, http://dyskusja. biz/finanse/bezgotowkowa-ewolucja-dzieki-fintech-54285
 6. Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 283/2010/UE z dnia 25 marca 2010r. ustanawiająca Europejski Instrument Mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, DzUrz. UE nr L 87/1 z 7 kwietnia 2010 r.
 7. Drucker P.F., Dyscyplina w podejściu do innowacji, "Harvard Business Review Polska" nr 11, styczeń 2004, s. 100-107.
 8. Drucker P.F., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992.
 9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego, zmieniająca dyrektywy 2002/65/WE, 2009/110/WE, 2013/36/UE i rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 oraz uchylająca dyrektywę 2007/64/WE, DzUrz. UE L 337/35 z 23 grudnia 2015, http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L2366&from=pl
 10. Fandrejewska A., Potrzebne są tanie usługi dla niezamożnych, [w:] Rozdroża gospodarcze, ode. 15, Walka z wykluczeniem finansowym, "Rzeczpospolita" 15 grudnia 2011, http:// www.nbp.pl/edukacja/dodatki_edukacyjne/Rzeczpospolita/rzeczpospolita_iii_doda- tek_15.pdf
 11. Fandrejewska A., Walka z wykluczeniem finansowym w Polsce, "Rzeczpospolita" 15 grudnia 2011, http://www.rp.pl/artykul/769743-Walka-z-wykluczeniem-finansowym-w- -Polsce.html#ap-7
 12. Fila J., Instytucjonalno-instrumentalne aspekty mikrofinansów na przykładzie mikrofinansowania Progress, http://zif.wzr.pl/pim/2013_2_1_9.pdf
 13. Financial Innovation in Retail and Corporate Banking, red. L. Anderloni, D.T. Llewellyn, R.H. Schmid, Edward Elgar, Cheltenham 2009.
 14. Financial Services Authority, In or Out7., A Literaturę and Research Review, "Consumer Research" No. 3, July 2000.
 15. Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, European Commission, March 2008.
 16. Górnisiewicz M., Obczyński R., Pstruś M., Bezpieczeństwo finansowe w bankowości elektronicznej - przestępstwa finansowe związane z bankowością elektroniczną. Poradnik klienta usług finansowych, KNF, Warszawa 2014, http://www.knf.gov.pl/Images/Bezp_ finansowe_tcm75-39005.pdf
 17. Iwanicz-Drozdowska M., Wykluczenie finansowe - poważny problem społeczny, "MBA" 1, 2008, s. 3-11.
 18. Koźliński T., Zwyczaje płatnicze Polaków, NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, maj 2013.
 19. Kuchciak I., Innowacyjne koncepcje ubankowienia społeczeństwa, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" 266, 2012, s. 125-144.
 20. Leyshon A., Thrift N., Geographies offinancial exclusion: financial abandonment in Bri- tain and the United States, "Transactions of the Institute of British Geographers, New Series" Vol. 20, No. 3, 1995, s. 312-341.
 21. Mansfield E., Tlie Economics of Technological Change, W. W. Norton and Comp., New York 1968.
 22. Marcinkowska M., Innowacje finansowe w bankach, "Acta Universitatis Lodziensis", "Folia Oeconomica" 266, 2012, s. 71-96.
 23. Michalczuk G., Korzyści z wprowadzania innowacji finansowych w bankach w aspekcie kreowania ich konkurencyjności, "Studia Ekonomiczne" nr 186, Innowacje a wzrost gospodarczy, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2014, s. 102-112.
 24. Mikołajczyk B., Mikrofinanse nowym wyzwaniem Unii Europejskiej (aspekt humanistyczny), "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" vol. 12, nr 1, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2009, s. 91-98.
 25. New Frontiers in Banking Services. Emerging Needs and Tailored Products for Untapped Markets, red. L. Anderloni, M.D. Braga, E.M. Carluccio, Springer Verlag, Berlin- -Heidelberg 2007.
 26. OECD, Manuał. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, Eurostat, 3rd ed., Oslo 2005.
 27. Pietraszkiewicz K., wystąpienie na konferencji Związku Banków Polskich dotyczącej raportu "Reputacja sektora bankowego", 25 kwietnia 2017, http://tvn24bis.pl/pieniadze,79/ polacy-lepiej-oceniaja-banki-zwiazek-bankow-polskich,734720.html
 28. Raport Biometryczny 2.0, "Bankowość biometryczna", red. prow. T. Woszczyński, ZBP, Warszawa 2013.
 29. Raport NBP, Porównanie wybranych elementów polskiego systemu płatniczego z systemami innych krajów Unii Europejskiej za 2014r" Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, grudzień 2015, http://www.nbp.pl/systemplatniczy/obrot_bezgotowkowy/ porownanie_UE_2014.pdf
 30. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ("EaSI") i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress, DzUrz. UE L 347/238 z 20 grudnia 2013.
 31. Schumpeter J.A., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 32. Spójrzmy bliżej na Studencką Klinikę Finansów, wywiad z prof. nadzw. dr hab. I. Czechowską, magazyn studencki "Forward" nr 18, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2016, s. 12-13.
 33. System finansowy w Polsce, t. 1, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 34. Szopa B., Szopa A., Wykluczenie finansowe a wykluczenie społeczne, "Zeszyty Naukowe" nr 11, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 13-27.
 35. Tochmański A., Zmiany na rynku płatności a obrót bezgotówkowy, NBP, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa, 10 grudnia 2014.
 36. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw, DzU 2015, poz. 1357.
 37. Zalecenie Komisji 2011/442/UE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=URISERV:em0050
 38. http://ec.europa.eu/contracts_grants/microfinance_pl.htm
 39. http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=836
 40. http://fdpa-funduszpozyczkowy.org.pl/
 41. http://finanse.wp.pl/kat, 1033719, title,Coraz-wiecej-emerytow-dostaje-emerytury-wprost- -na-konto-To-ogromne-oszczednosci-dla-ZUS,wid,17769851, wiadomosc.html?ticaid= 117f3f
 42. http://pafpio.pl/
 43. http://www.fundacjawspomaganiawsi.pl/index.php/pozyczki-dla-przedsiebiorcow
 44. http:/ / www.grameenfoundation.org/
 45. http://www.uwcc.wisc.edu/icic/orgs/intl/woccu.html
 46. https://www.funduszmikro.pl
 47. https://www.ideabank.pl/mobilny-wplatomat
 48. https://www.pbsbank.pl/historia
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu