BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Piaszczyk Artur (Jagiellonian University in Kraków)
Tytuł
15 Years Standards Of Management Control In Poland - Evaluation
Ocena piętnastu lat standardów kontroli zarządczej w Polsce
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 478, s. 348-356, bibliogr. 10 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Słowa kluczowe
Standardy, Kontrola zarządcza, Finanse publiczne
Standards, Management control, Public finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL:
streszcz., summ.
Abstrakt
The article presents an overview of changes in law concerning management assessment in Poland, as it pertains to public financial institutions in accordance to the implementation of relevant European Union treaties. The subject of examination is the amendment of Public Finances Act from the year 2001. Partial evaluation will be performed on the application of a bill dated from 2009. According to the author, this is mistake, as the original American bill (Sarbanes-Oxley Act) that inspired the European legislation, only requires the management of private firms to file such declarations. Meanwhile Poland decided to have the law apply to public sector as well. The article attempts to evaluate the last 15 years of the currently functioning legal system. Studies have shown that the current supervision system of management assessment is ineffective, ineffectual and largely useless forcing the employees to needlessly rely on risk analysis and resort to costly control mechanisms and procedures(abstrakt oryginalny)

Artykuł przedstawia ocenę zmian prawa w zakresie standardów kontroli zarządczej, nałożonego na jednostki sektora finansów publicznych w Polsce przez wypełnienie zobowiązań traktatowych z UE. Przedmiotem badań jest nowela ustawy o finansach publicznych z 2001 r. wprowadzająca nowy system kontroli zarządczej (do końca 2009 r. funkcjonującej pod nazwą kontroli finansowej). Częściowej ocenie podlega także zastosowanie przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie oraz obowiązek składania oświadczeń o stanie kontroli zarządczej, nakładający na większość kierowników sektora jednostek publicznych obowiązek składania corocznych oświadczeń o stanie kontroli zarządczej. Amerykańska ustawa Sarbanes-Oxley, na której wzorowano się w Europie, nakłada taki obowiązek na szefów wielkich przedsiębiorstw prywatnych. W Polsce natomiast nałożono taki obowiązek w sektorze publicznym. Podjęty w artykule problem przedstawia ocenę 15 lat funkcjonowania reżimu prawnego w postaci kontroli zarządczej. Badania dowiodły, że nowo ustanowiony system jest nieskuteczny, wymaga stosowania analizy ryzyka i kosztochłonnych mechanizmów kontrolnych(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG (Dyrektywa IV) i 83/349/EWG (Dyrektywa VII) oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG (Dyrektywa VIII) (Dz.U. UE L Nr 157), p. 87.
  2. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2009 r., nr 15, poz. 84, p. 9.
  3. Komunikat Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r., w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych, Dz. Urz. Ministra Finansów z dnia 11 marca 2011 r., nr 2, poz. 11, p. 5.
  4. Małecka-Łyszczek M., Ćwiklicki M. (eds.), 2015, Kontrola zarządcza. Podstawowe zagadnienia kontroli zarządczej. Poradnik dla jednostek samorządu terytorialnego, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej UEK, Kraków, p. 58.
  5. Piszko A., 2015, Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych, Infor PL, http://libra.ibuk.pl/book/146206, p. 2.
  6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych, Dz. U., nr 102, poz. 1116.
  7. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych, Dz. U., nr 249, poz. 2104 ze zm.
  8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U., nr 157, poz. 1240 ze zm.
  9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, Dz. U., nr 157, poz. 1241 ze zm.
  10. Uzasadnienie do projektu ustawy, 2009, Druk Sejmowy Nr 1627, Sejm RP VI Kadencji, Warszawa, 21 January.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu