BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalski Bartosz (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
W poszukiwaniu dywersyfikacji. Stan i perspektywy rozwoju polsko-skandynawskiej wymiany handlowej
Looking for Diversification: The Current State and Prospects of the Polish-Scandinavian Trade Development
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 2, s. 197-221, wykr., tab., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Handel zagraniczny, Przewaga konkurencyjna, Bezpieczeństwo ekonomiczne, Narodowy system innowacji
Foreign trade, Competitive advantage, Economic safety, National innovation system
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraje skandynawskie
Scandinavian countries
Abstrakt
Podjęta w artykule problematyka ściśle wiąże się z ujęciem dyskursywnym, wpisywanym w nurt rozważań związanych z ekonomią polityczną stosunków międzynarodowych, w tym przypadku w jej strukturalistyczno-konstruktywistycznym ujęciu. Nie mniej istotny jest także postulat (od) budowy kultury strategicznej, rozumianej jako zdolność - uwarunkowana wewnętrznym i zewnętrznym kontekstem historycznym, politycznym czy społecznym - do identyfikowania zagrożeń dla bezpieczeństwa, określania i konsekwentnego urzeczywistniania długofalowych celów. Jest ona niezbędna dla przezwyciężania dryfu rozwojowego w ramach członkostwa w Unii Europejskiej i zbyt silnego uzależnienia polskiej gospodarki od współpracy z Niemcami.(fragment tekstu)

The paper aims at analysing the characteristics of the Polish-Scandinavian trade and at evaluating prospects of its further development in the context of the growing diversification of Polish exporting markets. The motivation behind this issue is rooted in the high dependence of the Polish economy on the German market. This brings about a threat to economic security through a specific technological dependence, which may result in a lot of challenges characteristic for the middle-income trap. This problem can be explained by the thesis of the blight of German proximity. The features of intensive trade relations, mostly in the motor vehicle industry and machinery (to some extent also in the electronic and electrical sector), require finding convenient locations for subsidiaries and further suppliers within corporate added-value chains. It should help exploiting current cost and effciency advantages of host economies and thus block the development of potential innovative alternatives induced by the too weak domestic support. For this reason, it is justified to intensify trade relations with other countries whose markets may be attractive for Polish exporters. They should also have competencies and advantages which are insufficient in the Polish economy. Hence, this transfer of knowledge through the trade cooperation (the concept of learning by exporting) may have an impact on the national innovation system. Choosing Scandinavian countries is coherent with the attempts to diversify the structure of exporting markets and is one of the critical dimensions of enhanced cooperation in the region of the Baltic Sea. The research on the trade relations covers the period 2001-2015 together with the original insight into the prospects for their further development. For this purpose, the trade data of the International Trade Centre were used. Their disaggregation (2-, 4- and 6-digit) within the Harmonised System made possible the identification of the most important sectors, product clusters and even specific commodities which may be Polish exporting hits. Another dimension of the analysis covers the technological intensity of the Polish exports and imports with Scandinavian countries, the structure of Polish trade balance and the intensity of the intra-industry trade (Grubel-Lloyd index) together with its subcategories (horizontal, vertical-low quality, vertical-high quality) in the chapters with the highest share in bilateral trade.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ambroziak Ł., Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na handel wewnątrzgałęziowy państw Grupy Wyszehradzkiej, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2013.
 2. Balassa B., Trade Liberalisation and "Revealed" Comparative Advantage, "The Manchester School" Vol. 33, Issue 2, May 1965.
 3. Brodzicki T., Śledziewska K., Determinanty wertykalnego i horyzontalnego handlu wewnątrzgałęziowego Polski. Analiza ekonometryczna, [w:] Handel międzynarodowy w rozwoju społeczno-ekonomicznym państw, red. S. Wydymus, M. Maciejewski, CeDeWu, Warszawa 2016.
 4. Cieślik A., Wpływ przedsiębiorstw międzynarodowych na fragmentaryzację produkcji i handel wewnątrzgałęziowy Polski z krajami OECD, "Gospodarka Narodowa" nr 10 (206), 2008.
 5. Cohn T. H., Global Political Economy. Theory and Practice, Routledge, New York 2016.
 6. Czarny E., Śledziewska K., Międzynarodowa współpraca gospodarcza w warunkach kryzysu: wnioski dla Polski, PWE, Warszawa 2012.
 7. Eichengreen B., Park D., Shin K., When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China, "NBER Working Paper" No. 16919, March 2011.
 8. Gill I., Kharas H., An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, The World Bank, Washington, D. C. 2007.
 9. Gill I., Kharas H., The Middle-Income Trap Turns Ten, "Policy Research Working Paper" No. 7403, The World Bank, Washington, D. C., August 2015.
 10. Greenaway D., Hine R., Milner C., Country Speci*c Factors and the Pattern of Horizontal and Vertical Intra-Industry Trade in the UK, "Weltwirtscha$liches Archiv" Vol. 130, No. 1, 1994.
 11. Greenaway D., Hine R., Milner C., Vertical and Horizontal Intra-Industry Trade: A Cross-Industry Analysis for the United Kingdom, "The Economic Journal" Vol. 105, No. 433, 1995.
 12. Grubel H., Lloyd P., Intra-Industry Trade. The Theory and Measurement of International Trade in Differentiated Products, Macmillan, London 1975.
 13. http://unctadstat.unctad.org /UnctadStatMetadata/Classifications/Methodology&Classifications.html
 14. http://www.trademap.org
 15. Księżopolski K., Bezpieczeństwo ekonomiczne, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2011.
 16. Malinowski K., Kultura bezpieczeństwa narodowego: koncepcja i możliwości zastosowania, [w:] Kultura bezpieczeństwa narodowego w Polsce i Niemczech, red. K. Malinowski, Instytut Zachodni, Poznań 2003.
 17. Michalski B., Konsekwencje członkostwa w Unii Europejskiej dla polsko-niemieckiej wymiany handlowej dobrami midtech i high-tech, [w:] Jabłko niezgody. Regionalne wyzwania współczesnej gospodarki światowej, red. nauk. B. Drelich-Skulska, M. Domiter, W. Michalczyk, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu'' nr 407, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2015.
 18. Michalski B., Polsko-niemiecka wymiana handlowa w sektorze maszynowym w latach 2001- 2013. Ocena szans i zagrożeń, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego'' nr 857, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania'' nr 41, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2015.
 19. Michalski B., Umiędzynarodowienie sektora mid-tech na przykładzie wymiany handlowej sektora samochodowego w Polsce w latach 2004-2012, "Ekonomia Międzynarodowa" nr 6, 2014.
 20. Ministerstwo Rozwoju, Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, https://www.mr.gov.pl/media/14840/Plan_na_rzecz_Odpowiedzialnego_Rozwoju_prezentacja.pdf
 21. Mińska-Struzik E., Od eksportu do innowacji. Uczenie się przez eksport polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2014.
 22. Molendowski E., Integracja handlowa w Nowych Państwach Członkowskich (UE-10). Doświadczenia i wnioski dla innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Difin, Warszawa 2012.
 23. Ohno K., Avoiding the Middle-Income Trap Renovating Industrial Policy Formulation in Vietnam, "ASEAN Economic Bulletin" Vol. 26, No. 1, April 2009.
 24. Paus E., Confronting the Middle Income Trap: Insights from Small Latecomers, "Studies in Comparative International Development" Vol. 47, Issue 2, June 2012.
 25. Polska jako peryferie, red. T. Zarycki, Scholar, Warszawa 2016.
 26. Raczkowski K., Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku, [w:] Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem, red. K. Raczkowski, Oficyna a Wolter Kluwers business, Warszawa 2012.
 27. Radło J. M., Ciesielska D., Polska w pułapce średniego dochodu? Perspektywy konkurencyjności polskiej gospodarki i regionów, Difin, Warszawa 2013.
 28. Smith R., El-Anis I., Farrands C., International Political Economy in the 21st Century. Contemporary Issues and Analyses, Routledge, New York 2013.
 29. Staniszkis J., Podwójna peryferyjność Polski, http://www.nowakonfederacja.pl/podwojna-peryferyjnosc-polski/ Staniszkis, J., Polska bieda, "Do Rzeczy" nr 19/170, 9-15 maja 2016.
 30. Wiśniewski R., Kultura strategiczna, czyli o kulturowych uwarunkowaniach polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, "Przegląd Strategiczny" nr 1, 2012.
 31. Wójcik P., Mit Wyszehradu. Niedoceniony Bałtyk, "Dziennik Gazeta Prawna" nr 92/4239, 13-15 maja 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.2.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu