BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Solarz Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zachowania asertywne wobec pożyczania pieniędzy członkom rodziny a społeczna odpowiedzialność jednostki
Assertive Behaviours Regarding Lending Money to Family Members vs. Individual Social Responsibility
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2017, nr 478, s. 379-391, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Finanse i rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju - edukacja, etyka, innowacje. Finanse
Słowa kluczowe
Asertywność, Finanse osobiste, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Assertiveness, Personal finance, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D10, D14, I30, Q01
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule została sformułowana następująca hipoteza badawcza - zachowania asertywne wobec pożyczania pieniędzy członkom rodziny są wyrazem społecznej odpowiedzialności jednostki, gdyż stanowią gwarancję sprawiedliwości w relacjach międzyludzkich. Jej weryfikacja stała się możliwa dzięki realizacji celów artykułu, którymi były rozpoznanie motywów pożyczania bądź niepożyczania pieniędzy członkom rodziny, odpowiadających zachowaniom asertywnym, oraz ukazanie znaczenia tych zachowań dla jakości życia. Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne, opisowe oraz metoda sondażu diagnostycznego. Dane empiryczne pochodzą z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych przez autorkę w 2016 r. Przeprowadzone analizy pozwoliły pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę badawczą(abstrakt oryginalny)

The following research hypothesis was put forward in the article - assertive behaviours regarding lending money to family members represent the expression of individual social responsibility, since they guarantee fairness in human relationship. Its verification was possible due to the realisation of the article's objectives, i.e. identifying the motives responsible for lending or declining lending money to family members, which correspond to assertive behaviours, and also presenting the importance of such behaviours in terms of life quality. The basic research methods used in the study were as follows: critical analysis of the subject literature, statistical descriptive methods and the method of diagnostic survey. The empirical data were collected from the national survey studies carried out by the author in 2016. The conducted analyses allowed for the positive verification of the presented research hypothesis(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alberti R., Emmons M., 2004, Asertywność, GWP, Gdańsk.
 2. Babiarz M.Z., Brudniak-Drąg A., 2013, Dobrostan a dobrobyt ponowoczesnej rodziny, [w:] Babiarz M.Z., Brudniak-Drąg A. (red.), Zdrowie i dobrostan, t. IV: Dobrostan i społeczeństwo, Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, Lublin, s. 27-44.
 3. Barembruch A., 2012, Zarządzanie finansami osobistymi - teoria i praktyka, [w:] Zarzecki D. (red.), Zarządzanie finansami. Upowszechnienie i transfer wyników badań, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 50, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 239-248.
 4. Benabou R., Tirole J., 2010, Individual and Corporate Social Responsibility, Economica, no. 77 (305), s. 1-19.
 5. Berne E., 1987, W co grają ludzie?, PWN, Warszawa.
 6. Bishop S., 1996, Asertywność, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 7. Borys T., 2011, Warunki brzegowe ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Poskrobko B. (red.), Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Białystok, s. 51-68.
 8. Bywalec C., 2012, Ekonomika i finanse gospodarstw domowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. Cierpiałkowska L., Sęk H., 2002, Orientacja na dobrostan i orientacja na cierpienie w rozwiązywaniu współczesnych problemów zdrowotnych, Kolokwia Psychologiczne, nr 10: Psychologia w obliczu zachodzących przemian społeczno-kulturowych, Instytut Psychologii PAN, Warszawa, s. 179-195.
 10. Fisher R., Ury W., 1992, Dochodząc do Tak. Negocjowanie bez poddawania się, PWE, Warszawa.
 11. Folger J.P., Poole M.S., Stutman R.K., 2000, Konflikt i interakcja, [w:] Stewart J. (red.), Mosty zamiast murów. O komunikowaniu się między ludźmi, PWN, Warszawa, s. 491-502.
 12. Gilbert P., Allan S., 1994, Assertiveness, submissive behavior and social comparison, British Journal of Clinical Psychology, no. 33, s. 295-306.
 13. Glatzer W., 2006, Conditions and criteria for improving quality of life, [w:] Ostasiewicz W. (ed.),
 14. Towards Quality of Life Improvement, The Publishing House of the Wrocław University of Economics, Wrocław, s. 9-32.
 15. Homans G.C., 1961, Social Behavior: Its Elementary Forms, Harcourt, Brace & World Inc., New York.
 16. Inglot-Kulas J., 2014, Asertywność - trudna sztuka dojrzałej postawy wobec złożonych sytuacji i przeżyć, Studia i Prace Pedagogiczne. Rozprawy i Materiały, nr 1, s. 123-131.
 17. Jak Polacy pożyczają pieniądze?, 2015, Raport z badań przeprowadzonych przez ICAN Research na zlecenie Blue Media, http://www.slideshare.net/BlueMedia_Sopot/20102015-jak-polacy-pozyczaja-pieniadze (16.02.2017).
 18. Keyes C.L.M., Waterman, M.B., 2003, Dimensions of well-being and mental health in adulthood, [w:] Bornstein M., Davidson L., Keyes C.L.M., Moore K.A. (eds.), Well being: Positive development across the life course, Lawrence Erlbaum Associaty, London, s. 477-497.
 19. Krok D., 2007, Strategie rozwiązywania konfliktów w systemie rodzinnym, Roczniki Teologiczne, t. LIV, z. 10, s. 119-138.
 20. Moneta-Malewska, M., Malewska, J., 2004, Nie, które buduje, WSiP, Warszawa.
 21. Motyka M., 2012, Postawa "Ja jestem OK - Ty jesteś OK" jako warunek skutecznej pomocy psychologicznej, Prakseologia, nr 153, s. 215-226.
 22. Oleś M., 1998, Asertywność u dzieci i młodzieży, Roczniki Psychologiczne, t. I, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 23. Orzeł J., 2012, Zarządzanie ryzykiem operacyjnym za pomocą instrumentów pochodnych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 24. Poskrobko B., 1997, Teoretyczne aspekty ekorozwoju, Ekonomia i Środowisko, nr 1 (10), s. 12-27.
 25. Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, United Nations, 1987, http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm, retrieved (15.02.2017).
 26. Ruyter D., 2002, The virtue of taking responsibility, Educational Philosophy and Theory, z. 34, no. 1, s. 25-35.
 27. Ryff C.D., Singer B., 2012, Paradoksy kondycji ludzkiej: dobrostan i zdrowie na drodze ku śmierci, tłum. M. Szuster, [w:] Czapiński J. (red.), Psychologia pozytywna: Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 147-162.
 28. Solarz J.K., 2012, Nowi wykluczeni. Ryzyko finansowe codzienności, Studia i Monografie, nr 37, Społeczna Akademia Nauk, Łódź-Warszawa.
 29. Solarz M., 2016, Motywy udzielania pożyczek rodzinnych w świetle badań własnych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 282, s. 199-209.
 30. Stabryła A., 1996, Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 31. Świecka B., 2009, Niewypłacalność gospodarstw domowych, Difin, Warszawa 2009, s. 118-126.
 32. Ury W., 1997, Odchodząc od Nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji, PWE, Warszawa.
 33. Wojciechowska L., 2005, Teoria dobrostanu w badaniach rozwojowych nad rodziną: dobrostan rodziców w stadium pustego gniazda, Psychologia Rozwojowa, t. 10, nr 4 s. 35-45.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/pn.2017.478.35
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu