BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Godlewski Grzegorz (Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie), Lenart Joanna
Tytuł
Turystyka industrialna w Nowej Słupi - stan obecny i perspektywy rozwoju na przykładzie działalności Muzeum Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego i Centrum Kulturowo-Archeologicznego
Industrial Tourism in Nowa Słupia - Current State and Prospects for Development as Exemplified by the Activity of the Museum of Ancient Metallurgy in the Świętokrzyskie Region and the Cultural and Archaeological Centre
Źródło
Turystyka Kulturowa, 2017, nr 2, s. 123-140, rys., tab., bibliogr. s. 139-140
Słowa kluczowe
Tereny poprzemysłowe, Produkt turystyczny, Turystyka
Post-industrial areas, Tourist product, Tourism
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Nowa Słupia
Abstrakt
Turystyka industrialna to zjawisko stosunkowo nowe, a w ostatnim czasie zdaje się przeżywać rozkwit. Pamiątki z przeszłości w postaci obiektów poprzemysłowych stają się ponownie cennym walorem turystycznym. Celem badań uczyniono analizę obecnego stanu turystyki industrialnej w miejscowości Nowa Słupia - czasoprzestrzennych uwarunkowań podróży i profilu typowego turysty, do którego skierowana jest oferta, oraz turysty rzeczywiście z niej korzystającego. Intencją autorów było zaproponowanie działań mogących podnieść atrakcyjność produktów turystyki industrialnej oraz wskazanie jej mocnych i słabych stron w odniesieniu do w/w miejsca. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że zainteresowanie ofertą produktową Nowej Słupi wciąż istnieje. W odniesieniu do muzeum liczba odwiedzających ciągle się waha, w przypadku "Dymarek świętokrzyskich" i prawdopodobnie Centrum Kulturowo-Archeologicznego ma tendencję wzrostową. Wszystkie działania podejmowane w zakresie aktywizacji turystyki industrialnej powinny być poprzedzone uświadomieniem sobie, zarówno przez osoby zarządzające obiektami, jak i władze samorządowe, rzeczywistego znaczenia dziedzictwa kulturowego na obszarze Gór Świętokrzyskich. (abstrakt oryginalny)

Industrial tourism is a relatively new phenomenon, which seems to have been in its heyday recently. Relics from the past in the form of post-industrial buildings are becoming a valuable tourist attraction again. The objective of this study was to analyse the current state of industrial tourism in the village of Nowa Słupia - the space and time determinants of travel and the profiles of a typical tourist the offer is addressed to as well as of that who actually makes use of the offer. The authors' intention was to suggest activities which can increase the appeal of industrial tourism products and to indicate its strong and weak points with reference to the above-mentioned place. On the basis of the obtained results it can be stated that the interest in Nowa Słupia's product offer, though changeable, still exists. In the case of the museum the number of visitors is constantly fluctuating, in the case of "Dymarki Świętokrzyskie" archaeological festival and probably the Cultural and Archaeological Centre there is an upward trend. All undertaken activities in the area of industrial tourism activation should be preceded by the realization, both by the people administering the objects and by the local government, of the real significance of the cultural heritage of the region of the Świetokrzyskie Mountains. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Affelt W., 2012, Innowacyjność turystyki przemysłowej w kontekście nowego podejścia do dziedzictwa, [w:] H. Handszuh (red.), Innowacyjność w zarządzaniu obiektami dziedzictwa przemysłowego i turystyki. IX Konferencja Międzynarodowa na temat dziedzictwa przemysłowego i turystyki, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Śląska Organizacja Turystyczna, Katowice-Zabrze, s. 181-199
 2. Alejziak W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Wydawnictwo Albis, Kraków
 3. Cultural Heritage and Tourism Development. A Report on the International Conference on Cultural Tourism, 2008 [w:] K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań
 4. Dewar K., 2008, Cultural tourism, [w:] K. Buczkowska, Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo AWF, Poznań
 5. Drugi dzień "Dymarek" pod znakiem kiermaszu ludowego i występów zespołów regionalnych, "Słowo Ludu", 1970, nr 257 (7221), s. 1-2
 6. Gaworecki W.W., 2010, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 7. Handszuh H., 2005, Tworzenie wzorca jakości dla turystyki dziedzictwa przemysłowego, [w:] T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja Międzynarodowa. Zabrze 12-13.05.2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 29-36
 8. Jędrysiak T., 2008, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 9. Kaczmarska A., Przybyłka A., 2010, Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki województwa śląskiego, [w:] Krajobraz a turystyka. "Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego", Nr 14, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec, s. 207-228
 10. Koncepcja promocji i rozwoju markowego produktu turystycznego w obiektach poprzemysłowych i turystyki industrialnej w Polsce, 2003, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa
 11. Kronenberg M., 2007, Turystyka dziedzictwa przemysłowego - próba sprecyzowania terminologii, [w:] T. Burzyński (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako strategia rozwoju innowacyjnej gospodarki. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna. Zabrze 6-7.09.2007 r., Śląska Organizacja Turystyczna, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 33-41
 12. Łabaj M., 2004, Metodyka zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego terenów poprzemysłowych, [w:] Bogactwo dziedzictwa przemysłowego jako wyzwanie i atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. I Konferencja Międzynarodowa. Zabrze 10-11.09.2004 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 107-116
 13. Marciszewska B., 2002, Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju turystyki kulturowej w Polsce, "Problemy Turystyki i Hotelarstwa", nr 3, s. 5-9
 14. Mikos v. Rohrscheidt A., 2010, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wydawnictwo KulTour.pl, Poznań
 15. Niezgoda A. 2008, Wpływ walorów kulturowych na motywacje podróży określonych segmentów rynku turystycznego, [w:] T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 16. Osiecki B., 2005, Uwagi do definicji turystyka w obiektach przemysłowych, [w:], T. Burzyński, M. Łabaj (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako atrakcyjny produkt dla turystyki i rekreacji. Doświadczenia krajowe i zagraniczne. II Konferencja Międzynarodowa. Zabrze 12-13.05.2005 r., Ministerstwo Gospodarki i Pracy, GWSH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 309-312
 17. Ponad 60 tys. turystów w drugim dniu "Dymarek 69", "Słowo Ludu", 1969, nr 258 (6867), s. 1-2
 18. Przecławski K., 1996, Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki, Wydawnictwo Albis, Kraków
 19. Przychodni A., 2012, Świętokrzyskie Centrum Archeologii Doświadczalnej w Nowej Słupi jako miejsce realizacji projektu "Człowiek i żelazo w pierwszych wiekach naszej ery" szansą na rozwój archeoturystyki na Kielecczyźnie, [w:] Skanseny Archeologiczne i archeologia eksperymentalna, Wydawnictwo Muzeum Podkarpackie, Krosno, s. 174-222
 20. Staszewska-Ludwiczak A., 2009, Zainteresowanie turystyką poprzemysłową studentów Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. W. Korfantego - badania własne, [w:] T. Burzyński, A. Staszewska-Ludwiczak, K. Pasko (red.), Dziedzictwo przemysłowe jako element zrównoważonego rozwoju turystyki. V Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Praktyczna. Zabrze, 4-5.09.2008, GSWH w Katowicach, UM w Zabrzu, Katowice, s. 157-165
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1689-4642
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu