BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maleszyk Piotr (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin, Poland)
Tytuł
Cooperation between Vocational Schools and Business in Poland: Employers' Perspective
Współpraca szkół zawodowych z biznesem: perspektywa pracodawców
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 85-94, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kształcenie zawodowe, Pracodawcy, Rynek pracy, Współpraca
Vocational training, Employers, Labour market, Cooperation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: J21; D22
summ., streszcz.
Abstrakt
W artykule zidentyfikowano bariery współpracy szkół zawodowych z pracodawcami, które są związane z otoczeniem gospodarczym i społecznym szkół. Głównym źródłem informacji o perspektywie pracodawców było badanie ankietowe pracodawców współpracujących ze szkołami zawodowymi znajdującymi się w Lublinie (Polska). Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że pracodawcy dostrzegają potrzebę zwiększenia wymiaru czasowego zajęć praktycznych w zakładach pracy, jednak są niechętni do podejmowania bardziej kosztownych i wymagających form współpracy ze szkołami, jak udział w egzaminach zawodowych, szkolenie nauczycieli czy wsparcie wyposażenia szkolnych warsztatów. W opracowaniu stwierdzono, że ograniczona gotowość pracodawców do współpracy wynika m.in. z rozdrobnienia sektora przedsiębiorstw w Polsce, słabo wykształconych więzi kooperacyjnych między przedsiębiorstwami, a także niewielkiego nasilenia problemów rekrutacyjnych przez większą część ostatnich dwóch dekad. (abstrakt oryginalny)

The article identifies the barriers in cooperation between vocational schools and employers, which are connected with the economic and social environment of schools. The main source of information on employers' perspective is a survey of employers cooperating with vocational schools in Lublin (Poland). The survey results shows that employers are focused on increasing the number of hours of students' practical vocational training in the workplace, but are reluctant to undertake more costly and more demanding forms of cooperation with schools, like participating in vocational exams, training teachers or providing equipment for school workshops. It was argued that employers' limited willingness to cooperate stems i.a. from fragmentation of the enterprise sector in Poland, poorly developed cooperative bonds between enterprises, and the small scale of recruitment problems during most of the last two decades. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Canning M., Godfrey M., Holzer-Zalezewska D., Vocational education in the New EU Member States: Enhancing Labor Market Outcomes and Fiscal Efficiency, "World Bank Working Paper" 2007, No 116.
 2. Dziedziczak-Foltyn A., Brzeziński K., Kształcenie zawodowe i kształcenie dualne w Polsce i województwie łódzkim. Stan obecny i perspektywy rozwoju, HRP Group - ASM, Łódź 2013.
 3. Fila, J., Rybińska, A., Trzciński, R., Współpraca szkół zawodowych z przedsiębiorcami na przykładzie Działania 9.2 PO KL, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2014.
 4. Hoeckel, K., Costs and benefits in vocational education and training, OECD, Paris 2008.
 5. Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Absolwenci szkolnictwa zawodowego w Lublinie i Chełmie wobec sytuacji na rynku pracy, Warszawa 2010.
 6. Jeruszka, U., ed., Unowocześnienie metod i form kształcenia zawodowego w Polsce. Diagnoza i oczekiwane kierunki zmian, IPiSS, Warszawa 2012.
 7. Kabaj M., System kształcenia zawodowego i kierunki jego doskonalenia w warunkach integracji i wzrostu konkurencyjności: diagnoza i elementy programu szerszego wdrożenia dualnego systemu kształcenia w Polsce, Związek Rzemiosła Polskiego, Warszawa 2010.
 8. Kicia M., Zajkowski R., Uwarunkowania współpracy zasadniczych szkół zawodowych i pracodawców w województwie lubelskim. Raport z badania kluczowego, Fundacja PAN, Lublin 2012.
 9. Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego, Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim do roku 2025, Lublin 2016.
 10. Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Badanie funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego w Polsce. Raport końcowy, Warszawa 2011.
 11. Maleszyk P., Rynki pracy państw Unii Europejskiej w okresie kryzysu. Procesy dostosowawcze i działania antykryzysowe, Wyd. UMCS, Lublin 2016.
 12. NBP, Badanie ankietowe rynku pracy. Raport 2016, Warszawa 2016.
 13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Dz.U. 2012 poz. 204.
 14. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Potrzeby i oczekiwania pracodawców. Raport z badań ilościowych pracodawców województwa lubelskiego zatrudniających co najmniej 10 pracowników, Lublin 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.85
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu