BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewicka Dagmara (AGH University of Science and Technology, Poland), Karp-Zawlik Paulina (AGH University of Science and Technology, Poland), Pec Monika (AGH University of Science and Technology, Poland)
Tytuł
Organizational Trust and Normative Commitment
Zaufanie organizacyjne a przywiązanie normatywne
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 71-83, tab., bibliogr. 57 poz.
Słowa kluczowe
Zaufanie organizacyjne, Analiza regresji
Organizational trust, Regression analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14; M12
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie wpływu zaufania instytucjonalnego, wertykalnego oraz horyzontalnego na przywiązanie normatywne i normatywne zespołowe. Badanie zostało przeprowadzone w Polsce wśród 501 losowo wybranych pracowników. Metoda analizy regresji wielokrotnej została wykorzystana w celu weryfikacji hipotez o wpływie poszczególnych rodzajów zaufania organizacyjnego na przywiązanie normatywne i normatywne zespołowe. Uzyskane wyniki wskazują, że zaufanie horyzontalne wywiera największy wpływ na oba rodzaje przywiązania normatywnego. Nie potwierdzono wpływu zaufania instytucjonalnego na przywiązanie normatywne zespołowe. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to investigate the impact of the institutional, vertical and horizontal trust upon normative and normative team commitment. The survey of 501 randomly selected employees was conducted in Poland. The method of multiple regression analysis was used in order to test hypotheses on the impact of different types of organizational trust on the normative and normative team commitment. The results indicate that the horizontal trust exerts the greatest influence on both types of normative commitment. Impact of institutional trust on normative team commitment has not been confirmed.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alder, G.S., McAllister, D., Chase, J., We Get By With a Little Help from Our Friends: Exploring the Effects of Perceived Coworker Support on Employee Burnout and Job Attitudes, "Advances in Business Research" 2012, vol. 3, no. 1, pp. 1-11.
 2. Allen, N.J., Meyer, J.P., The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normative Commitment to the Organization, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" 1990, vol. 63, no. 1, pp. 1-18.
 3. Allen, N.J., Meyer, J.P., Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: An Examination of Construct Validity, "Journal of Vocational Behavior" 1996, vol. 49, no. 3, pp. 252-276.
 4. Angle, H.L., Perry, J.L., An Empirical Assessment of Organizational Commitment and Organizational Effectiveness, "Administrative Science Quarterly" 1981, vol. 26, no. 1, pp. 1-14.
 5. Becker, B., Gerhart, B., The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance: Progress and Prospects, "Academy of Management Journal" 1996, vol. 39, no. 4, pp. 779-801.
 6. Bishop, J.W., Scott, K.D., Burroughs, S.M., Support, Commitment, and Employee Outcomes in a Team Environment, "Journal of Management" 2000, vol. 26, no. 6, pp. 1113-1132.
 7. Blau, P.M., Exchange and Power in Social Life, Transaction Publishers, New Brunswick-London 1964.
 8. Blomqvist, K., Partnering in the Dynamic Environment: The Role of Trust in Asymmetric Technology Partnership Formation, Lappeenranta University of Technology 2002.
 9. Brockner, J., Siegel, P.A., Daly, J.P., Tyler, T., Martin, C., When Trust Matters: The Moderating Effect of Outcome Favorability, "Administrative Science Quarterly" 1997, vol. 42, no. 3, pp. 558-583.
 10. Cascio, W.F., Downsizing: What Do We Know? What Have We Learned?, "The Academy of Management Executive" 1993, vol. 7, no. 1, pp. 95-104.
 11. Cho, Y.J., Park, H., Exploring the Relationships Among Trust, Employee Satisfaction, and Organizational Commitment, "Public Management Review" 2011, vol. 13, no. 4, pp. 551-573.
 12. Conger, J.A., Kanungo, R.N., Menon, S.T., Charismatic Leadership and Follower Effects, "Journal of Organizational Behavior" 2000, vol. 21, no. 7, pp. 747-767.
 13. Connell, J., Ferres, N., Travaglione, T. (2003). Engendering Trust in Manager-Subordinate Relationships: Predictors and Outcomes, "Personnel Review" 2003, vol. 32, no. 5, pp. 569-587.
 14. David, P.A., Foray, D., An Introduction to the Economy of the Knowledge Society, "International Social Science Journal" 2001, vol. 54, no. 171, pp. 9-23.
 15. Dirks, K.T., Ferrin, D.L., Trust in Leadership: Meta-Analytic Findings and Implications for Research and Practice, "Journal of Applied Psychology" 2002, vol. 87, no. 4, pp. 611-628.
 16. Ellonen, R., Blomqvist, K., Puumalainen, K., The Role of Trust in Organisational Innovativeness, "European Journal of Innovation Management" 2008, vol. 11, no. 2, pp. 160-181.
 17. Fukuyama, F., Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 18. Gaur, A., Mukherjee, D., Gaur, S., Schmid, F., Environmental and Firm Level Inflences on Inter-Organizational Trust And SME Performance, "Journal of Management Studies" 2011, vol. 48, no. 8, pp. 1752-1781
 19. Gillespie, N., Measuring Trust in Working Relationships: The Behavioral Trust Inventory, working paper, the Academy of Management Conference, Seattle, WA 2003 (August).
 20. Gilson, L., Trust and the Development of Health Care as a Social Institution, "Social Science & Medicine" 2003, vol. 56, no. 7, pp. 1453-1468.
 21. Glińska-Neweś, A., Employee Interpersonal Relationships, [in:] M.J. Stankiewicz (ed.), Managing the Key Areas of Positive Organisational Potential for Company Success, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2013, pp. 125-154.
 22. Huff, L., Kelley, L., Levels of Organizational Trust in Individualist Versus Collectivist Societies: A Seven-Nation Study, "Organization Science" 2003, vol. 14, no. 1, pp. 81-90.
 23. Johnson, R.E., Groff, K.W., Taing, M.U., Nature of the Interactions Among Organizational Commitments: Complementary, Competitive or Synergistic?, "British Journal of Management" 2009, vol. 20, no. 4, pp. 431-447.
 24. Kmiotek, K., Uwarunkowania zaangażowania profesjonalnego pracowników na stanowiskach inżynierskich "Marketing i Rynek" 2015, (5 (CD)), pp. 1161-1173.
 25. Koźmiński, A.K., Zarządzanie w warunkach niepewności: podręcznik dla zaawansowanych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 26. Lewicka, D., Książek, D., Rola zaufania jako czynnika wzmacniającego zaangażowanie afektywne pracowników w polskich organizacjach, "Marketing i Rynek" 2015, (5 (CD)), pp. 1174-1185.
 27. Loon Hoe, S., Shared Vision: A Development Tool for Organizational Learning, "Development and Learning in Organizations: An International Journal" 2007, vol. 21, no. 4, pp. 12-13.
 28. McAllister, D.J., Affect-and Cognition-Based Trust as Foundations for Interpersonal Cooperation in Organizations, "Academy of Management Journal" 1995, vol. 38, no. 1, pp. 24-59.
 29. Meyer, J.P., Allen, N.J., Testing the "Side-Bet Theory" of Organizational Commitment: Some Methodological Considerations, "Journal of Applied Psychology" 1984, vol. 69, no. 3, pp. 372-378.
 30. Meyer, J.P., Allen, N.J., A Three-Component Conceptualization of Organizational Commitment, "Human Resource Management Review" 1991, vol. 1, no. 1, pp. 61-89.
 31. Meyer, J.P., Smith, C.A., HRM Practices and Organizational Commitment: Test of a Mediation Model, "Canadian Journal of Administrative Sciences" 2000, vol. 17, no. 4, pp. 319-331.
 32. Meyer, J.P., Paunonen, S.V., Gellatly, I.R., Goffi, R.D., Jackson, D.N., Organizational Commitment and Job Performance: It's the Nature of the Commitment That Counts, "Journal of Applied Psychology" , vol. 74, no. 1, pp. 152-156.
 33. Meyer, J.P., Stanley, D.J., Herscovitch, L., Topolnytsky, L., Affective, Continuance, and Normative Commitment to the Organization: A Meta-Analysis of Antecedents, Correlates, and Consequences, "Journal of Vocational Behavior" 2002, vol. 61, no. 1, pp. 20-52.
 34. Morgan, R.M., Hunt, S.D., The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing, "The Journal of Marketing" 1994, vol. 58, no. 3, pp. 20-38.
 35. Neininger, A., Lehmann-Willenbrock, N., Kauffeld, S., Henschel, A., Effects of Team and Organizational Commitment - a Longitudinal Study, "Journal of Vocational Behavior" 2010, vol. 76, no. 3, pp. 567-579.
 36. Nunnally, J.C., Psychometric Theory, McGraw-Hill, New York 1967.
 37. Peyrat-Guillard, D., Glińska-Neweś, A., Positive Organizational Potential, Organizational Commitment and Organizational Citizenship Behavior: A French/Polish Comparison, "Journal of Positive Management" 2010, vol. 1, no. 1, pp. 47-64.
 38. Pirson, M., Malhotra, D., Unconventional Insights for Managing Stakeholder Trust, "MIT Sloan Management Review" 2008, no. 49, 43-50.
 39. Quigley, N.R., Tesluk, P.E., Locke, E.A., Bartol, K.M., A Multilevel Investigation of the Motivational Mechanisms Underlying Knowledge Sharing and Performance, "Organization Science" 2007, vol. 18, no. 1, pp. 71-88.
 40. Rakowska, A., Mącik, R., Zaangażowanie pracownika a satysfakcja z pracy - modelowanie zależności z wykorzystaniem PLS-SEM, "Przegląd Organizacji" 2016, no. 5, pp. 48-58.
 41. Rakowska, A., Kryzysowe przywództwo, czyli kompetencje menedżerskie niezbędne w trudnych czasach, "Organizacja i Zarządzanie" 2011, vol. 2, no. 14, pp. 5-18.
 42. Reina, D.S., Reina, M.L., Trust and Betrayal in the Workplace: Building Effective Relationships in Your Organization, Berrett-Koehler Publishers, Oakland, CA 2006.
 43. Rich, B.L., Lepine, J.A., Crawford, E.R., Job Engagement: Antecedents and Effects on Job Performance, "Academy of Management Journal" 2010, vol. 53, no. 3, pp. 617-635.
 44. Saunders, M.N., Thornhill, A., Forced Employment Contract Change and the Psychological Contract, "Employee Relations" 2006, vol. 28, no. 5, pp. 449-467.
 45. Shockley-Zalabak, P., Ellis, K., Winograd, G., Organizational Trust: What It Means, Why It Matters, "Organization Development Journal" 2000, vol. 18, no. 4, p. 35.
 46. Singh, A., Gupta, B., Job Involvement, Organizational Commitment, Professional Commitment, and Team Commitment: A Study of Generational Diversity, "Benchmarking: An International Journal" 2015, vol. , no. 6, pp. 1192-1211.
 47. Sitkin, S.B., Roth, N.L., Explaining the Limited Effectiveness of Legalistic "Remedies" for Trust/Distrust, "Organization Science" 1993, vol. 4, no. 3, pp. 367-392.
 48. Svensson, G., Multiple Informants and Asymmetric Interactions of Mutual Trust in Dyadic Business Relationships, "European Business Review" 2006, vol. 18, no. 2, pp. 132-152.
 49. Tan, H.H., Lim, A.K. Trust in Coworkers and Trust in Organizations, "The Journal of Psychology" 2009, vol. 143, no. 1, pp. 45-66.
 50. Turner, H.H., Struktura teorii socjologicznej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 51. Tzafrir, S.S., Baruch, Y., Dolan, S.L., The Consequences of Emerging HRM Practices for Employees' Trust in Their Managers, "Personnel Review" 2004, vol. 33, no. 6, pp. 628-647.
 52. Valaei, N., Rezaei, S., Job Satisfaction and Organizational Commitment: An Empirical Investigation Among ICT-SMEs, "Management Research Review" 2016, vol. 39, no. 12, pp. 1663-1694.
 53. Van Dick, R., van Knippenberg, D., Kerschreiter, R., Hertel, G., Wieseke, J., Interactive Effects of Work Group and Organizational Identifiation on Job Satisfaction and Extra-Role Behavior, "Journal of Vocational Behavior" 2008, vol. 72, no. 3, pp. 388-399.
 54. Vandenberghe, C., Bentein, K., A Closer Look at the Relationship Between Affective Commitment to Supervisors and Organizations and Turnover, "Journal of Occupational and Organizational Psychology" , vol. 82, no. 2, pp. 331-348.
 55. Vanhala, M., Heilmann, P., Salminen, H., Organizational Trust Dimensions as Antecedents of Organizational Commitment, "Knowledge and Process Management" 2016, vol. 23, no. 1, pp. 46-61.
 56. Vidotto, G., Vicentini, M., Argentero, P., Bromiley, P., Assessment of Organizational Trust: Italian Adaptation and Factorial Validity of the Organizational Trust Inventory, "Social Indicators Research" 2008, vol. 88, no. 3, pp. 563-575.
 57. Zhang, A. Y., Tsui, A. S., Song, L. J., Li, C., Jia, L., How Do I Trust Thee? The Employee-Organization Relationship, Supervisory Support, and Middle Manager Trust in the Organization, "Human Resource Management" 2008, vol. 47, no. 1, pp. 111-132.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.71
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu