BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej), Bizoń Barbara (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Ocena stanu funkcjonowania klastrów w Polsce - ujęcie relacyjne
An Assessment of the Clusters Condition in Poland From the Relational Perspective
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 271-283, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Benchmarking, Komunikowanie wewnętrzne, Wyniki badań
Business cluster, Benchmarking, Internal communication, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba dokonania oceny stanu funkcjonowania klastrów w Polsce z perspektywy relacyjnej. Wybór tej perspektywy został uzasadniony postrzeganiem relacji jako ważnego czynnika rozwoju organizacji sieciowej, której przykładem są klastry. Zebrane dane z badań benchmarkingowych przeprowadzonych w latach 2010, 2012 i 2014 poddano analizie statystycznej i porównawczej, co umożliwiło określenie zmian funkcjonowania krajowych klastrów z perspektywy relacji wewnętrznych i zewnętrznych. Umożliwiło to sformułowanie wniosków dotyczących dynamiki zmian i próby określenia kierunków doskonalenia funkcjonowania klastrów z perspektywy relacyjnej. Z badań wyłania się obraz polskich klastrów niejednorodny, z dominującymi ocenami świadczącymi o zmienności sytuacji w poszczególnych obszarach i kryteriach funkcjonowania klastrów w ujęciu relacyjnym. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to assess the state of clusters in Poland from the relational perspective. The choice of this perspective was based on the perception of relations as being the important factor in the development of network organization, exemplified by clusters. The data collected from the benchmarking studies covered the years 2010-2016 were statistically analyzed and compared. It allowed to determine the changes in the functioning of Polish clusters from the perspective of internal and external relations. This enabled to evaluate occurred changes within the last fifteen years and to define directions of improving the clusters functioning from the relational perspective. A picture of Polish clusters emerges as heterogeneous, with dominant observations of assessments showing unstable values in analyzed criteria in terms of clusters' relations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartosik-Purgat M., Stępień B., Sulimowska-Formowicz M. (2011), Zaufanie - problemy definicyjne, rodzaje zaufania, [w:] Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy Stępień B. (red.), Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 2. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2010. Raport z badania, (2010), Wydawnictwo PARP, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/Benchmarking_klastrow_w_Polsce_2010.pdf, (dostęp 26.11.2016)
 3. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2012. Raport z badania, (2012), Hołub-Iwan J. (red.), Wydawnictwo PARP, Warszawa, http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/20121227_raport_pol_FINAL.pdf, (dostęp 26.11.2016)
 4. Brenner T., Muhlig A. (2013), Factors and Mechanisms Causing the Emergence of Local Industrial Clusters: A Summary of 19 Cases, "Regional Studies", Vol. 47 Issue 4.
 5. Brojak-Trzaskowska M. (2004), Zarządzanie jakością a innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach kooperacji - wzajemne relacje, [w:] Rola kooperacji w rozwoju społeczno-gospodarczym, Downar W. (red.), Wydawnictwo PTE, Szczecin.
 6. Buczyńska G., Frączek D., Kryjom P. (2016), Raport z inwentaryzacji klastrów w Polsce 2015, Wydawnictwo PARP, Warszawa. https://www.parp.gov.pl/attachments/article/49363/20160314_152947%20RAPORT_inwentaryzacja_klastrow_w_Polsce_2015_v_2_0.pdf, (dostęp 03.01.2017)
 7. Czakon W. (2005), Istota relacji sieciowych przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 8. Czakon W. (2008), Koordynacja sieci - wieloraka forma organizacji współdziałania, "Przegląd Organizacji", nr 9.
 9. Czakon W. (2009), Koopetycja - splot tworzenia i zawłaszczania wartości, "Przegląd Organizacji", nr 12.
 10. Czekaj J., Ćwiklicki M. (2015), Projektowanie struktur sieciowych, [w:] Metodologia projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Stabryła A.(red), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 11. DTI (2004), A Practical Guide to Cluster Development, Department of Trade and Industry, London, http://www.clusterpolisees3.eu/ClusterpoliSEEPortal/resources/cms/documents/A_Practical_Guide_to_Cluster_Development.pdf, (dostęp 26.11.2016)
 12. Fritsch M., Kauffeld-Monz M. (2010), The impact of network structure on knowledge transfer: an application of social network analysis in the context of regional innovation networks, "The Annals of Regional Science", No. 44.
 13. Klimas P. (2013), Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej, "Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 141.
 14. Małachowska M. (2012), Komunikowanie w klastrze - wykorzystanie Public Relations jako instrumentu zarządzania organizacją klastrową, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 94 (719).
 15. Mrówka R. (2010), Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 16. Nowak D. (2011), Powiązania kooperacyjne - wstępna charakterystyka relacji, [w:] Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy, Stępień B. (red), Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 17. Plawgo B. (2015), Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2014. Raport z badania, Wydawnictwo PARP, Warszawa. http://www.pi.gov.pl/PARPFiles/file/klastry/Benchmarking_klastrow/Benchmarking_2014.pdf, (dostęp 26.11.2016)
 18. Ratajczyk-Mrozek M. (2009), Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7.
 19. Sroka W. (2012), Sieci aliansów: poszukiwanie przewagi konkurencyjnej poprzez współpracę, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 20. Stańczyk-Hugiet E., Gorgól J. (2012), Elementy sieci międzyorganizacyjnych - aspekty organizacyjno-zarządcze, [w:] Sieci międzyorganizacyjne. Współczesne wyzwania dla teorii i praktyki zarządzania, Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.) C.H. Beck, Warszawa.
 21. Staszewska J. (2009), Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystyczny, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu