BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagalska-Grędys Marta (Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Sieci relacji w grupach producentów rolnych o zróżnicowanym kapitale społecznym
The Network of Relationships in the Agricultural Producer Groups of Different Social Capital
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 317-331, tab., wykr., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Relacje partnerskie, Produkcja rolna, Kapitał społeczny, Wyniki badań
Partner relationships, Agricultural production, Social capital, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Grupy producentów rolnych są pożądaną gospodarczo strukturą organizacji dla rolników oraz miejscem tworzenia relacji o charakterze sieciowym. Celem badań była identyfikacja i ocena relacji sieciowych przy różnym kapitale społecznym grup producentów rolnych. Bazując na teorii sieci opracowano kwestionariusz wywiadu bezpośredniego który przeprowadzono w grupach producentów rolnych województwa małopolskiego w 2016r. Wyniki badań wskazują na większy potencjał relacji sieciowych w grupach o lepszym kapitale społecznym. (abstrakt oryginalny)

Agricultural producer groups are desired economic structure of farmers' organizations and a place to create specific relationships of a network. The aim of the study was to identify and evaluate the relation network with different social capital of groups of agricultural producers. Based on the theory of network we developed a questionnaire, direct interview which was conducted in groups of agricultural producers Małopolska in 2016. The results indicate a greater potential relationship network in groups with better social capital. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamowicz M. (2008), Sieci współpracy, grona i terytorialne systemy produkcyjne jako koncepcja rozwoju obszarów wiejskich, Roczniki Naukowe SERiA, tom IX, zeszyt 2.
 2. Bartkowiak R. (2008), Historia myśli ekonomicznej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Boni M. (2009), Polska 2020, Kancelaria Prezesa RM, Warszawa.
 4. Borecka-Jamro D., Jastrzębska W., Szponar-Krok E. (red. nauk.) (2008), Klastry w agrobiznesie. Uwarunkowania i wpływ na rozwój lokalnej przedsiębiorczości, Difin, Warszawa.
 5. Bourdieu P. (1986), The form of capital [w:] Richardson J.G. (ed.) Handbook of Theory of Research for the Sociology of Education, Greenwood Press, New York.
 6. Burt R.S. (1992), Structural Holes: The Social Structure of Competition, Harvard University Press Cambridge, MA and London, England.
 7. Chlebicka A., Fałkowski J., Łopaciuk-Gonczaryk B. (2014), Grupy producentów rolnych a kapitał społeczny - potencjalne zależności, "Wieś i Rolnictwo", nr 3(164).
 8. Czernek K. (2012), Wykorzystanie teorii sieci gospodarczych do analizy współpracy i przywództwa w regionie turystycznym, "Marketing i Rynek", nr 7.
 9. Domagalska-Grędys M. (2014), Relacje sieciowe z udziałem grup producentów rolnych-identyfikacja i ocena zróżnicowania [w:] Borowiecki R. i Rojek T. (red.) Współczesne formy relacji międzyorganizacyjnych. Współpraca-Kooperacja-Sieci, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 10. Domagalska-Grędys M. (2016), Mikro-konteksty kształtowania zmian relacji w sieci grup producentów rolnych [w:] Sroka W. (red. nauk.) Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem. Uwarunkowania. Trendy. Perspektywy, Wyd. Tonik, Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", Toruń.
 11. Domagalski A. (2010), Organizowanie się gospodarcze polskich rolników po 1990 roku, Wyd. KRS, Warszawa.
 12. Fukuyama F. (1997), Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław.
 13. Fukuyama F. (2000), Social Capital and Critic Society, IMF Working Paper, Washington.
 14. Fukuyama F. (2003), Kapitał społeczny [w:] Kultura ma znaczenie, Harrisom L.E., Huntington S.P. (eds.), Zysk i S-ka, Kraków.
 15. Gargiulo M., Benassi M. (2000), Trapped in Your Own Net? Network Cohesion, Structural Holes and Adaptation of Social Capital, "Organization Science" , vol. 11, no 2 (March-April).
 16. Gray B. (1989), Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems, Jossey-Bass Publisher, San Francisco, London.
 17. Knack S., Keefer P. (1997), Does Social Capital have an economic pay off? A cross-country investigation, "Quarterly Journal of Economics".
 18. Korczak I., Tomaszewski M. (2016), Rozwój grup producentów rolnych w Polsce w latach 2000-2015, "Zagadnienia Doradztwa Rolniczego", nr 2.
 19. Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (2012), Sieć przedsiębiorstw jako skuteczna forma organizacji przedsiębiorstw w warunkach kryzysu gospodarczego, "Management and Business Administration. Central Europe", nr 4 (117).
 20. Leana C.R., Van Buren III H.R. (1999), Organizational Social Capital and Employment Practices, "Academy of Management Review", vol. 24, no 3.
 21. Lin N.(2001), Theory of Social Structure and Action, Cambridge University Press, Cambridge.
 22. Łopaciuk-Goncarczyk B. (2007), Oddziaływanie kapitału społecznego korporacji na efektywność pracowników, "Gospodarka Narodowa", nr 1-2.
 23. Nahapiet J., Ghoshal S. (1998), Social Capital, Intellectual Capital and the Organizational Advantage, "Academy of Manamegement Review", vol. 23, no 2.
 24. Oh H., Labianca G., Chung M. (2006), A multilevel model of group social capital, "Academy of Management Review", vol. 31, no 3.
 25. Putnam R.D. (1995), Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, WydawnictwoZnak, Warszawa-Kraków.
 26. Putnam R.D. (2001), Social Capital: Measurement and Consequenses, "Canadian Journal of Policy Research", no 2(1), http://www.oecd.org/dataoecd/25/6/1825848.pdf(dostęp: 14.10.2016).
 27. Ratajczak-Mrozek M. (2009), Sieci biznesowe na tle innych koncepcji kooperacji przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa", nr 7-8.
 28. Sierocińska K. (2011), Kapitał społeczny. Definiowanie, pomiar i typy, "Studia Ekonomiczne", nr 1 (LXVIII).
 29. Stańczyk-Hugiet E., Gorgól J. (2012),Charakterystyka relacji [w:] Sieci międzyorganizacyjne, Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Jasiński B. (red.), C.H. Beck, Warszawa.
 30. Zakrzewska-Bielawska A. (2015),Strategie przedsiębiorstw w sieci. Wyniki badań firm high-tech, Prace Naukowe WWSZiP, nr 32 (2).
 31. Zajda K. (2011), Czym jest kapitał społeczny mieszkańców polskiej wsi, jak go mierzyć i czy warto inwestować w jego wzmocnienie? "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Sociologica", nr 37.
 32. Zawisza Sł., Szkatulski M. (2010), Znaczenie grup producentów rolnych w rozwoju wsi i rolnictwa [w:] Zawiszy S. (pod red.), Perspektywy rozwoju grup producentów rolnych-szanse i zagrożenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu