BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wirkus Marek (Politechnika Gdańska), Kusio Ewa (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Elementy zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach
The Elements of Operational Traffic Management in Cities
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 361-377, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie operacyjne, Zarządzanie ruchem drogowym, Miasto
Operations management, Road traffic management, City
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Gdańsk
Gdansk
Abstrakt
Zwiększenie rangi zarządzania operacyjnego wynika z nacisków na szeroko rozumianą jakość, ciągłe doskonalenie oraz postrzegania organizacji jako takiej, która może odnieść sukces tylko wtedy, gdy wytwarza produkty, których oczekują klienci. Również w przypadku zarządzania ruchem drogowym w miastach zagadnienie zarządzania operacyjnego nabiera coraz większego znaczenia, gdyż każdy zarządzający ruchem powinien dostarczać produkt który spełnia wymagania i oczekiwania użytkowników dróg. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja elementów składowych i relacji jakie między nimi występują w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym we współczesnym mieście oraz określenie elementów charakterystycznych. Podjęto się to wykonać opierając się na teorii systemów, analizie literatury, studium przypadku i obserwacji praktyki. W artykule przedstawiono zagadnienie zarządzania ruchem drogowym oraz zarządzania operacyjnego według literatury. Następnie dokonano identyfikacji elementów składowych i relacji jakie między nimi występują w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym dla przypadku Gdańska. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano charakterystyczne elementy i relacje w obszarze zarządzania operacyjnego ruchem drogowym w miastach oraz określono dalszy kierunek badań. (abstrakt oryginalny)

Increase of operational management importance is caused by emphasis on quality, continuous improvement and perception of organization which can achieve a success, when it provides products which meet customers' requirements and expectations. In the case of urban traffic management the issue of operational management also gets more importance. It is caused by road users who wants to receive high quality infrastructure and mobility services. Each traffic management organization has to deal with it and operational management gives that opportunity. The purpose of this article is to identify the components and relationships that exist between them in the area of the operational traffic management in the modern city. The purpose is also to determine the distinctive elements of operational traffic management. The goal was achieved by use of systems theory, literature analysis, case study and observation of the practice. The issue of traffic management and operational management were presented according to literature. The components and relations between them which occur in the area of operational traffic management were identified. The study allowed to indicate distinctive elements and relationships in the area of the operational traffic management in cities and determine further direction of research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barrett R. (1983), Institution Building for Traffic Management,Washington.
 2. Cempel C. (2008), Teoria i Inżynieria Systemów - zasady i zastosowania myślenia systemowego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, Radom.
 3. Griffin R. W. (1998), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Kusio E. (2017), Inteligentne wspomaganie zarządzania operacyjnego ruchem drogowym,"Transport Miejski i Regionalny",nr 1/2017, str. 13-18.
 5. Matusiak M. (2015), Zarządzanie strategiczne w dużych miastach w Polsce,"Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", nr 11, str. 181-199.
 6. Najwyższa Izba Kontroli (2015), Wystąpienie pokontrolne P/15/034, Warszawa.
 7. Rozporządzenie (2003), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (z późniejszymi zmianami), Polska.
 8. Ustawa (1985), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, Polska.
 9. Ustawa (1997), Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, Polska.
 10. Ustawa (2007), Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Polska.
 11. Waters D. (2001), Zarządzanie operacyjne, Towary i usługi, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 12. Wiener N. (1971), Cybernetyka czyli sterowanie i komunikacja w zwierzęciu i maszynie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu