BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Liczmańska Katarzyna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Znaczenie silnej marki w budowaniu relacji z klientami na przykładzie sektora FMCG
The Role a Brand in Building Customer Relationships on the Example of the FMCG Sector
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 379-388, tab., rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Marka produktu, Relacje z klientami, Produkty szybko zbywalne
Product brand, Relationships with customers, Fast Moving Consumer Goods (FMCG)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W warunkach coraz silniejszej konkurencji rynkowej umiejętność budowania relacji z nabywcami stała się podstawowym elementem tworzenia strategii marki i konkurowania na rynku. Działania realizowane w obszarze marketingu relacji powinny skupiać się na przyciąganiu i utrzymywaniu klientów. Celem głównym niniejszego opracowania jest identyfikacja roli marki w budowaniu relacji z klientami na przykładzie sektora FMCG. W ramach badania obejmujące 94 marki sektora FMCG dokonano analizy zawartości Internetu, działań na portalach społecznościowych oraz treści znajdujących się na jednostkowym opakowaniu zewnętrznym. Analizując zebrane informacje ustalono, że budowaniu trwałych, partnerskich relacji z klientem kluczowe znaczenie mają emocje, które zapewnia silna marka produktu. W sektorze FMCG to właśnie marka stanowi kluczowy element komunikacji marketingowej determinujący relacje z klientem. (abstrakt oryginalny)

Under the conditions of ever stronger market competition, the ability to build customer relationships has become an essential element in creating a brand strategy and competing in the marketplace. Activities in the area of relationship marketing should focus on attracting and retaining customers. The main purpose of this paper is to identify the role of the brand in building customer relationships on the example of the FMCG sector. As part of the survey covering 94 brands of the FMCG sector, we analyzed the content of the Internet, social media activities, and content on a standalone external packaging. By analyzing the collected information it was found that building a lasting, partner customer relationships is key to the emotions that affirm the strong brand of the product. In the FMCG sector, it is the brand that is the key element of the marketing communication that determines the customer relationships. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes J.G., (2003), Establishing meaningful customer relationships, "Managing Service Quality", Vol. 13.
 2. Czakon W., (red.) (2015), Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 3. Dictionary of Marketing Terms, (1995), AMA, Chicago.
 4. ankinson G., (2004), Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands, "Journal of Vacation Marketing", Vol. 10, No. 2.
 5. Holmlund M., Kock S., (1996), Relationship marketing: The importance of customer - perceived service quality in retail banking, "The Service Industries Journal" Vol. 16, No. 3.
 6. Kapferer J.,(2008), The new strategic brand management, MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall, Great Britain.
 7. Kotler Ph., The new marketing and sales - strategies and tactics,"XIX Seminar of the series Authorities", 17.05.2006.
 8. Kotler Ph., Armstrong G., (1989), Principles of Marketing, Prentice Hall International, London.
 9. Lewicka D., Zakrzewska-Bielawska A., (2016), Rola zaufania w relacyjnej orientacji przedsiębiorstwa [w:] G. Osbert-Pociecha, S. Nowosielski (red.), Meandry teorii i praktyki zarządzania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Liczmańska K., (2015), Budowanie silnych marek produktowych w warunkach zakazu reklamy publicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Liczmańska K., (2016), Strategie marek sektora FMCG, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 12. Otto J., (2004), Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszaw.
 13. Özsomer A., (2012), The Interplay Between Global and Local Brands: A Closer Look at Perceived Brand Globalness and Local Iconness, "Journal of International Marketing", Vol. 20, No. 2.
 14. Ries A., Trout J., (2001), Positioning: The Battle For Your Mind, McGraw-Hill, New York.
 15. Sudolska A., (2011), Zarządzanie doświadczeniami klientów, jako kluczowy czynnik w procesie budowania ich lojalności, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 660, "Ekonomiczne Problemy Usług", nr 72, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 16. Wright J., Filipe S. A., (2015). Attributes versus benefits: The role of construal levels and appeal type on the persuasiveness of marketing messages. Journal of Advertising, Vol. 44, No. 3.
 17. Xie Y., Batra R., Peng S., (2015), An Extended Model of Preference-Formation Between Global and Local Brands: The Roles of Identity Expressiveness, Trust and Affect, "Journal of International Marketing", Vol. 23, No. 1.
 18. Zakrzewska-Bielawska A., (2016), Tworzenie i apropriacja wartości jako cel strategii relacyjnej przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 444, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wrocław.
 19. Zastempowski M., (2014), Instrumenty marketingowe stosowane przez kujawskopomorskie przedsiębiorstwa i ich konkurentów w dobie kryzysu XXI wieku, "Marketing i Rynek" nr 8.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu