BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Radomska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Relacje międzyorganizacyjne jako podstawa przewagi konkurencyjnej w branży
Inter-organizational Relationships as a Basis of Competitive Advantage in the Creative Industry
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 389-398, rys., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Przewaga konkurencyjna, Relacje organizacyjne, Kreatywność, Wyniki badań
Competitive advantage, Organizational relationships, Creativity, Research results
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł opisuje zagadnienie relacji międzyorganizacyjnych stanowiących podstawę funkcjonowania branży kreatywnej, w której działalność opiera się na interakcjach i budowaniu sieci powiązań z różnymi podmiotami. Z tego powodu zbadany został charakter tych relacji oraz ich wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwa z opisywanego sektora. Wykorzystana została metoda grupowego wywiadu pogłębionego, a w wyniku przeprowadzonych badań wyszczególnionych zostało sześć aspektów jakimi można scharakteryzować relacje międzyorganizacyjne. Wskazano na pełnienie przez nie funkcji podstawowej (ze względu na aspekt obligatoryjności oraz charakter nieformalny) oraz strategicznej (z uwagi na to, iż wpływają one na poziom jakości oferty oraz stanowią źródło modyfikacji koncepcji rozwojowej oraz sposobów jej realizacji). Dodatkowo respondenci podkreślali długofalowość oraz szeroki zakres jako aspekty kluczowe z punktu widzenia możliwości prowadzenia działalności. (abstrakt oryginalny)

The article describes the problem of inter-organizational relationships that are the basis of operating in the creative industry, where business is based on interactions and building networks with various entities. For this reason the nature of these relationships was examined, as well as their impact on building a competitive advantage. The method of focus group interviews was used, and the research results specified six aspects which can characterize the interorganizational relationships. They indicated to perform the primary function (due to the obligatory and informal character) and strategic one (due to the fact that they affect the level of quality offered and are a source of modifying the concept of development and ways of its implementation). In addition, respondents emphasized that long-term effect as well as a wide range of relationships should be considered as key aspects of operating. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brown C. (2016), The Networked Organization: How To Turn Relationships Into Competitive Advantage, "Rotman Management", Fall.
 2. Bugge M. (2011), Creative distraction: Lack of collective learning in adapting to online advertising in Oslo, Norway, "Industry & Innovation", No. 18(2).
 3. dos Santos-Duisenberg E. (2015), Shaping strategies and building creative capacities. The perspective of United Nations, [w:] O. Kuhlke, A. Schramme, R. Kooyman (ed.), Creating Cultural Capital: Cultural Entrepreneurship in Theory, Pedagogy and Practice, Eburon Publishers, Delft.
 4. Dziurski P. (2016), Modele biznesowe w przemysłach kreatywnych, [w:] J. Niemczyk, E. Stańczyk - Hugiet (red.), Strategie. Procesy i praktyki, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 420.
 5. Fawcett, S., Jones S., Fawcett A. (2012), Supply Chain Trust: The Catalyst for Collaborative Innovation, "Business Horizons", No. 55 (2).
 6. Fletcher D. (2006), Entrepreneurial processes and the social construction of opportunity, "Entrepreneurship and Regional Development", No. 18(5).
 7. Jones S., Fawcett S., Wallin C., Fawcett A., Brewer B. (2014), Can small firms gain relational advantage? Exploring strategic choice and trustworthiness signals in supply chain relationships, "International Journal of Production Research", Vol. 52, No. 18.
 8. Jones C., Svejenova, S., Strandgaard, J. (2012), Misfits, mavericks and mainstreams: Drivers of innovation in creative industries, "Organization Studies", No. 33(2).
 9. Lingo E., O'Mahony S. (2010), Nexus work: Brokerage on creative projects, "Administrative Science Quarterly", No. 55(1).
 10. Mäe R. (2015), The Creative Industries: a discourse-theoretical approach, "International Review of Social Research", No. 5(2).
 11. Niewęgłowski M. (2013), Przemysły kreatywne - niedoceniany potencjał polskiej gospodarki, "Gazeta Finansowa", 30.12.2013.
 12. Olesiewicz K. (2011), Standaryzacja i rosnac̨ e znaczenie przemysłoẃ kreatywnych na przykładzie segmentu komputerowych gier społecznosć iowych , "Master of Business Administration", Nr 5.
 13. Patten T. (2016), "Creative?"... "Entrepreneur?" - understanding the creative industries entrepreneur, "Artivate: A Journal of Entrepreneurship in the Art.", Vol. 5, Iss. 2.
 14. Potencjał Małopolskich Przemysłów Kreatywnych, Departament Polityki Regionalnej, Urząd Marszałkowski Wojewod́ ztwa Małopolskiego, Krakoẃ , 2012.
 15. Reinmoeller P., Van Baardwijk N. (2005),The link between diversity and resilience, "MIT Sloan Management Review", No. 46(4).
 16. Rozwoj́ sektoroẃ kreatywnych, Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2017.
 17. Sapsed J., Grantham A., DeFillippi R. (2007), A bridge over troubled waters: Bridging organisations and entrepreneurial opportunities in emerging sectors, "Research Policy", No. 36(9).
 18. Schreiner M, Kale P, Corsten D. (2009), What really is alliance management capability and how does it impact alliance outcomes and success?, "Strategic Management Journal", No. 30(13).
 19. Sęk M. (2015), Dobór próby przy pomocy metody kuli śniegowej [w:] B. Fatyga (red.), Praktyki badawcze, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW, Warszawa.
 20. Shane, S., Venkataraman, S. (2000), The promise of entrepreneurship as a field of research, "Academy of Management Review", No. 25(1).
 21. Sluyts K, Matthyssens P, Martens R, Streukens S. (2011), Building capabilities to manage strategic alliances, "Industrial Marketing Management", No. 40(6).
 22. Snieska, V., Normantiene, A. (2012), Development of Creative Economy in Lithuania, "Economics and Management", No. 17(1).
 23. Stachowiak K. (2015), Problemy metodologiczne badania sektora kreatywnego, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna", Nr 30.
 24. Tan J., Peng M. (2003), Organizational Slack and Firm Performance during Economic Transitions: Two Studies from an Emerging Economy, "Strategic Management Journal", No. 24 (13).
 25. Titan E., Voineagu V., Todose M. (2008), The Impact Of Cultural-Creative Industries On The Economic Growth - A Quantitative Approach, "The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences", No. 2.
 26. Wierżyński W., Przemysły kreatywne w Polsce - perspektywy rozwoju, Portal Innowacji, http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=96BA40D2FF10483CBD9236D4405479F7 (dostęp: 13.11.2016).
 27. Wu Y., Wu S. (2016), Managing ambidexterity in creative industries: A survey, "Journal of Business Research", No. 69.
 28. Wuwei L. (2011), How Creativity is Changing China, Bloomsbury, Academics, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu